Účastníci projektu

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA (ŠGÚDŠ)

www.geology.sk

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ako rezortný vedeckovýskumný ústav v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou geologický výskum a prieskum územia Slovenskej republiky, tvorbu informačného systému v geológii ako súčasti štátneho informačného systému, registráciu a evidenciu činností súvisiacich s výkonom geologických prác, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky, výkon ústrednej geologickej knižnice, vydávanie a predaj máp a odborných geologických publikácií.

YMS, a.s.
www.yms.sk

YMS už 25 rokov pomáha spoločnostiam a organizáciám zlepšovať fungovanie s pomocou moderných informačných systémov. Vyvíja a spravuje technické informačné systémy pre rôzne druhy priemyselných podnikov a vládnych agentúr (plynárske, vodohospodárske, lesnícke, veterinárne, atď.). Monitoruje a predpovedá bezpečnosť technických prevádzok s pomocou špecializovaných systémov na riadenie rizika. Riadi prácu, pohyb a bezpečnosť ľudí, vozidiel a majetku s pomocou najmodernejších mobilných a lokalizačných systémov. Tvorí priestorové analýzy pomocou moderných geopriestorových informačných systémov. Automatizuje a sprehľadňuje obchodovanie na trhu s plynom s pomocou špeciálnych dispečerských aplikácií.

Posledná aktualizácia: 26. august 2015
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod