Operačný program Kvalita životného prostredia

efrr_vertical

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk 

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.partnerskadohoda.gov.sk

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Ingrid Mašlárová
Dátum začatia projektu: 1.5.2019
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2020
ITMS: 310030V878
Výška NFP: 605 714.12 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Eduard Mašlár
Dátum začatia projektu: 1.5.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2019
ITMS: 310031N709
Výška NFP: 343 088,19 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Operačný program životné prostredie

02 logo OPZP

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.opzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

web_oddelovac

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR (MEZ)
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2015
ITMS: 241400110231
Výška NFP: 7 985 920,00
Čerpaná suma: 6 868 965,90 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách SR (HYDRO)
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových,. CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 30.11.2015
ITMS: 24110110160
Výška NFP: 1 662 596,95 EUR
Čerpaná suma: 1 637 563,77 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových,. CSc.
Dátum začatia projektu: 1.1.2008
Dátum ukončenia projektu: 30.6.2012
ITMS: 24110110004
Výška NFP: 1 300 950,34 EUR
Čerpaná suma: 936 690,11 EUR

Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.12.2008
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2011
ITMS: 24140110007
Výška NFP: 114 312,52 EUR
Čerpaná suma: 113870,12 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Operačný program informatizácia spoločnosti

Riadiaci orgán:   Úrad vlády Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.opis.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

Webové sídlo:   www.opis.culture.gov.sk 

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

web_oddelovac

Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kult., vedeckého a intelektuálneho dedičstva Geofondu a Ústrednej geol.knižnice SR

Operačný program: OP IS
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štefan Káčer
Dátum začatia projektu: 1.2.2013
Dátum ukončenia projektu: 30.6.2015
ITMS: 21120120016
Výška NFP: 2 671 586,45 EUR
Čerpaná suma: 2 640 909,48 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/opis/archiv/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Operačný program Výskum a  vývoj

03 logo OP VV

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Riadiaci orgán:   Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR

Webové sídlo:   www.minedu.sk/OPVV

Sprostredkovateľský orgán: Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ /Výskumná agentúra  

Webové sídlo:   www.asfeu.sk 

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

web_oddelovac

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v reg.centrách ŠGÚDŠ v SNV a KE (MaSTI)
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2012
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2014
ITMS: 26210120011
Výška NFP: 2 866 471,78 EUR
Čerpaná suma: 2 821 239,43 EUR
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jaromír Švasta, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.11.2010
Dátum ukončenia projektu: 28.2.2014
ITMS: 26240220059
Výška NFP: 916 874,92 EUR
Čerpaná suma: 871 195,22 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/zranitelnost/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (ISSOP) – partner projektu
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ:
Dátum začatia projektu: 1.5.2010
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2014
ITMS: 26220220066
Prijímateľ: ESPRIT, spol. s r.o.
Výška NFP – partnera: 727 923,60  EUR
Čerpaná suma:
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH ZDROJOV PITNÝCH PODZEMNÝCH VÔD, PILOTNÉ ÚZEMIE BSK
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juraj Michalko, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2009
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2012
ITMS: 26240220003
Výška NFP: 329 923,80 EUR
Čerpaná suma: 245 487,05 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/nahradnezdrojevody/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.11.2009
Dátum ukončenia projektu: 30.4.2012
ITMS: 26220220002
Výška NFP: 329 545,76 EUR
Čerpaná suma: 312 467,05 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/vodyaklima/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Program HORIZONT 2020

Národný koordinátor programu: Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky

Webové sídlo: https://www.minedu.sk/program-horizont-2020/

Národný kontaktný bod: Centrum vedecko-výskumných inovácií SR

Webové sídlo: http://h2020.cvtisr.sk/

web_oddelovac

Vytvorenie koncepcie európskeho rámca – MINATURA 2020
Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zoltán Németh, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.2.2015
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2018
Kód projektu: No 642139
Výška dotácie: 79 437,00 EUR
Čerpanie: 74 561,18 EUR

FINANČNÝ NÁSTROJ LIFE

04 life

Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR (Akronym GEOHEALTH)
Operačný program: LIFE 10
Zodpovedný riešiteľ: doc.,RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Dátum začatia projektu: 1.9.2011
Dátum ukončenia projektu: 31.8.2015
Kód projektu: LIFE10 ENV/SK/086
Výška dotácie: 418 112,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/geohealth/

 

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE)
Operačný program: LIFE +11
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.6.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2018
Kód projektu: LIFE11 ENV/SK/001023
Výška dotácie: 1 244 326,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/

 

Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina (Akronym Life for Krupina)
Operačný program: LIFE 12
Zodpovedný riešiteľ: doc.,RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2013
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2017
Kód projektu: LIFE12 ENV/SK/094
Výška dotácie: 417 750,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/lifeforkrupina/

Spoločný sekretariát: Mesto Viedeň

Národný kontrolór: Úrad vlády SR

Webové sídlo: http://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/

Zdroje plytkej geotermálnej energie – plánovanie, hodnotenie a stratégie mapovania v strednej Európe (GeoPLASMA-CE)
Operačný program: Interreg – Stredná Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radovan Černák, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.7.2016
Dátum ukončenia projektu: 30.6.2019
Kód projektu: CE-177
Výška dotácie: 179 083,10 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE.html
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)