kniznica7

Ústredná geologická knižnica (ÚGK) je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín. Je koordinačným, metodickým a poradenským pracoviskom pre knižnice regionálnych centier ŠGÚDŠ.

Služby knižnice

Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia používateľa a vydanie platného knižničného preukazu.

 1. Výpožičné služby
 • Absenčné – len pre zamestnancov ŠGÚDŠ (požičiavanie dokumentov mimo priestorov knižnice).
 • Prezenčné – štúdium knižničných dokumentov v priestoroch knižnice.
 1. Medziknižničné služby

Medziknižničná výpožičná služba slúži na získavanie tých dokumentov alebo jeho častí, ktoré sa nenachádzajú v našom fonde ani vo fondoch bratislavských knižníc. Používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu z fondu inej knižnice.

 • Ak ÚGK nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde, môže registrovaný používateľ požiadať o sprostredkovanie výpožičky z iných knižníc v Slovenskej republike.
 • Na požiadanie iných knižníc v Slovenskej republike poskytuje ÚGK medziknižničné výpožičné služby dokumentov alebo kópií článkov zo svojho knižničného fondu.
 1. Rešeršné služby

ŠGÚDŠ poskytuje vypracovanie rešerší z vlastných a externých zdrojov.

 1. Konzultačné a poradenské služby

Konzultácie sa zameriavajú najmä na otázky týkajúce sa výpožičných služieb, vyhľadávania v online katalógu knižnice, v elektronických informačných zdrojoch (databázach) a poradenstva pri vypracovávaní rešerší.

 1. Reprografické služby

Na farebnom multifunkčnom zariadení Xerox je možné kopírovať a skenovať, ale len dokumenty z fondu ÚGK.

Vybrané knižné tituly

M1_Osterreichs Mineral und Heilwasser_a

Österreichs Mineral – und Heilwässer
Daniel Elster, 2018

dav

Vznik Tatranského národného parku
Leonard Ambróz, 2018

dav

Zoznam jaskýň Slovenskej republiky
Pavel Bella, 2018

M4_Geothermal Water Management_a

Geothermal Water Management
Jochen Bundschuh, 2017

dav

Handlová. Od praveku po súčasnosť
Ivan Mrva, 2017

M6_Najstarsie chranene uzemia_a

Najstaršie chránené územia na Slovensku
Leonard Ambróz, 2017

M7_Early geological maps

Early Geological Maps of Europe
Jan Kozák, 2016

M8_Encyklopedie geologie

Encyklopedie geologie
Jan Petránek, 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jaskyne na Slovensku
Pavel Bella, 2016

M10_Minerály Malých Karpát

Minerály Malých Karpát
Silvia Bednárová, 2016

M11_Rifts and margins

Rifts and passive margins
Michal Nemčok, 2016

M12_Bojná

Bojná 2: Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk
Karol Pieta, 2015

M13_Krasa drahokamu

Krása drahokamu. Európsky drahý opál z Dubníka
Peter Semrád, 2015

M14_Tajemstvi ceskeho stredohori

Tajemství Českého středohoří
Jiří Svoboda, 2015

M15_Geology at the table_c

Geology at the table
2014

M16_Banske mesto Dobsina

Banské mesto Dobšiná
Ondrej Rozložník, 2013

M17_Conjugate Divergent Margins

Conjugate Divergent Margins
W. U. Mohriak, 2013

M18_Thick-Skin-Dominated Orogens

Thick-Skin-Dominated Orogens
Michal Nemčok, 2013

M19_Akcesorické minerály Západných Karpát

Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát
Igor Broska, 2012

M20_Pece o lesni ekosystemy

Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR
Stanislav Vacek, 2012

M21_Tectonics of sedimentary basins

Tectonics of sedimentary basins: Recent advances
Cathy Busby, 2012

OBÁLKA_TLAČ_OK_OPRAVA.indd

Magnesite and talc in Slovakia – Genetic and geoenviromental models
Martin Radvanec, 2010

m23_The geology of central Europe I.

The Geology of Central Europe
Tom McCann, 2008

m24_Geológia Lučenskej kotliny

Geológia Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny
Dionýz Vass, 2007

M26_Historia geologie na Slovensku_2

História geológie na Slovensku, zväzok 2
Pavol Grecula, 2006

M27_Thrustbelts

Thrustbelts: Structural Architecture, Thermal Regimes and Petroleum Systems
Michal Nemčok, 2005

40_Zlato

Zlato na Slovensku
František Bakoš, 2004

M25_Ložiská nerastných surovín

Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria, zväzok 2
Miroslav Slavkay, 2004

M28_História geológie na Slovensku 1

História geológie na Slovensku, zväzok 1
Pavol Grecula, 2002

M29_Minerals of the Carpathians

Minerals of the Carpathians
Sándor Szakáll, 2002

M30_Drahe kameny Podkrkonosi

Drahé kameny Podkrkonoší: Stezkami achátu, jaspisu a karneolu
Zdeněk Tomeš, 2001

31_O čom hovoria naše vrchy

O čom hovoria naše vrchy. Geológia pre každého
Dušan Hovorka, 2001

32_Drahe kameny

Drahé kameny ve středověku Moravy a Slezska
Ivan Mrázek, 2000

33_Geodynamicky, paleogeograficky...

Geodynamický, paleogeografický a štruktúrny vývoj karpatsko-panónskeho regiónu v miocéne: nový pohľad na neogénne panvy Slovenska
Michal Kováč, 2000

34_Geodynamic development of the western

Geodynamic development of the Western Carpathians
Miloš Rakús, 1998

35_Flora, geologia a paleontologia Devinskej Kobyly

Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly
Viera Feráková, 1997

36_Nerostne suroviny sveta

Nerostné suroviny světa
Mirko Vaněček, 1995

37_Horniny a mineraly

Horniny a minerály
R. F. Symes, 1995

38_Geologia juznej a vychodnej Oravy

Geológia južnej a východnej Oravy
Pavol Gross, 1993

39_Krásy a vzácnosti slovenskej prírody

Krásy a vzácnosti slovenskej prírody
Milan Tesák, 1989

100LetCGS

100 let České geologické služby
2019

Online katalógy

Evidencia publikačnej činnosti do roku 2021

PDF

VYHLÁŠKA 456 MŠVVaŠ SR z 18. decembra 2012

PDF

Kategórie ohlasov

PDF

Kategórie publikačnej činnosti

PDF

Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC

Evidencia publikačnej činnosti od roku 2022

PDF

VYHLÁŠKA 397 MŠVVaŠ SR z 5. decembra 2020

PDF

Kategórie evidencie publikačnej činnosti

PDF

Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti

PDF

Porovnanie kategórií EPC

Digitálny archív

V digitálnom archíve, ktorého súčasťou je aj knižnica, je zdigitalizovaných 11 416 objektov (stav k 1.2.2021). Nachádzajú sa v ňom dokumenty vydané ŠGÚDŠ a to monografie, atlasy, slovníky a časť historických kníh. Taktiež obsahuje odborné články z periodík a zborníkov.

Zoznam periodík prístupných v Digitálnom archíve ŠGÚDŠ:

 • Geologické práce,
 • Slovak Geological Magazine,
 • Mineralia Slovaca,
 • Nerastné suroviny,
 • Regionálna geológia Západných Karpát,
 • Západné Karpaty.
UGK_publikacie

Od roku 2018 je verejnosti sprístupnený aj mapový fond knižnice. Obsahuje približne 7 000 zdigitalizovaných mapových listov nielen z územia Slovenskej republiky, ale celého sveta. Výsledkom vyhľadávania sú bibliografické informácie o mapovom dokumente, ako i náhľady. Originály mapového fondu, uloženého v označených trezoroch je možné študovať v priestoroch knižnice.

Do digitálneho archívu môžete vstúpiť anonymne, alebo ako registrovaný bádateľ.

Dokumenty

PDF

Knižničný a výpožičný poriadok Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky

Užitočné linky

 1. Sprievodca svetom vedeckého publikovania: https://openaccess.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2019/05/Sprievodca_svetom_vedeckeho_publikovania.pdf
 2. Vzdialený prístup do e-zdrojov: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855
 3. Slovenská geologická spoločnosť: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list
 4. Slovenská akadémia vied – vedecké časopisy a ročenky: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list
 5. Directory of open access books: DOAB
 6. Directory of open access journals: DOAJ
 7. Zoznam vedeckých a odborných časopisov slovenskej proveniencie s otvoreným prístupom: http://openaccess.cvtisr.sk/homepage/zoznam-casopisov/#zoznam
 8. Geoscience e-Journals – 60 voľne prístupných titulov geovedných časopisov: http://paleopolis.rediris.es/geosciences
 9. Ako zistiť či  je daný časopis karentovaný? Na tejto stránke po zadaní ISSN alebo názvu časopisu je to možné zistiť: https://mjl.clarivate.com/home
 10. Hodnotenie periodík: Scimago Journal & Country Rank
 11. Infogate – databáza kníh: https://www.infogate.sk/?fn=IGIndex&seo=InfoGate-Hlavn%C3%A1-str%C3%A1nka

Kontakty

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: kniznica@geology.sk

Mgr. Katarína Koblišková
vedúca knižnice
Tel.: +421-2-59 375 422
E-mail: katarina.kobliskova[at]geology.sk

Zuzana Sabová
spracovanie periodík, výpožičná služba, katalogizácia fondu, spracovanie publikačnej činnosti
Tel.: +421-2-59 375 151
E-mail: zuzana.sabova[at]geology.sk

Markéta Kopčeková
spracovanie periodík, výpožičná služba, katalogizácia fondu
Tel.: +421-2-59 375 151
E-mail: marketa.kopcekova[at]geology.sk