Operačný program Kvalita životného prostredia

efrr_vertical

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk 

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.partnerskadohoda.gov.sk

web_oddelovac

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Pavel Liščák, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N708
Výška NFP: 3 522 811,49 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Projekty APVV

Výskum najvhodnejších technologických typov domácich zdrojových surovín pre výrobu kovového horčíka a kremíkového kovu a technológií na prípravu medziproduktov
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Danková, PhD.
Dátum začatia projektu: 01.07.2022
Dátum ukončenia projektu: 30.06.2026
Identifikačné číslo projektu: APVV-21-0176
Charakter výskumu: Aplikovaný výskum
Akronym: MgSiTech
Finančný objem na celú dobu riešenia: 250 000,00 EUR
Tento projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu

OSTATNÉ PROJEKTY

Sustainable Energy Harvesting Systems Based on Innovative Mine Waste Recycling (START)

Operačný program: Horizon Europe (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Stanislav Šoltés, PhD.
Dátum začatia projektu: 01.06.2022
Dátum ukončenia projektu: 30.05.2026
Číslo projektu: 101058632
Výška pomoci: 310 000 EUR
Projekt spolufinancovaný Európskou Úniou

https://www.start-heproject.com

Brines of RIS countries as a source of CRM and energy supply

Operačný program: Horizon Europe, EIT Raw Materials, KAVA – RIS Capacity Building
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Kollová
Dátum začatia projektu: 1. 1. 2022
Dátum ukončenia projektu: 31. 12. 2024
Číslo projektu: 21005
Výška dotácie: 59 000 EUR

https://brineris.geo3bcn.csic.es/

Geological Service for Europe (GSEU)

Projekt EÚ č.: 101075609 programu HORIZON-CL5-2021-D3-02
Koordinujúca inštitúcia: EuroGeoSurveys  (EGS), PIC 983544402, Rue Joseph II 36-38, Brussels 1000, Belgium
Riešiteľská inštitúcia za Slovensko: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Zodpovedný riešiteľ za Slovensko: Ing. Zoltán Németh, PhD.
Začiatok riešenia projektu: 1. 9. 2022
Dátum ukončenia riešenia projektu: 31. 8. 2027
Výška dotácie: 314 755 EUR (Výška tejto dotácie bude reálne znížená o -30 %, t.j. o sumu, ktorá predstavuje povinné spolufinancovanie riešenia projektu geologickými službami z jednotlivých participujúcich štátov)

https://eurogeosurveys.org/research/gseu/