V zmysle § 13 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ohlasuje zhotoviteľ Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) každú geologickú prácu definovanú v geologickom zákone najneskôr v deň začatia riešenia geologickej úlohy. Všetky ohlásené geologické práce sú evidované a uložené do informačného systému spravovaného ŠGÚDŠ.

Podľa geologického zákona je možné ohlásiť príslušné práce aj elektronicky pomocou aplikácie.

Súčasťou aplikácie je stručný návod na používanie. Po vykonaní požadovaných úkonov dostanete potvrdzujúci e-mail obsahujúci registračné číslo, ktoré sa uvádza na titulnom liste záverečnej správy. Súčasťou mailu je vyplnený formulár s mapovou prílohou vo formáte pdf.

Formulár na ohlásenie geologických prác obsahuje tieto položky:
– názov a sídlo zhotoviteľa geologických prác, názov a sídlo objednávateľa,
– názov a sídlo objednávateľa geologických prác,
– číslo, názov a cieľ geologickej úlohy,
– cieľ geologickej úlohy,
– vymedzenie geologických prác a etapu geologického prieskumu,
– špecifikáciu, počet a rozsah geologických prác,
– názov a kód katastrálneho územia a okresu,
– dátum začatia a ukončenia, zdroje financovania geologických prác,
– informácie o osobe, ktorá vyplnila formulár.