efrr_vertical

Interreg Stredná Európa

Zdroje plytkej geotermálnej energie – plánovanie, hodnotenie a stratégie mapovania v strednej Európe

Interreg – Dunajský národný program

Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu povodia Dunaja (akronym – SIMONA)

efrr_vertical
02 logo OPZP

OP ŽP – operačný program životné prostredie

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR (MEZ)
Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách SR (HYDRO)
Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží

03 logo OP VV

OP VaV – Operačný program Výskum a vývoj

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v reg.centrách ŠGÚDŠ v SNV a KE (MaSTI)
Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK
Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (ISSOP) – partner projektu
Ekotechnológia vyhľadávania a hodnotenia náhradných zdrojov pitných podzemných vôd, pilotné územia BSK
Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS

OP IS – operačný program informatizácia spoločnosti

Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kult., vedeckého a intelektuálneho
dedičstva Geofondu a Ústrednej geol.knižnice SR

04 life

Finančný nástroj LIFE

Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR (Akronym GEOHEALTH)

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE)

Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina (Akronym Life for Krupina)

HORIZONT 2020

Vytvorenie koncepcie európskeho rámca – MINATURA 2020