Geochemický atlas Slovenska

Súbor 7 geochemických atlasov: Podzemné vody (1996), Lesná biomasa (1996), Horniny (1999), Prírodná rádioaktivita hornín (1996), Pôdy (1999), Riečne sedimenty (1999) a Povrchové vody (2015).
Viac informácií
GeoAtlas 1

Geochemický atlas Slovenska, časť I: Podzemné vody

Geochemický atlas – Podzemné vody (1996) – priebeh distribúcií hodnôt koncentrácie jednotlivých prvkov a zložiek v celoslovenskom rámci.
Viac informácií
GeoAtlas 2

Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť III: Horniny

Geochemický atlas – Horniny (1999) – výsledky komplexného geochemického mapovania hornín Slovenska.
Viac informácií
GeoAtlas 3

Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť V: Pôdy

Distribúcia vybraných stopových prvkov a variabilita pôdnych vlastností (obsah karbonátov, pH/H2O, pH/KCl a zrnitosť pôd) v humusovom horizonte (A) a v pôdotvorných substrátoch (horizont C).
Viac informácií
GeoAtlas 4

Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť VI: Riečne sedimenty

Geochemický atlas – Riečne sedimenty (1999) – distribúcia 35 prvkov znázornená formou modelových monoprvkových máp (gridov).
Viac informácií
GeoAtlas 5

Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť VII: Povrchové vody

Geochemický atlas – Povrchové vody (2015) – distribúcie koncentrácií jednotlivých prvkov a zložiek v celoslovenskom rámci.
Viac informácií

Atlas geotermálnej energie

Digitálne spracovanie knižného atlasu z roku 1995, ktorý ponúka v prehľadnej forme geotermálnu aktivita celého územia SR a podrobnejšími mierkami je znázornená aktivita vymedzených geotermálnych oblastí.
Viac informácií

Atlas ťažkých minerálov

Výsledky geologickej úlohy „Reinterpretácia šlichového prieskumu na území Slovenska“ – prehľad distribučných máp 36 druhov vybraných minerálov.
Viac informácií

Atlas máp stability svahov Slovenskej republiky

Svahové deformácie SR zostavené v rokoch 1999-2006. Súčasťou Atlasu je aj Mapa náchylnosti územia na svahové deformácie v M 1:50 000.
Viac informácií

Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska

Základné atribúty a charakteristiky horninového prostredia, ktoré sú rozhodujúce pre jeho správanie. Súborná informácia pre 146 lokalít SR.
Viac informácií

Atlas krajiny Slovenskej republiky - Geologické mapy

Súbor 8 vybraných geologických máp s anotáciami z Atlasu krajiny SR (2002), ktoré vznikli na pôde ŠGÚDŠ alebo v spolupráci s autormi z ŠGÚDŠ.
Viac informácií