Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má do svojej štruktúry zaradené viaceré laboratóriá, ktoré potrebuje k zabezpečeniu plnenia svojich hlavných úloch vyplývajúcich zo štatútu ústavu. Tieto laboratóriá sú na vysokej odbornej a technickej úrovni.
V ďalšom Vám predstavíme jednotlivé pracoviská aj s kontaktmi na ich vedúcich pracovníkov, pokiaľ by ste mali záujem o ich služby, ktoré poskytujú.

GAL – Geoanalytické laboratóriá

Ponuka širokého spektra chemických analýz na vysokej odbornej a technickej úrovni.
Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy

Elektrónový mikroanalyzátor CAMECA SX 100
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Centrála ŠGÚDŠ – Bratislava

Laboratórium izotopovej geológie

Analýzy izotopov kyslíka, vodíka, uhlíka a síry
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Centrála ŠGÚDŠ – Bratislava

ATNS – Laboratórium aplikovanej technológie nerastných surovín

Nerastné suroviny efektívnejšie a ekologickejšie.
Regionálne centrum Košice

Laboratórium inžinierskej geológie

Vykonáva štandardné skúšky fyzikálnych a mechanických vlastností hornín a zemín na ich charakteristiku z hľadiska litológie a inžinierskogeologických vlastností.