Laboratórium inžinierskej geológie je súčasťou oddelenia inžinierskej geológie. Vykonáva štandardné skúšky fyzikálnych a mechanických vlastností hornín a zemín na ich charakteristiku z hľadiska litológie a inžinierskogeologických vlastností. Skúšky sa vykonávajú v súlade s platnými slovenskými a európskymi normami. Hodnotenie a výskum inžinierskogeologických vlastností hornín je nevyhnutnou súčasťou inžinierskogeologického prieskumu. Výsledky laboratórneho výskumu sú uplatňované pri regionálnom hodnotení fyzikálnych a mechanických vlastností hornín, ich rovnorodosti a premenlivosti v priestore, s identifikáciou korelačných vzťahov medzi nimi.

Laboratórium inžinierskej geológie

Laboratórne skúšky

Základné fyzikálne vlastnosti zemín

 • vlhkosť (Sterilizátor HS 62)
 • zrnitostný rozbor (sitovaním, hustomernou skúškou)
 • konzistenčné medze (Casagrandeho metódou, Kužeľovou metódou)
 • hustota pevných častíc
 • objemová hmotnosť

Pevnostné vlastnosti jemnozrnných zemín

 • vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť zemín

Pevnostné vlastnosti skalných hornín

 • pevnosť hornín v bodovom zaťažení

Deformačné vlastnosti jemnozrnných zemín

 • oedometrický modul
 • časový priebeh konsolidácie
 • stupeň stlačiteľnosti

Vlastnosti v styku s vodou

 • priepustnosť
 • presadavosť
 • napúčanie, napúčací tlak

Prístrojové vybavenie

Plne automatizovaný krabicový šmykový prístroj pre štyri vzorky s rozmermi 60 x 60 x 15 mm slúžia na stanovenie efektívnych a reziduálnych šmykových parametrov

Plne automatizovaný triaxiálny prístroj GDS, pre priemer vzorky 38 mm slúži na stanovenie totálnych aj efektívnych šmykových parametrov a niektorých špeciálnych skúšok (dynamické triaxiálne skúšky, dráhy napätia, priepustnosť)

Oedometer Tecnotest T 663, priemer vzorky 50 mm, výška vzorky 20mm

Oedometer GEOtest, priemer vzorky 100 mm, výška vzorky 30mm

Priepustomer Tecnotest – stanovenie priepustnosti s premelivým ak konštantným hydraulickým spádom

Point load test – stanovenie pevnosti v bodovom zaťažení

Kontakty

RNDr. Ivan Dananaj, PhD.
tel: ++421 2 59 375 412
e-mail: ivan.dananaj@geology.sk

RNDr. Pavel Liščák, CsC.
tel: ++421 2 59 375 160
e-mail: pavel.liscak@geology.sk

Ing. Matej Gužík, PhD.
tel: ++421 2 59 375 119
e-mail: matej.guzik@geology.sk

Cenník
https://www.geology.sk/wp-content/uploads/2020/01/Oddelenie-inzinierskej-geologie.pdf