ÚSPEŠNÉ UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) ukončil ku dňu
30.6.2015 realizáciu dopytovo orientovaného projektu pod názvom:
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého
a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu
Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2-Rozvoj
pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry.
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú
spoločnosť.

Cieľom projektu bolo vytvorenie konverzie textových dokumentov a
grafických príloh do digitálnej podoby, ich ukladanie pre budúce
generácie a sprístupnenie bez potreby fyzickej manipulácie.

Špecifický cieľ projektu 1: Systematická digitalizácia objektov
a ochrana digitálneho obsahu Geofondu a ústrednej geologickej knižnice
Slovenskej republiky.

Špecifický cieľ projektu 2: Vytvorenie digitálneho archívu
a sprístupnenie digitalizovaných objektov na internete a Centrálnemu
dátovému archívu.

Merateľné ukazovatele projektu boli naplnené. Zdigitalizovaných bolo 47
500 objektov (obrazy, textové dokumenty, zvukové záznamy,
audiovizuálne záznamy, 3D objekty) a zverejnených 45 411 digitálnych
objektov. Tým sa nám podarilo úspešne zavŕšiť vecnú realizáciu projektu
a sprístupniť zdigitalizovaný obsah Geofondu a Ústrednej geologickej
knižnice širokej verejnosti.

V rámci udržateľnosti projektu budeme z vlastných
v digitalizácii naďalej pokračovať využívajúc pritom infraštruktúru, ktorá
bola zakúpenú z projektu.

ŠGÚDŠ organizoval konferenciu Geoscience Information Consortium (GIC)

V dňoch 26.-31.05.2014 organizoval ŠGÚDŠ konferenciu a pracovné stretnutie Geoscience Information Consortium (GIC). Konzorcium tvorí v súčasnosti 27 geologických služieb predovšetkým z Európy, ale aj USA, Kanada, Austrália, Japonsko, Namíbia, Juhoafrická republika a Saudská Arábia. Poslaním GIC je:

  • ·         výmena informácií naprieč GS zameranými na použitie a manažment GIS-ov v geovedách
  • ·         poskytnutie priestoru na diskusiu ohľadne problémov a riešení pre každú GS zahrňujúcu získavanie údajov, správu dát, ich analýzu a výstupy
  • ·         príprava dátových štandardov, výmenných formátov pre zdieľanie údajov a riešenia pre reálne problémy
  • ·         zabezpečenie možnosti iniciovať riešenie spoločných projektov na demonštráciu a implementáciu zdieľania dát a problémov medzi GS
  • ·         využitie internetu na výmenu dát, poskytnutie spoločného webového priestoru na vzájomnú komunikáciu
  • ·         možnosti spoločného zdieľania, zabezpečenia a kúpy HW, SW a sieťového prepojenia - konzorcia geoinformatikov geologických služieb sveta.

Stretnutie sa konalo v priestoroch hotela Patria v Štrbskom Plese. Prihlásených bolo 35 zástupcov z 19 krajín sveta. Prvý deň stretnutia bola organizovaná Medzinárodná konferencia, v rámci ktorej bola prezentovaná aj podrobná informácia o projekte. Prezentáciu mal zástupca slovenskej geológie v GIC RNDr. Štefan Káčer (viď foto)

Digitalizácie sa dočká Ústredná geologická knižnica aj Geofond

Do digitálnej podoby sa v rámci projektu dostane sedem miliónov strán textu a 800-tisíc strán grafických príloh.

  Čítať viac »

Ukončenie verejného obstarávania

Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk verejného obstarávania zákazky „Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky“ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov bola za víťaza vyhlásená firma YMS, a.s., s ktorou boli následne podpísané Kúpnopredajná zmluva a Zmluva o dielo.

ŠGÚDŠ organizoval konferenciu Geoscience Information Consortium (GIC)

V dňoch 26.-31.05.2014 organizoval ŠGÚDŠ konferenciu a pracovné stretnutie Geoscience Information Consortium (GIC). Konzorcium tvorí v súčasnosti 27 geologických služieb predovšetkým z Európy, ale aj USA, Kanada, Austrália, Japonsko, Namíbia, Juhoafrická republika a

Čítať viac »

Informačná tabuľa o projekte

V priestoroch Geoparku ŠGÚDŠ bola umiestnená veľkoplošná informačná tabuľa o projekte. Dokumentácia je umiestnená v sekcii Na stiahnutie / Fotografie/ Informačná tabuľa.

Tlačová správa

Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra pomôže dokončiť príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostane 7 mil. strán textu, 800-tisíc strán grafických príloh a zhruba 42-tisíc kultúrnych objektov. Výška schválenej pomoci je vyše 2,6 mil. eur. Digitalizáciou dokumentov sa vysoko zníži riziko ich znehodnotenia a zvýši sa ich dostupnosť pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

Čítať viac »

Posledná aktualizácia: 26. august 2015
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod