Profil ústavu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ako rezortný vedeckovýskumný ústav v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou geologický výskum a prieskum územia Slovenskej republiky, tvorbu informačného systému v geológii ako súčasti štátneho informačného systému, registráciu a evidenciu činností súvisiacich s výkonom geologických prác, zhromažďovanie , evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky, výkon ústrednej geologickej knižnice, vydávanie a predaj máp a odborných geologických publikácií.

Štátny geologický ústav nesie meno významného geológa slovenského pôvodu Dionýza Štúra.

Čítať viac
SGUDS z JT 2

Základné dokumenty

Čítať viac

Kontrakt

uzavretý medzi

Ministerstvom životného prostredia SR

a

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

na riešenie úloh vedy a výskumu, informatiky, vydavateľstva, činnosti laboratórií a čiastkového monitorovacieho systému ŽP v roku 2009, ktorý nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim obsahové, organizačné a finančné vzťahy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

Čítať viac

Výročné správy

Výročná správa za rok 2017

SGUDS_VS-17_ob

Výročná správa za rok 2016

VS-16_obalka_web_m

Výročná správa za rok 2015

VS-15_obalka_web_m

Výročná správa za rok 2014

VS-14_ob_web

Výročná správa za rok 2013

VS-13_ob_web

Výročná správa za rok 2012

VS-12_obalka_web_m