Operačný program Kvalita životného prostredia

efrr_vertical

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk 

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.partnerskadohoda.gov.sk

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Daniela Mackových, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2022
ITMS: 310011BA874
Výška NFP: 4 328 665,22 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Eduard Mašlár
Dátum začatia projektu: 1.5.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2019
ITMS: 310031N709
Výška NFP: 343 088,19 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Ingrid Mašlárová
Dátum začatia projektu: 1.5.2019
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2020
ITMS: 310030V878
Výška NFP: 605 714.12 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Ingrid Mašlárová
Dátum začatia projektu: 1.4.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031BQU4
Výška NFP: 599 883,77 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2023
ITMS: 310011B426
Výška NFP: 3 970 279,59 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 2. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Dušan Kúšik, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2020
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011AXF2
Výška NFP: 3 719 250,08 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 3. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Radovan Černák, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.9.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CMA3
Výška NFP: 646 346,34 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 – ŠGÚDŠ
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Slávka Grexová, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2021
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CIX3
Výška NFP: 505 566,06 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 – ŠGÚDŠ
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Karolína Adzimová
Dátum začatia projektu: 1.10.2021
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011BQV6
Výška NFP: 1 470 123,42 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 5 – ŠGÚDŠ
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Milan Husár
Dátum začatia projektu: 1.5.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CDV8
Výška NFP: 180 284,64 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Katarína Bokšanská
Dátum začatia projektu: 1.3.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CBI3
Výška NFP: 2 787 739,88 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N706
Výška NFP: 3 529 146,36 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Monitoring svahových deformácií
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Peter Ondrejka, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N710
Výška NFP: 2 624 069,57 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Operačný program životné prostredie

02 logo OPZP

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.opzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR (MEZ)
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2015
ITMS: 241400110231
Výška NFP: 7 985 920,00
Čerpaná suma: 6 868 965,90 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách SR (HYDRO)
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových,. CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 30.11.2015
ITMS: 24110110160
Výška NFP: 1 662 596,95 EUR
Čerpaná suma: 1 637 563,77 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových,. CSc.
Dátum začatia projektu: 1.1.2008
Dátum ukončenia projektu: 30.6.2012
ITMS: 24110110004
Výška NFP: 1 300 950,34 EUR
Čerpaná suma: 936 690,11 EUR

Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.12.2008
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2011
ITMS: 24140110007
Výška NFP: 114 312,52 EUR
Čerpaná suma: 113870,12 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Operačný program informatizácia spoločnosti

Riadiaci orgán:   Úrad vlády Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.opis.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

Webové sídlo:   www.opis.culture.gov.sk 

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kult., vedeckého a intelektuálneho dedičstva Geofondu a Ústrednej geol.knižnice SR

Operačný program: OP IS
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štefan Káčer
Dátum začatia projektu: 1.2.2013
Dátum ukončenia projektu: 30.6.2015
ITMS: 21120120016
Výška NFP: 2 671 586,45 EUR
Čerpaná suma: 2 640 909,48 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/opis/archiv/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Operačný program Výskum a vývoj

03 logo OP VV

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Riadiaci orgán:   Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR

Webové sídlo:   www.minedu.sk/OPVV

Sprostredkovateľský orgán: Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ /Výskumná agentúra  

Webové sídlo:   www.asfeu.sk 

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v reg.centrách ŠGÚDŠ v SNV a KE (MaSTI)
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2012
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2014
ITMS: 26210120011
Výška NFP: 2 866 471,78 EUR
Čerpaná suma: 2 821 239,43 EUR
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jaromír Švasta, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.11.2010
Dátum ukončenia projektu: 28.2.2014
ITMS: 26240220059
Výška NFP: 916 874,92 EUR
Čerpaná suma: 871 195,22 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/zranitelnost/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (ISSOP) – partner projektu
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ:
Dátum začatia projektu: 1.5.2010
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2014
ITMS: 26220220066
Prijímateľ: ESPRIT, spol. s r.o.
Výška NFP – partnera: 727 923,60  EUR
Čerpaná suma:
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH ZDROJOV PITNÝCH PODZEMNÝCH VÔD, PILOTNÉ ÚZEMIE BSK
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juraj Michalko, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2009
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2012
ITMS: 26240220003
Výška NFP: 329 923,80 EUR
Čerpaná suma: 245 487,05 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/nahradnezdrojevody/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.11.2009
Dátum ukončenia projektu: 30.4.2012
ITMS: 26220220002
Výška NFP: 329 545,76 EUR
Čerpaná suma: 312 467,05 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/vodyaklima/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Program HORIZONT 2020

efrr_vertical

Národný koordinátor programu: Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky

Webové sídlo: https://www.minedu.sk/program-horizont-2020/

Národný kontaktný bod: Centrum vedecko-výskumných inovácií SR

Webové sídlo: http://h2020.cvtisr.sk/

Vytvorenie koncepcie európskeho rámca – MINATURA 2020
Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zoltán Németh, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.2.2015
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2018
Kód projektu: No 642139
Výška dotácie: 79 437,00 EUR
Čerpanie: 74 561,18 EUR

Možnosti kontinentálneho ukladania CO2 v Európe (ENOS)
Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Jankulár, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.9.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: No 653718
Výška dotácie: 43 000,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: http://www.enos-project.eu/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

efrr_vertical

Spoločný sekretariát: Mesto Viedeň

Národný kontrolór: Úrad vlády SR

Webové sídlo: http://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/

GeoERA – výskumný program v rámci programu Horizont 2020
na základe dohody o grante č. 731166, riadený skupinou 33 národných a 15 regionálnych organizácií geologického prieskumu z Európy.
Webové sídlo: http://geoera.eu/

Manažment mestskej plytkej geotermálnej energie / Managing Urban Shallow geothermal Energy (MUSE)

Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radovan Černák, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.7.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: GeoE.171.016
Výška dotácie: 8.538,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: http://geoera.eu/projects/muse/

Informačný systém zdrojov nerastných surovín v Európe / Mineral Intelligence for Europe (Mintell4EU)

Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stanislav Šoltés, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.7.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: GeoE.171.009
Výška dotácie: 18.488,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz:  http://geoera.eu/projects/mintell4eu7/

Cezhraničný, multi-tematický rámec pre kombináciu geologických modelov a údajov pre hodnotenie zdrojov a podpora politiky / Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support (GeoConnect³d)

Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronome Balázs, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.7.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: GeoE.171.006
Výška dotácie: 7.574,00 EUR

Web stránka projektu/odkaz: http://geoera.eu/projects/geoconnect3d/

FINANČNÝ NÁSTROJ LIFE

04 life

Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR (Akronym GEOHEALTH)
Operačný program: LIFE 10
Zodpovedný riešiteľ: doc.,RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Dátum začatia projektu: 1.9.2011
Dátum ukončenia projektu: 31.8.2015
Kód projektu: LIFE10 ENV/SK/086
Výška dotácie: 418 112,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/geohealth/

 

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE)
Operačný program: LIFE +11
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.6.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2018
Kód projektu: LIFE11 ENV/SK/001023
Výška dotácie: 1 244 326,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/

 

Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina (Akronym Life for Krupina)
Operačný program: LIFE 12
Zodpovedný riešiteľ: doc.,RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2013
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2017
Kód projektu: LIFE12 ENV/SK/094
Výška dotácie: 417 750,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/lifeforkrupina/

Spoločný sekretariát: Mesto Viedeň

Národný kontrolór: Úrad vlády SR

Webové sídlo: http://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/

Zdroje plytkej geotermálnej energie – plánovanie, hodnotenie a stratégie mapovania v strednej Európe (GeoPLASMA-CE)
Operačný program: Interreg – Stredná Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radovan Černák, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.7.2016
Dátum ukončenia projektu: 30.6.2019
Kód projektu: CE-177
Výška dotácie: 179 083,10 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE.html
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

efrr_vertical

Spoločný sekretariát: Ministerstvo financií Maďarskej republiky

Národný kontrolór: Úrad vlády SR

Webové sídlo: https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/

Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu povodia Dunaja
(akronym – SIMONA)
Operačný program: Interreg – DNP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Igor Stríček, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.6.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.5.2021
ITMS: DNT2-093-2.1
Výška NFP: 107 429,99 EUR
Web stránka projektu/odkaz: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Migrácia IS Digitálny archív ŠGÚDŠ do cloudu ako súčasť elektronických služieb štátu

Projektový manažér: RNDr. Štefan Káčer
Dátum začatia projektu: 1.8.2023
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 311071CFN3
Výška NFP: 699 711,22 EUR

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)