Informácie o projekte

názov projektu: Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky.

akronym: OPIS – Geofond, ÚGK SR

obdobie riešenia: 02/2013 – 06/2015
Projekt bol ukončený 30.6.2015

rozpočet: 2 671 586,45 EUR

riešiteľská organizácia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Opis projektu:

a) Východisková situácia

Ústredná geologická knižnica Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená v roku 1993 je špecializovanou vedeckou knižnicou zriadenou podľa zákona č.183/2000Z.z.Buduje kompletnú zbierku diel, vydaných Vydavateľstvom ŠGÚDŠ a tiež zbierku geologickej literatúry slovenských vydavateľstiev. ŠGÚDŠ prostredníctvom Geofondu zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 569/2007 Z.z.. ŠGUDŠ ako pamäťová a fondová inštitúcia zhromažďuje, eviduje a sprístupňuje materiály a informácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré sú v súlade s metodickým manuálom č. 2 považované za kultúrne objekty určené na digitalizáciu.Geofond ako jediná inštitúcia na Slovensku systematicky vytvára databázy strategicky dôležitých informácií vo verejnom záujme o stave životného prostredia. Z hľadiska technologickej kategorizácie možno kultúrne objekty v správe ŠGÚDŠ zhromažďované od roku 1958, zaradiť do kategórií depozičného knižného fondu, medzi nové knihy (prírastky do depozičného fondu), historické dokumenty, staré a vzácne tlače, seriály z depozitu, odborné a vedecké časopisy, štúdie, vedecké a odborné state a články vo vedeckých zborníkoch. Jedná sa o textové objekty a mapové objekty

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizáciou projektu budú sprístupnené digitalizované kultúrne objekty z Geofondu (geologického archívu) a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky, širokej verejnosti čo prispeje k vytvoreniu informačnej spoločnosti, ktorá dbá na rozvoj vedomostnej ekonomiky a prakticky využíva vynaložené prostriedky na šírenie a sprístupňovanie informácií z kultúrneho a vedeckého dedičstva v digitálnej podobe. Projekt prostredníctvom inklúzie IKT do procesov archivovania, digitalizácie a sprístupňovania digitálnych objektov pre podniky, verejnú správu, školy i domácnosti prostredníctvom on-line portálu prispieva k rozvoju informačnej spoločnosti a významnou mierou prispeje k zachovaniu kultúrneho dedičstva ako východiskovej základne rozvoja vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. V rámci projektu sa plánuje systematicky zdigitalizovať približne 42 000 kultúrnych objektov, tvorených z textových častí a grafických príloh v rozmeroch od A4 až po A0 a väčšie. Celkovo pôjde o 7 000 000 strán textu a 800 tis. Strán grafických príloh. Zdigitalizované objekty budú ďalej sprístupňované na infromačnom portáli Geofondu a budú prepojené aj s infromačnými systémami Ministerstva kultúry SR.

c) Spôsob realizácie projektu

V rámci projektu budú zakúpené skenovacia linka, pásková knižnica, dátové polia a servery vrátane obslužného hardvérového vybavenia. Skenovacia linka sa prepojí so zariadením, kde budú všetky údaje uložené. V rámci projektu sa plánuje systematicky zdigitalizovať približne 42 000 objektov, tvorených z textových častí a grafických príloh v rozmeroch od A4 až po A0 a väčšie. Zoznam objektov plánovaných na zdigitalizovanie tvorí prílohu č. 16 k žiadosti „Indikatívny digitalizačný plán“.Za účelom dosiahnutia maximálneho výkonu bude architektúra technického zariadenia optimalizovaná, tak aby nedochádzalo k zvýšeniu časovej odozvy na strane používateľa. Taktiež bude v rámci projektu spracovaná nadstavba pre prehliadanie grafických mapových súborov s možnosťou zobrazenia malých náhľadov.V súvislosti s predpokladaným značným objemom spracovávaných dát bude aktuálny systém upravovaný, tak aby sa dosiahlo jeho optimálne využitie.V rámci projektu bude zrealizovaná plná integrácia údajov čím sa dosiahne otvorený prístup na portál Slovakiana a Europeana. Vo finálnej fáze bude vytvorené portálové riešenie s autorizáciou a autentifikáciou a delením prístupových práv.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Projekt prispeje k naplneniu globálneho cieľa operačného programu Vybudovanie funkčného portálu, cez ktorý budú prístupné digitalizované objekty z Geofondu (geologického archívu) a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky prispeje k vytvoreniu informačnej spoločnosti, ktorá dbá na rozvoj vedomostnej ekonomiky a prakticky využíva vynaložené prostriedky na šírenie a sprístupňovanie informácií z kultúrneho a vedeckého dedičstva v digitálnej podobe. Projekt prostredníctvom inklúzie IKT do procesov archivovania, digitalizácie a sprístupňovania digitálnych objektov pre podniky, verejnú správu, školy i domácnosti prostredníctvom on-line portálu prispieva k rozvoju informačnej spoločnosti a rozvoju vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Prostredníctvom aktivít projektu, projekt prispeje k inklúzii ŠGÚDŠ do procesov vzdelávania a sociálneho rozvoja vedomostnej spoločnosti, k zavádzaniu inovácií v oblasti využívania, zlepšovanie procesu uchovávania a sprostredkovania vedecko-technických poznatkov. Digitalizovaný obsah bude sprístupňovaný prostredníctvom vytvorených aplikácii záujemcom v celej Slovenskej republike a v zahraničí za rovnakých podmienok.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu

Všetky zariadenia obstarané v rámci projektu budú zaradené do infraštruktúry ŠGÚDŠ a budú umiestnené v budove ŠGÚDŠ, ktorá je jeho majetkom. Digitalizáciou dokumentov nachádzajúcich sa v Geofonde a ÚGK sa vysoko zníži riziko ich znehodnotenia a zvýši sa ich dostupnosť pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Profesionálna prevádzka zariadení bude zabezpečovaná vyškolenými vedeckými a technickými pracovníkmi. Počas realizácie projektu bude zdigitalizovaných 42000 objektov pričom celkovo sa v Geofonde a ÚGK nachádza 91 500 objektov. Zvyšných 47 000 objektov bude zdigitalizovaných v období po ukončení projektu s využitím infraštruktúry zakúpenej z projektu. Udržateľnosť výsledkov projektu bude taktiež zabezpečená prostredníctvom prezentácie výsledkov digitalizácie (web stránka, konferencie, publikácie). Z dôvodu verejného charakteru informácií a údajov uvedených v záznamoch Geofondu a ÚGK SR nie je možné za výpožičky a sprístupňovanie žiadať odplatu, ktorou by ŠGÚDŠ mohol pokryť navrhované investície. Náklady vznikajúce počas doby udržateľnosti projektu bude žiadateľ hradiť z vlastných rozpočtových zdrojov.

Posledná aktualizácia: 26. august 2015
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod