ÚSPEŠNÉ UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) ukončil ku dňu
30.6.2015 realizáciu dopytovo orientovaného projektu pod názvom:
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého
a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu
Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2-Rozvoj
pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry.
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú
spoločnosť.

Cieľom projektu bolo vytvorenie konverzie textových dokumentov a
grafických príloh do digitálnej podoby, ich ukladanie pre budúce
generácie a sprístupnenie bez potreby fyzickej manipulácie.

Špecifický cieľ projektu 1: Systematická digitalizácia objektov
a ochrana digitálneho obsahu Geofondu a ústrednej geologickej knižnice
Slovenskej republiky.

Špecifický cieľ projektu 2: Vytvorenie digitálneho archívu
a sprístupnenie digitalizovaných objektov na internete a Centrálnemu
dátovému archívu.

Merateľné ukazovatele projektu boli naplnené. Zdigitalizovaných bolo 47
500 objektov (obrazy, textové dokumenty, zvukové záznamy,
audiovizuálne záznamy, 3D objekty) a zverejnených 45 411 digitálnych
objektov. Tým sa nám podarilo úspešne zavŕšiť vecnú realizáciu projektu
a sprístupniť zdigitalizovaný obsah Geofondu a Ústrednej geologickej
knižnice širokej verejnosti.

V rámci udržateľnosti projektu budeme z vlastných
v digitalizácii naďalej pokračovať využívajúc pritom infraštruktúru, ktorá
bola zakúpenú z projektu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Posledná aktualizácia: 26. august 2015
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod