Mineralia Slovaca je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v tlačenej verzii, aj vo forme otvoreného online prístupu. V časopise sú publikované originálne vedecké články, posúvajúce hranice geovedného poznania. Časopis vychádza od roku 1969. Archív článkov na tejto webovej stránke umožňuje online prístup k plným textom všetkých starších ročníkov.

V roku 2018 oslavuje časopis Mineralia Slovaca 50 rokov nepretržitého vychádzania

Súčasnosť: V roku 2018 sa do rúk odbornej geovednej verejnosti dostáva jubilejný 50. ročník časopisu Mineralia Slovaca, ktorý tradične kladie dôraz na vedeckú hodnotu a inovatívnosť publikovaných geovedných článkov širokého tematického záberu a impaktu, ktoré sú všetky ako „open-source“ články celosvetovo dostupné na našom webe.

Prečo publikovať v časopise Mineralia Slovaca:

 • Počnúc rokom 2017 je časopis indexovaný, abstraktovaný a sprístupňovaný databázami SCOPUS a EBSCO, pričom prínosom pre odbornú verejnosť je aj licencovanie článkov v kategórii CC BY v Creative Commons Attribution. Autori článkov majú samozrejme možnosť požiadať o licencovanie ich diela aj v inej kategórii.
 • Časopis zachováva princíp „živej komunikácie“ vedeckého redaktora s autormi článkov vo všetkých štádiách redakčného spracovania. Autori teda nemusia čeliť úskaliam komunikácie s rôznymi anonymnými automatizovanými redakčnými systémmi.
 • Všetky články po vydaní časopisu sú okamžite full-textovo dostupné na webe a zaznamenané všetkými relevantnými vyhľadávačmi, napr. Google Scholar. Všetky doteraz vydané články sa nachádzajú a sú ľahko vyhľadateľné v internej databáze časopisu:

BIBLIOGRAFIA PÔVODNÝCH ČLÁNKOV BIBLIOGRAFIA ABSTRAKTOV

Predseda vydavateľskej rady

Igor Slaninka

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Igor.slaninka@geology.sk

 

Vedecký redaktor

Zoltán Németh

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Regionálne centrum Košice

Jesenského 8, 040 01 Košice

zoltan.nemeth@geology.sk

telefón: +421 55 6250043

 

Členovia redakčnej rady

KLEMENT FORDINÁL, Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava

ĽUBOMÍR HRAŠKO, Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava

JOZEF KORDÍK, Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava

PETER MALÍK, Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava

JOZEF MICHALÍK, Ústav vied o Zemi SAV Bratislava

ĽUBOMÍR PETRO, Štátny geologický ústav D. Štúra Košice

DUŠAN PLAŠIENKA, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

MARIÁN PUTIŠ, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

JÁN SOTÁK, Ústav vied o Zemi Banská Bystrica

LADISLAV ŠIMON, Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava

PAVEL UHER, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

 

Vydavateľstvo

Vedúci oddelenia vydavateľstva ŠGÚDŠ a propagácie

Ladislav Martinský

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

ladislav.martinsky@geology.sk

telefón: +421 2 54773233

<p style=“text-align: center;“><strong>tiráž</strong></p>

 1. Geovedný časopis Mineralia Slovaca publikuje scientometricky hodnotné recenzované pôvodné vedecké články s vysokým citačným potenciálom. V časti „Highlights“, v úvode a v závere príspevku musí autor jasne deklarovať, čím konkrétnym je jeho príspevok prínosný pre rozvoj geovied. Rešeršné štúdie sa publikujú len ojedinele.
 1. Články na publikovanie (manuskripty) sa do redakcie zasielajú poštou (dva vytlačené exempláre a CD so všetkými súbormi v editovateľnej podobe), alebo e-mailom (editovateľné súbory a kompletná verzia v PDF formáte).
 1. Súčasne s článkom je potrebné redakcii poslať autorské vyhlásenie o originalite textu a obrázkov. Kópie obrázkov z iných publikácií musia byť legalizované získaním práva na publikovanie. Vyhlásenie musí obsahovať meno autora (autorov), akademický titul a trvalé bydlisko. Články sú licencované v kategórii CC BY v Creative Commons Attribution. Autori článkov majú možnosť požiadať o licencovanie ich diela aj v inej kategórii.
 2. Rozsah manuskriptu na publikovanie je najviac 25 rukopisných strán (MS Word, Times New Roman, veľkosť písmen 12 bodov, riadkovanie 1,5) vrátane literatúry, obrázkov a vysvetliviek. V prípade veľkého odborného prínosu sú v ojedinelých prípadoch povolené aj dlhšie články.
 1. Články sú publikované v angličtine alebo v slovenčine. Články v slovenčine musia obsahovať anglický preklad názvu, abstraktu, kľúčových slov, resumé a popisov k obrázkom a tabuľkám. Články písané v angličtine musia obsahovať slovenské resumé.

Text

 1. Úprava textu aj zoznamu literatúry musí korešpondovať so súčasnou úpravou článkov v časopise. Abstrakt stručne sumarizuje článok. Môže mať najviac 200 slov a nemá obsahovať citácie. Počet kľúčových slov je maximálne 6.
  Text má mať úvod, charakteristiku (stav) skúmaného problému, použitú metodiku, nové zistenia, ich interpretáciu, diskusiu, záver a zoznam literatúry. Východiskové údaje musia byť zreteľne odlíšené od interpretácií. V texte musia byť odvolávky na všetky použité obrázky a tabuľky.
 1. Hierarchiu nadpisov v texte je potrebné vyznačiť ceruzkou na ľavom okraji strany manuskriptu: 1 – najvyššia, 2 – nižšia, 3 – najnižšia.
 1. V texte sa uprednostňuje citácia v zátvorke, napr. (Dubčák, 1987; Hrubý et al., 1988), pred formou … podľa Dubčáka (1987).
 1. Pozícia obrázkov a tabuliek v texte sa označí. Nie je vhodné, aby text v editore MS Word obsahoval vložené obrázky, ale náhľadová verzia v pdf ich má obsahovať.
 1. Grécke písmená treba identifikovať na ľavom okraji slovom (napr. sigma). Potrebné je odlišovať pomlčku od spojovníka. Symboly, matematické značky, názvy skamenelín a pod., ktoré sa majú vysádzať kurzívou, autor v rukopise podčiarkne vlnovkou.

 

Obrázky a tabuľky

 1. Ilustrácie a tabuľky vysokej kvality bývajú publikované buď na šírku stĺpca (81 mm), alebo strany (170 mm). Optimálna veľkosť písma a čísiel v publikovaných obrázkoch je 2 mm. Články v slovenčine musia mať popisy v obrázkoch a tabuľkách v slovenčine, záhlavie tabuliek a texty pod obrázkami a tabuľkami sú v slovenčine a angličtine. Články v angličtine majú všetky texty v angličtine. Maximálny rozmer ilustrácie a tabuľky vytlačený v časopise je 170 x 230 mm. Väčšie (skladané) ilustrácie sú publikované len v ojedinelých prípadoch.
 1. Pri počítačovej tvorbe obrázkov odporúčame používať programy s vektorovým zobrazením (Corel Draw, Adobe Illustrator, a pod.). Čiary tzv. vlasovej hrúbky, softvérová alebo rastrová výplň plôch (napr. v Corel Draw) nie sú prípustné. Výplne v obrázkoch musia pozostávať zo samostatne vysádzaných objektov.
 1. Ilustrácie vrátane fotografií musia obsahovať grafickú mierku v centimetrovej či metrovej škále, prípadne sa rozmer zobrazených objektov vyjadrí v popise obrázka. Mapy a profily musia mať aj azimutálnu orientáciu a jednotné vysvetlivky, ktoré sa uvedú pri prvom obrázku. Zoskupené obrázky, napr. fotografie a diagramy, sa uvádzajú ako jeden obrázok s jednotlivými časťami označenými písmenami (a, b, c, atď.).
 1. Pri zasielaní fotografií vo forme počítačových súborov (formáty JPG alebo TIF) sa požaduje rozlíšenie minimálne 600 DPI.

Redakcia si vyhradzuje právo vrátiť autorovi grafické prílohy na opravu po jazykovej úprave, resp. požiadať o ich nahradenie za prílohy v požadovanej kvalite. Publikovanie farebných ilustrácií môže byť spoplatnené.

 

Literatúra

 1. Minimálne 50 % citácií musí reprezentovať publikácie od roku 2000. V zozname literatúry sa v abecednom poradí uvádza len literatúra citovaná v danom článku.
 2. Spôsob uvádzania literatúry v zozname literatúry

Knižná publikácia: GAZDA, L. & ČECH, M., 1988: Paleozoikum medzevského príkrovu. Alfa, Bratislava, 155 s.

Časopis: VRBA, P., 1989: Strižné zóny v metapelitoch. Miner. Slov., 21, 135 – 142.

Zborník: NÁVESNÝ, D., 1987: Vysokodraselné ryolity. In: Romanov, V. (ed.): Stratiformné ložiská gemerika. Špec. publ. Slov. geol. spol., Košice, 203 – 215.

Manuskript: RADVANSKÝ, F., SLIVKA, B., VIKTOR, J. & SRNKA, T., 1985: Žilné ložiská jedľoveckého príkrovu gemerika. Záverečná správa z úlohy SGR-geofyzika. Manuskript. Archív Št. Geol. Úst. D. Štúra, Spišská Nová Ves, 28 s.

 1. Pri článku viac ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý autor s dodatkom et al., ale v zozname literatúry sa uvádzajú všetci.

Päť desaťročí existencie časopisu možno charakterizovať v štyroch etapách:

 1. Založenie geologického časopisu Mineralia Slovaca v 60. rokoch minulého storočia bolo dôsledkom rozvoja geologických disciplín na Slovensku a množstva nových poznatkov získaných geologicko-prieskumnými organizáciami. Založenie časopisu Mineralia Slovaca v roku 1967 iniciovali J. Bartalský, P. Grecula a J. Slávik. Časopis bol spočiatku zastrešovaný n. p. Geologický prieskum. Neskôr sa stal informačným médiom organizácií a ústavov sústredených v Združení vydavateľov časopisu, ktorými boli Slovenský geologický úrad, Slovenská geologická spoločnosť a Geologický prieskum n. p., Inžiniersko-geologický a hydrogeologický podnik Žilina, Slovenské naftové závody Gbely, Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Geofond Bratislava a Geofyzika Brno. Prvým vedeckým redaktorom bol v intervale rokov 1968-2006 P. Grecula. Medzinárodné uznanie časopisu už od počiatočného obdobia je doložené aj jeho zasielaním do päťdesiatich dvoch krajín sveta v rámci medziknižničnej výmeny.
 2. V rokoch 1992 – 2002 vďaka úsiliu generálneho riaditeľa A. Panáčka pokračovala vo vydávaní časopisu a. s. Geocomplex Bratislava. Členmi Združenia Mineralia Slovaca v tom období boli desať popredných slovenských spolufinancujúcich organizácií.
 3. V roku 2002 ako dôsledok legislatívnych úprav geologické organizácie prestali časopis spolufinancovať. Pre trvalý záujem odbornej geologickej verejnosti, profesijných organizácií a Slovenskej geologickej spoločnosti Slovenská geologická rada rozhodla časopis od 1. januára 2003 začleniť do Vydavateľstva Dionýza Štúra. V roku 2006 sa po P. Greculovi stal vedúcim redaktorom Z. Németh. Podrobnejšie informácie o významných míľnikoch časopisu sú v hodnotiacich príspevkoch P. Greculu (Mineralia Slovaca, 11 (1979), 5, 385–387; 21 (1989), 1, 1–2 a 34 (2002), 5–6, Geovestník, s. 1).

Súčasné obdobie časopisu je charakterizované vyspelými informačnými technológiami distribúcie článkov a informácií z nich. Prítomnosť a životaschopnosť časopisu do ďalších rokov charakterizujú úvodné kapitoly tohto textu.

(v súlade s princípmi vydavateľstva Elsevier a COPE – Komisie pre publikačnú etiku)

Recenzovaný geovedný časopis Mineralia Slovaca publikuje pôvodné vedecké články a v prípade vysokého vedeckého prínosu sporadicky aj rešeršné práce. Vydáva ho Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (vydavateľstvo ŠGÚDŠ). Mineralia Slovaca reprezentuje časopis s voľným prístupom k publikovaným článkom vo forme pdf súborov s plnotextovým vyhľadávaním, nachádzajúcim sa na internetovej stránke časopisu.
Časopis striktne dodržiava etické štandardy, záväzné pre všetkých účastníkov publikačného procesu: autorov, redaktorov časopisu, recenzentov, vydavateľa a geovednej komunity. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (vydavateľstvo ŠGÚDŠ) dôsledne dohliada na korektnosť a publikačnú etiku vo všetkých fázach publikačnej činnosti.

 1. Publikácia a autorstvo

Publikovanie článkov v časopise Mineralia Slovaca je odzrkadlením vedeckej tvorivosti autorov a inštitúcií podporujúcich daný výskum. Predložením manuskriptu na publikovanie autori vyjadrujú svoj súhlas s dodržiavaním štandardov etického správania, ktoré platia v časopise Mineralia Slovaca a plne korešpondujú s princípmi definovanými vo vydavateľstve Elsevier a Komisiou pre publikačnú etiku (COPE).
Autorstvo článku je limitované na osoby, ktoré v danom článku významne prispeli ku koncepcii riešenia, pri získavaní primárnych údajov, realizácii výskumu a/alebo interpretácii výsledkov. Všetci riešitelia uvedeného príspevku by mali byť zaradení do pozície spoluautorov. Ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnili na prácach v niektorých podstatných aspektoch výskumného projektu, by mali byť uvedení ako prispievatelia. Prvý autor príspevku zabezpečuje, aby všetci spoluautori príspevku boli uvedení v zozname autorov článku a aby videli a odsúhlasili finálnu verziu článku a súhlasili s jej publikovaním.
V publikovaných článkoch musí byť jednoznačne uvedené, kto financoval výskum, ktorého výsledky sú publikované v článku. V časopise Mineralia Slovaca sa táto informácia zvyčajne uvádza v Poďakovaní v závere článku.
Pri predložení manuskriptu na publikovanie by autori mali informovať vydavateľa o prípadných finančných alebo iných podstatných konfliktoch záujmov, ktoré mohli ovplyvniť výsledky alebo ich interpretáciu v danom manuskripte. Informácia o potenciálnych konfliktoch záujmov by mala byť dostupná v počiatočnom štádiu publikačného procesu.
Autori článkov sumarizujúcich výsledky originálneho výskumu by mali prezentovať presný popis vykonanej práce a objektívne diskutovať o jej význame. Článok by mal obsahovať dostatočné množstvo detailov a citácií, ktoré by umožnili iným bádateľom zopakovať jednotlivé výskumné kroky.
Pôvodné články a tiež rešeršné články, ktoré sa v časopise sporadicky publikujú, by mali byť pri poskytovaní informácií presné a objektívne. Plagiátorstvo, nekorektné údaje alebo vedomé nepresné informácie sú neetické a neakceptovateľné. Od autorov sa môže požadovať, aby predložili primárnu dokumentáciu pôvodného bádania súvisiacu s manuskriptom predloženým na recenziu. Dokonca aj po publikovaní článku sa od autorov vyžaduje, aby zachovávali primárnu dokumentáciu primerane dlhý čas z dôvodu možného neskoršieho obvinenia z plagiátorstva či neetického správania a kvôli potrebe obhájiť existenciu a pravdivosť údajov.
Autori sú povinní uviesť v písomnom vyhlásení, že poskytli na publikovanie výsledky vlastného originálneho výskumu, a v prípade, ak prevzali časť práce alebo výňatky textu iných autorov, že korektne ich prácu citovali a nachádza sa v zozname použitej literatúry. Akákoľvek forma plagiátorstva reprezentuje neetické konanie a je neakceptovateľná.
Autori by nemali publikovať manuskripty opisujúce výsledky toho istého výskumu vo viacerých časopisoch alebo primárnych publikáciách. Odoslanie toho istého manuskriptu do viac ako jedného časopisu sa považuje za neetické správanie a je neakceptovateľné. Ak sú v manuskripte použité podstatné údaje, ktoré už boli publikované, autori a redaktori pôvodnej publikácie musia súhlasiť s ich opätovnou implementáciou v ďalšej publikácii. Pôvodná publikácia musí byť v takejto následnej publikácii korektne citovaná.
Kritika inej publikovanej práce môže byť publikovaná len v prípade, ak redaktori časopisu nemajú presvedčivé dôvody, aby tomu zabránili. Štúdie, ktoré spochybňujú predchádzajúce práce publikované v tomto časopise alebo iných časopisoch, musia byť napísané kultivovaným spôsobom. Redaktori by mali požiadať autorov kritizovanej práce o stanovisko. Autorom kritizovaného materiálu sa poskytne príležitosť na vyjadrenie. Povolené sú aj štúdie poskytujúce negatívne výsledky.
Je nevyhnutné zdôrazniť, že kópie článku distribuované kolegom alebo na iné miesta (Mineralia Slovaca je časopis s voľným prístupom k publikovaným článkom) sa musia distribuovať v takej podobe, v akej sa vyskytujú v časopise, bez pridania akýchkoľvek úprav alebo korektúr.

 1. Povinnosti autorov

Ak je autorov manuskriptu viac, očakáva sa, že všetci výraznou mierou prispeli k výsledkom primárneho výskumu. Komunikáciu autorov s redaktorom/redaktormi a po publikovaní článku komunikáciu autorov s geovednou komunitou zabezpečuje korešpondujúci autor. Nie je nevyhnutné, aby korešpondujúci autor bol súčasne prvým autorom článku, ale musí byť do tejto pozície delegovaný prvým autorom článku. V procese recenzovania sa vyžaduje participácia všetkých autorov, a to aj napriek tomu, že komunikáciu s redaktorom/redaktormi zabezpečuje korešpondujúci autor.
Vyhlásenie, že všetky údaje prezentované v článku sú reálne a autentické, podpisuje prvý autor predloženého manuskriptu s osobnou garanciou prínosu všetkých autorov.
Ak súčasťou výskumu, ktorého výsledky sú obsiahnuté v manuskripte, sú chemikálie, postupy a zariadenia, s ktorých používaním môžu byť spojené riziká, autor(i) musia tieto riziká v manuskripte jasne identifikovať.
V procese recenzovania sa požaduje účasť všetkých autorov, ktorí realizujú korektúru a odstraňovanie chýb zistených počas redakčného spracovania pripravovaného článku.
Ak autor zistí podstatnú chybu alebo nepresnosť vo svojej už publikovanej práci, je jeho povinnosťou bezodkladne na to upozorniť redaktora časopisu alebo vydavateľa a spolupracovať na oprave článku formou publikovania errát. Ak sa redaktor alebo vydavateľ dozvie od tretej osoby, že publikovaná práca obsahuje podstatnú chybu, je povinnosťou autorov urýchlene chybu opraviť a dodať erráta na publikovanie, alebo poskytnúť dôkaz redaktorovi o korektnosti pôvodného článku.

 1. Povinnosti recenzentov

Úlohou recenzentov je objektívnou a včasnou recenziou prispieť do rozhodovacieho procesu o publikovaní konkrétnych článkov v časopise, ako aj zlepšovanie kvality recenzovaných článkov.
Každý rukopis odoslaný na recenziu je dôverným dokumentom. Redaktor ani iný pracovník redakcie nesmie poskytnúť žiadne informácie o predloženom manuskripte ďalším osobám, s výnimkou korešpondujúceho autora, recenzentov a potenciálnych recenzentov a v prípade potreby aj odborníkov oslovených redakciou a vydavateľa. Rukopis sa zasiela dvom recenzentom, ktorí ostávajú pre autorov trvale utajení. Jedinou výnimkou je situácia, keď recenzent požaduje, aby jeho identita bola známa. Výber vhodných recenzentov vykonáva vedecký redaktor časopisu alebo na základe jeho požiadania konkrétni členovia redakčnej rady, ktorí sú odborníkmi v danej geovednej problematike. Recenzovaný manuskript nesmie byť dodaný na nahliadnutie iným osobám, ani sa nesmie o ňom diskutovať s inými osobami. Výnimkou sú osoby schválené vedeckým redaktorom. Je nevyhnutné vynaložiť maximálne úsilie, aby bola recenzia objektívna. Recenzenti by mali byť bez konfliktu záujmov, pokiaľ ide o zrealizovaný výskum, autorov a/alebo financovanie výskumu.
Ak sa oslovený recenzent necíti kvalifikovaný na posúdenie konkrétneho výskumu obsiahnutého v manuskripte alebo vie, že dodanie recenzie v požadovanom termíne nebude možné, je potrebné, aby to oznámil vedeckému redaktorovi, ktorý osloví iného recenzenta.
Neuverejnený materiál, s ktorým sa recenzent oboznámil v rámci recenzovania, nesmie použiť pri svojom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Informácie alebo myšlienky autorov, s ktorými sa recenzent oboznámil pri recenzovaní, sú dôverné a recenzent ich nesmie použiť na svoj osobný prospech.
Osobná kritika autora ktorýmkoľvek recenzentom je nevhodná. Recenzenti by mali podporiť svoje názory jasnými argumentmi, ako aj poukázaním na publikované relevantné práce, ak nie sú uvedené v manuskripte.
V prípade námietok autora (autorov) proti niektorému vyhláseniu v recenzii má časopis Mineralia Slovaca definovaný mechanizmus, akým spôsobom môžu autori namietať proti konkrétnemu vyjadreniu recenzenta alebo redakčnej rady. Autori majú možnosť zaslať svoje námietky vedeckému redaktorovi časopisu. Finálne rozhodnutie o akceptovaní námietky bude závisieť od argumentov oboch strán, alebo ho posúdia konkrétni členovia redakčnej rady, ktorí sú špecialistami v diskutovanej vedeckej problematike.

 1. Povinnosti redakcie

Redaktori neustále zlepšujú časopis zabezpečovaním kvality zverejňovaného materiálu a udržiavaním vysokej úrovne vedeckej komplexnosti. Články publikované v časopise neodrážajú komerčné vplyvy.
Redaktori majú plnú zodpovednosť a právomoc odmietnuť/prijať manuskript na publikovanie. Toto rozhodnutie by malo byť založené na vysokej istote o dôležitosti, originalite a zrozumiteľnosti rukopisu a relevantnosti jeho obsahu z pohľadu publikačného zámeru časopisu. Striktne sa vyžaduje, aby redaktori nemali konflikt záujmov v prípade manuskriptov, ktoré prijmú/odmietnu na publikovanie.
Redaktori musia zachovávať anonymitu recenzentov a rýchlo reagovať na sťažnosti. V prípade potreby musia byť ochotní vykonávať opravy, reagovať na odvolania, podávať vysvetlenia či prípadné ospravedlnenia.
Redaktori majú povinnosť konať, ak majú podozrenie na pochybenie. Táto povinnosť sa vzťahuje na publikované aj nepublikované články. Kedykoľvek sa zistí principiálna nepresnosť, zavádzajúce vyhlásenie alebo skreslená správa, náprava sa musí zrealizovať okamžite a s adekvátnou účinnosťou. V prípade, ak sa po adekvátnom prešetrení zistia nepravdivé údaje, musia sa odstrániť. Na ich odstránenie musia byť upozornení čitatelia aj indexačné systémy.
Vzťah jednotlivých redaktorov k vydavateľstvu ŠGÚDŠ vydávajúcemu časopis Mineralia Slovaca je založený na princípe redakčnej nezávislosti. Rozhodnutie redaktorov o vhodnosti jednotlivých článkov na publikovanie je založené výlučne na kvalite a vedeckej profilácii doručeného materiálu, ktorá musí korešpondovať s obsahom časopisu.

 1. Publikačná etika

Vydavateľstvo ŠGÚDŠ vydávajúce časopis Mineralia Slovaca garantuje dodržiavanie etických zásad v zmysle uvedených štandardov. Monitoring a dodržiavanie publikačnej etiky je prioritnou povinnosťou redakčnej rady Mineralia Slovaca a vydavateľstva ŠGÚDŠ. Vynakladá sa maximálne úsilie, aby sa zachovala integrita vedeckého prejavu, a zabraňuje sa tomu, aby komerčné záujmy poškodzovali intelektuálne a etické štandardy. Články sa hodnotia a akceptujú vyslovene z vedeckého hľadiska, bez komerčného pozadia. Maximálne úsilie sa vynakladá na odstránenie plagiátorstva a nečestného konania pri poskytovaní údajov.
Nevhodné a neetické správanie môže byť identifikované kedykoľvek a kýmkoľvek, s následným upozornením redaktorov a vydavateľstva ŠGÚDŠ. Ak niekto informuje redaktora alebo vydavateľa o takomto konaní, je povinný predložiť na iniciovanie vyšetrovania dostatočné informácie a dôkazy. Všetky obvinenia sa budú brať vážne a korektne, kým sa nedosiahne úspešné rozhodnutie o prípade alebo jeho uzavretie.
Menšie pochybenia sa môžu riešiť bez potreby angažovanosti väčšieho množstva ľudí. V každom prípade by mal mať autor možnosť reagovať na akékoľvek obvinenie. Vážne pochybenia sa budú riešiť viacerými spôsobmi: 1. informovanie autora alebo recenzenta, kde sa zistilo nepochopenie alebo zlá aplikácia akceptovateľných štandardov; 2. ostrejšie formulovaný list autorovi alebo recenzentovi týkajúci sa pochybenia a vystríhajúci proti takémuto konaniu v budúcnosti; 3. publikovanie formálneho upozornenia týkajúceho sa pochybenia; 4. publikovanie redakčnej poznámky, detailne sa zaoberajúcej pochybením; 5. formálne odstránenie publikácie z časopisu, spojené s informovaním abstraktačných a indexačných systémov, ako aj čitateľskej verejnosti; 6. uloženie formálneho embarga na príspevky daného autora počas konkrétneho obdobia.

Archív čísiel

Rok vydania / Year of publication
2023MS 2023/1 MS 2023/2
2022MS 2022/1MS 2022/2
2021MS 2021/1MS 2021/2
2020MS 2020/1MS 2020/2
2019MS 2019/1MS 2019/2
2018MS 2018/1MS 2018/2
2017MS 2017/1MS 2017/2
2016MS 2016/1MS 2016/2
2015MS 2015/1MS 2015/2
2014MS 2014/1-2MS 2014/3-4
2013MS 2013/1-2MS 2013/3MS 2013/4
2012MS 2012/1MS 2012/2MS 2012/3MS 2012/4
2011MS 2011/1MS 2011/2MS 2011/3MS 2011/4
2010MS 2010/1MS 2010/2MS 2010/3MS 2010/4
2009MS 2009/1MS 2009/2MS 2009/3MS 2009/4
2008MS 2008/1-2MS 2008/3-4
2007MS 2007/1MS 2007/2MS 2007/3MS 2007/4
2006MS 2006/1MS 2006/2MS 2006/3MS 2006/4
2005MS 2005/1MS 2005/2MS 2005/3MS 2005/4
2004MS 2004/1MS 2004/2MS 2004/3-4
2003MS 2003/1MS 2003/2MS 2003/3-4
2002MS 2002/1MS 2002/2MS 2002/3-4MS 2002/5-6
2001MS 2001/1MS 2001/2MS 2001/3MS 2001/4MS 2001/5MS 2001/6
2000MS 2000/1MS 2000/2MS 2000/3MS 2000/4MS 2000/5MS 2000/6
1999MS 1999/1MS 1999/2MS 1999/3-4MS 1999/5-6
1998MS 1998/1MS 1998/2MS 1998/3MS 1998/4MS 1998/5MS 1998/6
1997MS 1997/1MS 1997/2MS 1997/3MS 1997/4-5MS 1997/6
1996MS 1996/1MS 1996/2MS 1996/3MS 1996/4MS 1996/5MS 1996/6
1995MS 1995/1MS 1995/2MS 1995/3MS 1995/4MS 1995/5MS 1995/6
1994MS 1994/1MS 1994/2MS 1994/3MS 1994/4MS 1994/5MS 1994/6
1993MS 1993/1MS 1993/2MS 1993/3MS 1993/4MS 1993/5MS 1993/6
1992MS 1992/1-2MS 1992/3-4MS 1992/5-6
1991MS 1991/1MS 1991/2MS 1991/3MS 1991/4MS 1991/5-6
1990MS 1990/1MS 1990/2MS 1990/3MS 1990/4MS 1990/5MS 1990/6
1989MS 1989/1MS 1989/2MS 1989/3MS 1989/4MS 1989/5MS 1989/6
1988MS 1988/1MS 1988/2MS 1988/3MS 1988/4MS 1988/5MS 1988/6
1987MS 1987/1MS 1987/2MS 1987/3MS 1987/4MS 1987/5MS 1987/6
1986MS 1986/1MS 1986/2MS 1986/3MS 1986/4MS 1986/5MS 1986/6
1985MS 1985/1MS 1985/2MS 1985/3MS 1985/4MS 1985/5MS 1985/6
1984MS 1984/1MS 1984/2MS 1984/3MS 1984/4MS 1984/5MS 1984/6
1983MS 1983/1MS 1983/2MS 1983/3MS 1983/4MS 1983/5MS 1983/6
1982MS 1982/1MS 1982/2MS 1982/3MS 1982/4MS 1982/5MS 1982/6
1981MS 1981/1MS 1981/2MS 1981/3MS 1981/4MS 1981/5MS 1981/6
1980MS 1980/1MS 1980/2MS 1980/3MS 1980/4MS 1980/5MS 1980/6
1979MS 1979/1MS 1979/2MS 1979/3MS 1979/4MS 1979/5MS 1979/6
1978MS 1978/1MS 1978/2MS 1978/3MS 1978/4MS 1978/5MS 1978/6
1977MS 1977/1MS 1977/2MS 1977/3MS 1977/4MS 1977/5MS 1977/6
1976MS 1976/1MS 1976/2MS 1976/3MS 1976/4MS 1976/5MS 1976/6
1975MS 1975/1-2MS 1975/3MS 1975/4
1974MS 1974/1MS 1974/2MS 1974/3MS 1974/4MS 1974/5-6
1973MS 1973/1MS 1973/2MS 1973/3MS 1973/4
1972MS 1972/14MS 1972/15MS 1972/16
1971MS 1971/9MS 1971/10MS 1971/11MS 1971/12-13
1970MS 1970/5MS 1970/6MS 1970/7MS 1970/8
1969MS 1969/1MS 1969/2MS 1969/3-4