Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vedie podľa § 29 ods.4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov Slovenskej republiky. Každoročne zostavuje evidenciu ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky.

Aplikácia, ktoré je dostupná iba registrovaným a oprávneným užívateľom umožňuje vyplniť ložiskové výkazy pre ložiská vyhradených nerastov a ložiská nevyhradených nerastov. Okrem aktuálnych údajov obsahuje aj históriu daného ložiska. Súčasťou aplikácie je stručný návod na používanie.