Odbor geoanalytických laboratórií – GAL

Laboratóriá zabezpečujú takmer kompletný servis analytických, fyzikálno-chemických a mineralogických prác pre potreby geologického výskumu, prieskumu a vyhľadávania nerastných surovín, regionálnej geológie, hydrogeológie, geochemického mapovania a monitoringov ŽP.
Laboratóriá ďalej ponúkajú široký sortiment analýz organických polutantov a anorganických komponentov pre zhodnocovanie kontaminácií rôznych zložiek životného prostredia.

Kontakty

Vedúci odboru GAL

Ing. Katarína Bokšanská
Telefón:  053 4190134, 053 4426096
E-mail: katarina.boksanska@geology.sk

 

Vedúci oddelenia prevádzky a prípravy vzoriek

RNDr. Roland Sůra
Telefón:053 4190153, 053 4426096
E-mail: roland.sura@geology.sk

 

Manažér kvality GAL

Ing. Henrieta Šoltýsová
Telefón: 053 4190105, 053 4426096
E-mail: henrieta.soltysova@geology.sk

Vedúci oddelenia anorganických analýz

RNDr. Jarmila Nováková
Telefón: 053 4190137
E-mail: jarmila.novakova@geology.sk

 

Vedúci oddelenia organických analýz

Mgr. Tatiana Antolová
Telefón: 053 4190171
E-mail: tatiana.antolova@geology.sk

 

dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia analýz vôd

Ing. Petra Lipčáková
Telefón: 053 4190178, 175
E-mail: petra.lipcakova@geology.sk

Historický prierez vzniku Geoanalytických laboratórií

Geoanalytické laboratóriá (GAL) v Spišskej Novej Vsi vo svojej viac ako 65 ročnej existencii prešli od klasických chemických metód v oblasti analýz geologických materiálov, rudných, nerudných surovín, palív, všetkých typov vôd až po aplikácie najmodernejších analytických techník a postupov umožňujúcich analýzy anorganických a organických zložiek v stopových a makro obsahoch.
Laboratórium má 46 zamestnancov z toho 26 s vysokoškolským vzdelaním.

1953
1. 12. 1953 založené chemické laboratórium
1953
Budovanie laboratória pri Východoslovenskom rudnom prieskume n.p. Spišská Nová Ves
1954
Aplikácia klasických analytických metód pre Fe a Mn rudy a magnezity, prvá aplikácia polarografie v praxi na Slovensku, spektrálne analýzy
1965
Reorganizácia – vznik Geologického prieskumu, š. p.
1966
Prvá aplikácia techniky AAS v rezorte geológie v ČSSR, Aplikácia dokimastiky – stanovenie Au, Ag
1969 – 1970
Výstavba novej budovy laboratória
1970
Vznik laboratória pôdnej mechaniky
1971 – 1975
Rezort geológie ČSSR vydáva „Jednotné analytické metódy nerastných surovín“ a pripravuje 20 rudných a 25 nerudných RM
1976
Vznik laboratória technických skúšok uhlia, prvý automatický analyzátor AES – ICP ARL 33 000 v rezorte geológie, ARL 34 000
1981 – 1984
Vznik laboratória RTG a DTA
1986
Výroba rezortných RM, nástup nedeštrukčnej analýzy – röntgenfluorescenčnej spektrometrie, RFS PHILIPS PW 1404
1986 – 1989
Výroba rezortných RM volfrámových, sideritových a Au, Ag rúd
1989
Reorganizácia – vznik Závodu GEL
1991 – 1993
Budovanie laboratória organických analýz
1994
Reorganizácia – Slovenská geológia, š. p., rozdelenie laboratórií Spišská Nová Ves a Turčianske Teplice
1996
1.1.1996 rozhodnutím MŽP SR vzniká GS SR, ÚNMS udeľuje GAL osvedčenie o akreditácii podľa EN 45001
1996 – 2002
Účasť GAL v medzinárodných projektoch: Danak a VKI, projekt EÚ SENTER Holandsko (1997), FITA 3, FITA 4 Belgicko (1998 – 2001), INCO-Copernicus (1998 – 2001) Holandsko, FOREGS Geochemický atlas Európy (1999 – 2002)
1997
Minister ŽP SR menuje GAL Referenčným laboratóriom MŽP SR
1999
Pilotný projekt SR z oblasti Geomedicíny, rezortné metodiky špécií a hodnotení rizík
1999 – 2003
Príprava a certifikácia RM ZEOLIT-1, BENTONIT-1
2000
Vybudovanie laboratória mikrobiológie a hydrobiológie
2001 – 2002
Reakreditácia, získanie osvedčenia podľa EN ISO/IEC 17025
2002
Nová generácia AES-ICP Vista – Varian
2003
Jubilejný rok 50 ročnej činnosti GAL v službách geológie na Slovensku
2003 – 2005
Príprava a certifikácia RM EVO1, SKO1, KZ1
2005
2006 Reakreditácia, získanie osvedčenia podľa STN EN ISO IEC 17025:2005, Získanie POTVRDENIA č. S02/2462/2007-3.1., ktorým sa GAL ustanovujú za stáleho subdodávateľa oprávnených (autorizovaných) meraní podľa § 25 ods. 11a prílohy č. 3 bodu 18 k zákonu č. 478/2002 Z. z. o  ovzduší
2011 Slovenská národná akreditačná služba v zmysle ustanovenia § 9 ods. 7 písm. b) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydala nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveň ruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie
2013 Udelenie ceny ministra Životného prostredia SR Geoanalytickým laboratóriám – ŠGÚDŠ za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky. Obr.1Obr.2
2014 Reakreditácia, získanie osvedčenia podľa STN EN ISO IEC 17025:2005 – Osvedčenie o akreditácií č.: S 004. Rozsiahla modernizácia prístrojového parku GAL, rozšírenie nových techník ICP-MS: Agilent 7900, Aurora M90 Bruker; HPLC: Agilent 1260 Infinity
2016 Rozšírenie akreditácie o nový princíp metódy: Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)
2019 Reakreditácia, získanie osvedčenia podľa ISO/IEC 17025: 2017 – Osvedčenie o akreditácií č.: S 004.

Profil GAL

Geoanalytické laboratóriá (GAL) vykonávajú:.

 • kompletný servis analytických, fyzikálno-chemických a mineralogických prác pre potreby geologického výskumu, prieskumu a vyhľadávania nerastných surovín, regionálnej geológie, hydrogeológie, geochemického mapovania a monitoringov ŽP,
 • analýzy organických a anorganických komponentov pre zhodnocovanie kontaminácií zložiek životného prostredia,

   GAL boli ustanovené ako Referenčné laboratórium MŽP SR pre geológiu a analýzy geologických materiálov a horninového prostredia Príkazom Ministra ŽP SR z 25. marca 1997.

GAL sú akreditované skúšobné laboratórium. V roku 1996 bolo laboratóriu udelené Ústavom pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo SR Osvedčenie o akreditácii, ktoré je kontinuálne aktualizované podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 17025 – Osvedčenie o akreditácii č. S 004.

   Laboratóriá prešli mnohými zmenami a transformáciami, no vždy si zachovali pečať pracoviska s veľmi dobrou kvalitou vykonaných prác, vysokou odbornosťou a spoľahlivosťou. Začlenením laboratórií Slovenskej geológie, š. p., do Geologickej služby SR, resp. ŠGÚDŠ, sa významne rozvinuli výskumno-aplikačné práce a odborné rozvojové programy laboratória a zintenzívnila sa odborná spolupráca so zahraničnými laboratóriami geologických služieb.

   Geoanalytické laboratóriá patrili medzi jedno z prvých laboratórií v Československu, ktoré boli vybavené v tom čase najmodernejšou prístrojovou technikou. Tento trend si priebežne udržiavajú až dodnes. Modernými inštrumentálnymi technikami na  multiprvkové analýzy anorganických zložiek sú energiovo a vlnovo disperzná röntgenfluorescenčná spektrometria (RFS), optická emisná spektrometria s radiálne a axiálne snímanou plazmou (OES-ICP), hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS),  atómová absorpčná spektrometria s plameňovou technikou (AAS-F), s elektrotermickou atomizáciou (AAS-ETA)  a s hydridovou technikou (AAS-HG). Technikami sa analyzuje viac ako 70 prvkov v koncentračnom rozsahu od ppt až po 100 %.

Nosnou technikou pri identifikácii a kvantifikácii širokej škály organických látok je plynová chromatografia s vysoko citlivými a selektívnymi detektormi – hmotnostným(GC-MS), elektrónového záchytu (GC-ECD), plameňovo ionizačným detektorom (GC-FID) a analyzátor pesticídov na báze GC-MS/MS. Kvapalinová chromatografia s detektorom s diodovým poľom (HPLC-DAD), fluorescenčným poľom (HPLC-FLD) a kvapalinový chromatograf na analýzu pesticídov s online extrakciou na tuhej fáze umožňujú detegovať ultrastopové hodnoty obsahov toxických organických zlúčenín v množstve od ng po pg..

Geoanalytické laboratóriá sú organizátorom medzilaboratórných porovnávacích skúšok pre oblasť geologických a ekologických materiálov.

Geoanalytické laboratóriá, ako stály subdodávateľ oprávnených (autorizovaných) meraní, vykonávajú kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie vybraných znečisťujúcich látok vo vzorkách emisií odpadových plynov a nečistených plynov odobratých oprávnenými osobami – Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek č.: N 005.

Rozsah analytických prác

Rozsah analytických prác zahŕňa požiadavky vyplývajúce z úloh riešených v ŠGÚDŠ a z  legislatívnych predpisov pre vody, geologické materiály, pôdy, sedimenty, kaly, odpady, palivá, produkty spaľovania, biomasu, emisie a pracovné ovzdušie.

Rozsah akreditovaných skúšok:

 

 • Geologické materiály (horniny, rudy a nerudy)
 • Pôdy a sedimenty
 • Analýza soli pre posypové účely
 • Palivá, produkty spaľovania a biopalivá
 • Vody – pitné, minerálne, povrchové, podzemné, banské a odpadové
 • Odpady a kaly
 • Emisie
 • Pracovné ovzdušie

Referenčné laboratórium MŽP SR

Príkazom Ministra ŽP SR z 25. marca 1997 boli ustanovené Geoanalytické laboratóriá ako Referenčné laboratórium MŽP SR pre geológiu a analýzy geologických materiálov a horninového prostredia.

Činnosť RL je zabezpečená v priamej nadväznosti na koncepcie ŠGUDŠ SR a MŽP – Sekcie geológie a prírodných zdrojov, na projektové zámery MŽP, na požiadavky MŽP k zdokonaľovaniu systémov zabezpečovania kontroly kvality laboratórnych prác vykonávaných pre MŽP a na harmonizáciu slovenskej a európskej legislatívy v oblasti ŽP.

Geoanalytické laboratóriá ako referenčné laboratóriá MŽP SR od roku 1999 zabezpečujú nasledovný program a odborné činnosti :

 • vývoj, verifikáciu a validáciu nových analytických a laboratórnych metód v geológii, geochémii, hydrogeológii, environmentálnych disciplínach a novom vednom odbore – geomedicíne,
 • vypracovanie metodík komplexného posudzovania environmentálnych rizík z trojzložkových prírodných systémov
  pôda-voda-streamsediment,
 • kontrolné analytické rozbory pre štátne geologické, environmentálne a monitorovacie projekty,
 • harmonizáciu pripravovaných progresívnych analytických metód v súlade so štátmi Európskej únie a tvorbu odvetvových technických noriem,
 • implementáciu účinného systému pre zabezpečovanie a kontrolu kvality všetkých druhov laboratórnych prác,
 • organizáciu medzilaboratórnych porovnávacích skúšok (EnviPT) pre slovenské a zahraničné laboratóriá,
 • organizáciu odborných konferencií, školení a kurzov pre akreditované rezortné a ostatné laboratóriá a pre širokú odbornú verejnosť,
 • prípravu certifikovaných referenčných materiálov, interných a kalibračných štandardov,
 • spoluprácu s VŠ pri riešení výskumných úloh, diplomových a doktorandských prác.

Referencie

Skúšobné laboratórium je spôsobilé vykonávať chemické, fyzikálno-chemické a fyzikálne skúšky geologických materiálov, palív, biopalív, produktov spaľovania, pracovného ovzdušia, odpadov; chemické, fyzikálno-chemické a ekotoxikologické skúšky vôd a výluhov; vzorkovanie vôd a pracovného ovzdušia; ako aj subdodávky skúšok na účely oprávnených meraní emisií v ovzduší podľa fixného rozsahu akreditácie a vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok pre oblasť oprávnených technických činností podľa rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe k Osvedčeniu o akreditácií č.: S 004.

Členstvo GAL v komisiách:

 • Komisia pre certifikované referenčné materiály
 • Technická komisia TK 31 – Odpadové hospodárstvo
 • Technická komisia TK 28 – Ochrana ovzdušia
 • Technická komisia TK 27 – Kvalita a ochrana vôd
 • Technická komisia TK 50 – Tuhé biopalivá a tuhé alternatívne palivá

GAL sú spôsobilé organizovať programy skúšok spôsobilosti/ medzilaboratórnych porovnávaní pre oblasť geológie a životného prostredia pre geologické materiály (rudy, nerudy), tuhé paliva, produkty spaľovania (popoly, trosky, škváry) a ekologické materiály (pôdy, sedimenty).
V rámci organizácie medzilaboratórnych porovnávaní boli certifikované nové matricové referenčné materiály:

Osvedčenia, rozhodnutia a poverenia pre výkon skúšok

SNAS* – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA vydala Geoanalytickým laboratóriám – GAL, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 7 písm. b) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nové rozhodnutie o udelení akreditácie. 

  • kritérií podľa normy ISO/IEC 17025: 2005

Osvedčenie o akreditácií č.: S 004.

GAL sú spôsobilé vykonávať chemické, fyzikálno-chemické a fyzikálne skúšky geologických materiálov, palív, biopalív, produktov spaľovania, pracovného ovzdušia, odpadov; chemické, fyzikálno-chemické a  ekotoxikologické skúšky vôd a výluhov; vzorkovanie vôd a pracovného ovzdušia; ako aj subdodávky skúšok na účely oprávnených meraní emisií v ovzduší podľa fixného rozsahu akreditácie a vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok pre oblasť oprávnených  technických činností podľa rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe k Osvedčeniu o akreditácií č.: S 004.

  • autorizačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní

Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek č.: N 005.

SNAS osvedčilo GAL, že plní jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť subdodávok oprávnených meraní podľa zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. v platnom znení v rozsahu položiek uvedených v : Prílohe k Osvedčeniu o akreditácii č.: S 004

Iné spôsobilosti a ocenenia:

Príkaz ministra životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje činnosť referenčného laboratória pre oblasť „Geológia a analýza geologických materiálov a horninového prostredia“.

Zaradenie do zoznamu laboratórií, ktoré sú Ministerstvom životného prostredia SR určené na vykonávanie rozborov odpadov a vykonávanie testov ekotoxicity.

Udelenie ceny Wolfganga Kempelena za skúšobníctvo – pracovné kolektívy.

Udelenie ceny ministra Životného prostredia SR za rok 2013

Účasť na medzinárodných a národných skúškach spôsobilostí

 • ISE, Wageningen University, Holandsko ( sedimenty, pôdy )
 • SETOC, Wageningen University, Holandsko ( sedimenty, pôdy )
 • GeoPT, Open Universty, Veľká Británia ( geologické materiály )
 • APLAC- TO33 Geochemical proficiency testing program,
  KOLAS- ( geologické materiály, tuhé palivo )
 • IMEP – Join Research Centre, Belgicko ( voda, kal )
 • ASLAB, Praha, Česká republika ( voda, kal, pôda )
 • ORGREZ, Brno, Česká republika ( čierne uhlie, hnedé uhlie, koks, biopalivá )
 • TEKO, Praha, Česká republika ( čierne uhlie, hnedé uhlie, koks, biopalivá, alternatívne palivá )
 • VÚVH, Bratislava ( voda povrchová, pitná a odpadová )
 • Státní zdravotní ústav, ESPT, Praha, Česká republika ( ovzdušie )

Technické zariadenia

Oddelenie anorganických analýz

 

Oddelenie analýz vôd

 

Oddelenie organických analýz

 

Pracovisko prípravy vzoriek