Základné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy mierky 1 : 50 000

Zostavenie základných hydrogeologických a hydrogeochemických máp v mierke 1 : 50 000 podľa Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre ďalšie 4 regióny Slovenskej republiky (Hornádska kotlina, južná časť Slanských vrchov, Chočské vrchy a Javorie)

Zodpovedný riešiteľ: N. Bahnová

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2026

 

Informačný systém abiotickej zložky životného prostredia mesta Bratislava – časť 1: Návrh a dobudovanie monitorovania

Zhromaždené archívne a novozískané údaje o abiotickej zložke životného prostredia v mestskej aglomerácii Bratislavy budú po dôkladnej analýze vložené do novoštruktúrovanej databázy; návrh a tvorba informačného systému, tvorba geologických a hydrogeologických modelov, interpretácia a prezentovanie verejnosti informácie o stave abiotickej zložky životného prostredia v Bratislave, so zameraním sa najmä na podzemnú vodu a horninové prostredie; aktualizácia monitorovacej siete, doplnenie monitorovacích vrtov v miestach s nedostatočnými údajmi. Na základe definovaných požiadaviek a kritérií bude možné selektovať prvky, ktoré budú tvoriť účelovú priestorovú geologickú databázu ako jeden z územnotechnických podkladov pre analýzu stavu krajinného prostredia.

Zodpovedný riešiteľ: R. Černák

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2025

 

Geologická mapa regiónu Podunajska nížina – severovýchodná časť

časťCieľom je získanie nových poznatkov o abiotickej zložke životného prostredia severovýchodnej časti Podunajskej nížiny s využitím nových poznatkov o fosílnej biotickej zložke. Informácie budú získané najmä terénnym geologickým výskumom, laboratórnym spracovaním odobratých vzoriek. Výstupom bude zostavená základná geologická mapa, ku ktorej budú spracované textové vysvetlivky.

Zodpovedný riešiteľ: M. Moravcová

Termín splnenia úlohy / projektu: 30.06.2030

 

Aktualizácia digitálnej geologickej mapy a geologický výskum v problematických územiach SR – Databáza hlbokých vrtov Slovenskej republiky

Bude obsahovať základné informácie o lokalizácii, litológii a stratigrafii, štruktúrach, hydrogeologických pomeroch, nerastných surovinách a výnimočných výsledkoch získaných pri vŕtaní a vyhodnocovaní vrtného materiálu.

DHV bude kompatibilná a prepojiteľná s existujúcimi databázami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a aplikovateľná pre potreby štátnej správy.

Výsledky vrtných údajov v tabuľkovej, textovej a vizualizovanej podobe budú zobraziteľné formou web prehliadača spolu s pripojenými údajmi o publikovaných výsledkoch výskumu vrtného materiálu.

Zodpovedný riešiteľ: O. Pelech

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2024

 

Geologická mapa regiónu Oravskej Magury v mierke 1 : 50 000

Na základe terénneho geologického mapovania sú zostavované listy máp v mierke 1 : 25 000 a mapa regiónu v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami k mape.Cieľom je zostavenie základných geologických máp v mierke 1 : 25 000 a geologickej mapy v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami. Mapa zohľadňuje výsledky nového geologického mapovania, reambulácie a podporných špeciálnych prác. Zostavená mapa bude súčasťou súboru geologických máp Slovenskej republiky zostavovaných v tejto mierke.

Zodpovedný riešiteľ: F. Teťák

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2025

 

Odolnosť vodárenských zdrojov v gravitačne odvodňovaných zvodnencoch voči hydrologickému suchu

Vodárenské zdroje v gravitačne odvodňovaných zvodnencoch predstavujú najdostupnejšiu a energeticky najmenej nákladovú zložku vodárensky využívaných zdrojov. V obdobiach dlhotrvajúceho sucha, aké postihlo územie Slovenskej republiky napr. v priebehu letného polroka 2022 však reagujú odlišným spôsobom poklesu využiteľných množstiev. Úloha bude zameraná na hodnotenie trvalej dostupnosti využiteľných množstiev podzemných vôd prostredníctvom štatistického hodnotenia monitorovaných parametrov a zostavenia výtokových čiar, ako aj definovania vzťahu medzi odvodňovaným horninovým prostredím a stálosťou výdatnosti. Výstupom bude mapa zvodnencov s najväčšou stálosťou obehu prirodzene gravitačne drénovaných podzemných vôd pre najperspektívnejšie lokality pre gravitačné vodárenské využívanie podzemných vôd.

Zodpovedný riešiteľ: P. Malík

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2025

 

Ušľachtilé minerály a horniny ako súčasť nerastného bohatstva SR

Cieľom je spracovanie doterajších a novozískaných poznatkov o ušľachtilých mineráloch a hornín, najmä opálu a zafíru z územia SR. Dôvodom je najmä zistenie nových lokalít, známych buď z novšej literatúry alebo ako ústne informácie. Časť lokalít nie je oficiálne evidovaná, čím môže dochádzať k nelegálnej „ťažbe“. Všetky dáta budú zahrnuté do novo vytvoreného prehľadného GIS-u.

Zodpovedný riešiteľ: D. Kúšik

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2025

 

Metodika analyzovania na elektrónovom mikroanalyzátore CAMECA SX FIVE TACTIS a praktická aplikácia na vybrané vzorky

Výskum a vývoj meracích protokolov a metodík pre nový elektrónový mikroanalyzátor s cieľom rozšíriť analytické možnosti elektrónového mikroanalyzátora.

Zodpovedný riešiteľ: P. Konečný, R. Demko

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2024

 

Hodnotenie chemického stavu podzemných vôd Žitného ostrova

Posúdenie vplyvu vybraných faktorov na hodnotenie chemického stavu podzemných vôd z pohľadu komplexného využitia dostupných informácií v území s dôrazom na oblasť vstupu podzemných vôd do hornej časti Žitného ostrova (pod Bratislavou) v rozsahu regionálneho geologického výskumu. Hodnotenie problémov znečistenia podzemnej vody Žitného ostrova na základe hydrogeologických a geochemických procesov. Hodnotenie časových a priestorových zmien obsahov vybraných znečisťujúcich látok vo vybraných bodoch monitorovacej siete podzemnej vody súvisiacich s riešenou oblasťou a skúmanými faktormi. Hodnotenie vplyvu environmentálnych záťaží a znečistených území na kvalitu podzemnej vody z rôznych aspektov spojených s geologickými, hydrogeologickými a hydrogeochemickými pomermi územia. Návrh na spôsob informovania a využívanie výsledkov verejnosťou.

Zodpovedný riešiteľ: K. Benková

Termín splnenia úlohy / projektu: 30.04.2024

 

Analýza možností trvalo udržateľného využitia a využívania zdrojov geotermálnej energie na Slovensku – I. časť

Cieľom 1. časti je regionálne hydrogeotermálne hodnotenie udržateľnej kapacity zdrojov a zásob geotermálnej energie, zjednotenie metodiky odhadu a simulácia zdrojov a zásob geotermálne energie, s následným odhadom udržateľnej kapacity produkcie geotermálnej energie na úrovni útvarov, resp. čiastkových štruktúr geotermálnych vôd s využitím princípov odvodených z koeficientu kapacity zásob. Sledovanie udržateľnej kapacity je zamerané na energetickú bilanciu zdrojov geotermálnej energie, s určením perspektívnych, respektíve kritických útvarov či čiastkových štruktúr na Slovensku.

Zodpovedný riešiteľ: R. Černák

Termín splnenia úlohy / projektu: 30.09.2024

 

Vývoj nových sanačných technológií environmentálnych záťaží

Vývoj a testovanie efektívnych prístupov na odstránenie polychlórovaných bifenylov (PCB) na lokalite Strážske. Cieľom je aplikovanie metód degradácie PCB odskúšaných v laboratórnych podmienkach na väčší objem kontaminovaného materiálu in situ. Sú založené na kombinácii fyzikálno-chemickej a biologickej degradácie PCB, pričom sa v rámci fyzikálno-chemických metód uplatňuje mechanizmus adsorpcie a redukcie, pri biologickej degradácie zasa rozklad molekuly PCB sprostredkovaný bakteriálnym metabolizmom.- Vývoj a testovanie pokročilých metódy sanácie pôd, vôd a sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami využitím prírodných a odpadových (nano) materiálov na vybraných lokalitách.

Zodpovedný riešiteľ: P. Šottník, J. Kordík

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2024

 

Analýza vplyvov klimatickej zmeny a ľudskej aktivity na genézu svahovej deformácie – modelová lokalita Hradisko Zámčisko pri Uníne

Cieľom je na pilotnom území svahovej deformácie Hradisko Zámčisko pri Uníne pomocou osvedčených metód datovania (AMS 14C, OSL, palinológia) dešifrovať klimatický záznam od prelomu pleistocén/holocén až po súčasnosť a analyzovať vplyv klimatickej zmeny na genézu uvedenej svahovej deformácie. Na základe výsledkov vypracovať metodiku datovania vývoja svahových deformácií v podmienkach Západných Karpát, ktorá poskytne komplexný časopriestorový pohľad na klimatické zmeny a s tým súvisiace zmeny paleoprostredia v sedimentačných pasciach v rámci zosuvných území.

Zodpovedný riešiteľ: P. Ondrejka, M. Moravcová

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2024

 

Národný program primárnych a sekundárnych zdrojov kritických a strategických surovín pre potreby SR – podklady

Spracovanie existujúcich informácií a príprava podkladov súvisiacich s problematikou kritických a strategických surovín na Slovensku s ohľadom na nové aktivity v rámci EÚ.- aktualizácia metodického postupu opisu vlastností ťažobného odpadu a jeho kategorizácie v zmysle Zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedný riešiteľ: P.Šottník

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2024