Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Afalfiz, A
Litotectonic unit of correlation in the internal zones of Maghrebides; the example of Tahrict unit (Ouled Asker), Western Little Kabylia, Algeria
Korelácia litotektonických jednotiek v internej zóne Maghrebíd; príklad tahrickej jednotky (Ouled Asker), Západná Malá Kabylia, Alžírsko
377
Bezák, V.
Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
Súčasné poznatky o tektogenéze veporika (Západné Karpaty)
381
Ebner, F.
Carboniferous preflysch sediments in the Alpine-Mediterranean belts
Karbónske predflyšové sedimenty alpsko-mediteránnej oblasti
385
Faryad, S. W.
Pre-Alpine metamorphic events in Gemericum
Predalpínsky metamorfný vývoj gemerika
395
Grecula, P., Radvanec, M. & Bartalský, B.
Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events; Gemeric unit, Western Carpathians
Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events; Gemeric unit, Western Carpathians
403
Kalmár, J. & Lelkes-Felvári, G.
The metamorphic Mn-ore deposit of Razoare (Romania) and its geological setting
Metamorfné Mn-ložisko Razoare (Rumunsko) a jeho geologická pozícia
413
Kräutner, H. G.
Stratigraphic, metamorphic and deformational unconformity between the Variscan and Precambrian metamorphics of the Carpathians
Stratigrafická, metamorfná a deformačná diskordancia medzi variskými a predkambrickými metamorfitmi Karpát
421
Lelkes-Felvári, G., Sassi, R. & Zirpoli, G.
Further data on the phyllitic Paleozoic sequence with Mediterranean affinity from Bakony Mountains (Hungary)
Ďalšie údaje o paleozoickom fylitickom komplexe Bakoňských vrchov s mediteránnou afinitou
431
Méres, Š. & Hovorka, D.
Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
Alpínska metamorfná rekryštalizácia predkarbónskych metapelitov kohútskeho kryštalinika
435
Pashko, P.
Graptolite zones of Llandoverian in Albania (Korabi zone)
Graptolitové zóny llandoveru v pásme Korabi, Albánsko
443
Plašienka, D.
Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians
– a tentative model

Mezozoická tektonická evolúcia epivariskej kontinentálnej kôry Centrálnych Západných Karpát – predbežný model
447
Putiš, M.
Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
Geológia a petrotektonika niektorých strižných zón v kryštalinických komplexoch Západných Karpát
459
Spiess, R.
Petrographic evidence of fluid-controlled strain softening in an orthogneiss along a mylonitic zone at St. Martin im Passeiertal-San Martino in Passiria (Eastern Alps)
Petrografické dôkazy fluidmi vyvolanej deformácie v ortorulách pozdĺž mylonitovej zóny; St. Martin v Passeiertal-San Martino v Passirii (Východné Alpy)
475
Trurnit, T. P.
Is the present plate tectonic setting of the Arabian Plate (Greendland of Africa) comparable with the Early Tertiary evolutionary state of the Greenland Plate (Arabia of South America)?
Súčasné platňovo-tektonické postavenie arabskej platne (Grónsko Afriky) v porovnaní so spodnoterciérnym vývojovým stavom gronskej platne (Arabia Južnej Ameriky)
479
Visona, D., Hinterlechner-Ravnik, A. & Sassi, F. P.
Geochemistry and crustal P-T polymetamorphic path of the mantle-derived rocks from the Pohorje area (Austrides, Eastern Alps, Slovenia)
Geochémia a kôrový P-T metamorfný vývoj z plášťa pochádzajúcich hornín z oblasti Pohorje (Austridy, Východné Alpy, Slovinsko)
515
Xhomo, A., Pashko, P. & Meco, S.
Stratigraphy of Silurian in the Korabi zone (Albania)
Stratigrafia silúrskych komplexov v zóne Korabi (Albánsko)
525
Yanev, S. N.
On the different transitions between preflysch and flysch sediments of Devonian in SW Bulgaria
Rozličné prechody medzi predflyšovými a flyšovými sedimentmi devónu v JZ Bulharsku
529