Úvod

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2018-2019 geologickú úlohu „Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa“. Projekt je realizovaný v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia v rámci jeho Prioritnej osi 3: „Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy“, investičnej priority 3.1 „Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof“, špecifického cieľa 3.1.2: „Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)“ (kód výzvy OPKZP-PO3-SC312-2017-37, zverejnenej 28. 12. 2017). Špecifický cieľ je zameraný na riešenie sekundárnych problémov spôsobených prejavmi zmeny klímy, konkrétne na riziká spojené s výdatnými dažďami, ktoré môžu spôsobovať okrem vzniku povodní aj možný vznik zosuvov. Tie sa objavujú čoraz častejšie na územiach, ktoré nimi v minulosti neboli postihnuté. Projekt zároveň vychádza z koncepčného  dokumentu, schváleného uznesením vlády č. 738/2013 Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 – 2020), ktorý určuje rámcové úlohy a opatrenia na postupné znižovanie zosuvných rizík súvisiacich s povodňami.

Cieľ geologickej úlohy

Hlavným cieľom geologickej úlohy je zlepšenie prevencie zosuvných rizík zabezpečením inžinierskogeologického prieskumu tých svahových deformácií, ktoré z hľadiska spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku), a z toho vyplývajúceho zosuvného rizika podľa stupnice odporúčanou Európskou Komisiou pre hodnotenie multirizika (Marzocchi et al., 2009), predstavujú v súčasnosti najzávažnejšie zosuvné lokality v rámci Slovenskej republiky. Hlavnou aktivitou projektu je inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií realizovaný na 13 socioekonomicky významných lokalitách (obrázky 1, 2, 3): Babín, Liptovská Štiavnica, Mojšova Lúčka, Lodno, Brehy – Močarina, Lipovany 2, Orovnica, Krivany, Matysová, Bajerovce 1, Rožkovany, Vyškovce, Bardejov – Postajok, Gróner.

Obrázok 1: Situácia lokalít s prieskumom svahových deformácií v Žilinskom kraji

Obrázok 2: Situácia lokalít s prieskumom svahových deformácií v Banskobystrickom kraji

Obrázok 3: Situácia lokalít s prieskumom svahových deformácií v Prešovskom kraji

Postup riešenia úlohy

Pre dosiahnutie cieľov bude realizovaný súbor geologických prác: projektovanie; sled, riadenie a koordinácia; spracovanie archívnych údajov; technické – vrtné a ostatné práce; vzorkovacie a laboratórne práce; geodetické práce; geofyzikálne práce; účelové inžinierskogeologické mapovanie; vyhodnotenie výsledkov vrátane ich grafického, textového a digitálneho spracovania; stabilitné výpočty; záverečné spracovanie a ďalšie. Činnosti v rámci prieskumných prác sa sústreďujú najmä na:

–           zhodnotenie podmienok a faktorov vzniku a vývoja svahových pohybov na porušenom území,

–           zhodnotenie intenzity porušenia svahov a stupňa ohrozenia životov a majetku ľudí,

–           účelové inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií a ich širšieho okolia,

–           overenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov území postihnutých svahovými deformáciami, najmä zistenie litologického zloženia hornín, hladiny podzemnej vody, priestorového rozloženia šmykových plôch,

–           spresnenie inžinierskogeologických pomerov porušeného územia,

–           realizáciu okamžitých protihavarijných opatrení svahovej deformácie na lokalite Babín,

–           výpočty stability svahových deformácií na určených šmykových plochách,

–           zostavenie podrobných inžinierskogeologických máp so zameraním na stabilitu svahov doplnených o inžinierskogeologické profily,

–           návrh sanácie svahových deformácií v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia obyvateľstva, majetku a infraštruktúry.

Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR a EÚ, najmä Zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon).

Projekt ukončuje vypracovanie záverečnej správy, ktorej prílohovou súčasťou budú čiastkové záverečné správy inžinierskogeologických prieskumov z 13 prieskumných lokalít. Realizácia projektu poskytuje zhodnotenia inžinierskogeologických pomerov svahových deformácií na vybraných lokalitách, ktoré sú zdrojom podkladových údajov pre projekčný návrh a realizáciu sanácií svahových deformácií, čo by v konečnom dôsledku malo zabezpečiť trvalú stabilizáciu zosuvného územia, resp. minimalizovať negatívne vplyvy zosuvných deformácií na životy a majetok obyvateľov a na životné prostredie. V prípade lokality Babín budú realizované aj okamžité protihavarijné opatrenia.

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave:

 

Mgr. Eduard Mašlár
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava

Pracovisko: Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Telefón: 053/4190152

e-mail: eduard.maslar@geology.sk