Aplikovaná (užitá) geofyzika študuje rôznorodé fyzikálne (prírodné aj umelé) polia Zeme zo vzduchu, z povrchu, vodnej hladiny i z podzemia, ktoré majú význam pri riešení regionálnych i detailných úloh geologickej praxe. Výsledky meraní a výstupy riešenia nachádzajú uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach a etapách prieskumu, kde je ich hlavnou úlohou a cieľom vymedziť areály s približne zhodnými fyzikálnymi vlastnosťami. Geofyzikálnymi metódami sa zisťujú elektrické, (elektro)magnetické, mechanické, tiažové, rádiometrické a rôzne iné vlastnosti horninového prostredia.Racionálne navrhnutý komplex geofyzikálnych metód umožňuje rýchle, lacné a efektívne posúdenie záujmovej oblasti.

Nasledujúce odkazy umožňujú prístup k súborom geofyzikálnych máp územia SR v mierke 1 : 500 000, 1 : 200 000 (po listoch Základnej mapy SR), resp. 1:50 000 zostavených pre potreby portálu GeoIS. Užívateľom portálu sú k dispozícii textové aj grafické prílohy voľne k nahliadnutiu i stiahnutiu vo formáte JPG.

Geofyzikálne mapy, rastre M 1 : 500 000

Geofyzikálne mapy, rastre M 1 : 200 000

Geofyzikálne mapy, rastre M 1 : 50 000

Geofyzikálne mapy - Spišsko-gemerské rudohorie, rastre M 1:50 000

Geofyzikálne aplikácie boli sprístupnené verejnosti 04/2009, posledná aktualizácia dát prebehla 07/2021.
Odborný garant: RNDr. Igor Zeman;
t.č.: 02/59375 478; e-mail: igor.zeman@geology.sk

Geoelektrika

Vybrané geoelektrické merania vertikálneho elektrického sondovania (VES) z celého územia SR.
Viac informácií

Karotáž

Geofyzikálne merania vo vrte poskytujúce informácie o fyzikálnych vlastnostiach hornín pozdĺž osi vrtu.
Viac informácií

Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity

Súbor prehľadných máp prírodnej rádioaktivity územia SR (horniny, podzemné a povrchové vody, radónové riziko).
Viac informácií
cezium

Mapa rádioaktivity cézia

Súbor máp plošnej aktivity cézia dokumentujúci stav kontaminácie územia Slovenska týmto rádioizotopom (1.1.2005).
Viac informácií

Gravimetrická mapa SR

Mapa úplných Bouguerovych anomálii a účelové odvodené tiažové mapy Slovenska v mierkach 1 : 500 000 a 1 : 200 000.
Viac informácií

Magnetická mapa SR

Vznikla na základe aeromagnetických meraní, ku ktorým boli pripojené výsledky pozemných meraní magnetickej indukcie zemského magnetického poľa.
Viac informácií

Seizmika

Základné metainformácie k jednotlivým seizmickým objektom (profily, resp. plochy).
Viac informácií

Komplexné GF merania

Záverečné správy geofyzikálnych meraní s prepojením na digitálny archív.
Viac informácií