Mapový portál je webová aplikácia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Slúži k jednoduchému a centralizovanému prístupu k 2D a 3D datasetom. Súčasťou datasetu je dostupný aj ich stručný popis, metaúdaje a URL adresy INSPIRE služieb (zobrazovacie, transformačné a ukladacie služby).

Portál umožňuje prehľadným spôsobom pridávanie datasetov a vytvorenie vlastnej mapovej kompozície.

Pre zobrazovanie 3D datasetov je možné využívať funkcionalitu virtuálneho vrtu a rezu.