Operačný program Kvalita životného prostredia

efrr_vertical

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk 

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.partnerskadohoda.gov.sk

web_oddelovac

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Ingrid Mašlárová
Dátum začatia projektu: 1.4.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031BQU4
Výška NFP: 599 883,77 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 5 – ŠGÚDŠ
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Milan Husár
Dátum začatia projektu: 1.5.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CDV8
Výška NFP: 180 284,64 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 – ŠGÚDŠ
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Karolína Adzimová
Dátum začatia projektu: 1.10.2021
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011BQV6
Výška NFP: 1 470 123,42 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 – ŠGÚDŠ
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Slávka Grexová, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2021
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CIX3
Výška NFP: 505 566,06 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 3. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Radovan Černák, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.9.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CMA3
Výška NFP: 646 346,34 EUR
Tento projekt je financovaný z Kohézneho fondu (CF)

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 2. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Dušan Kúšik, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2020
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011AXF2
Výška NFP: 3 719 250,08 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2023
ITMS: 310011B426
Výška NFP: 3 970 279,59 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Katarína Bokšanská
Dátum začatia projektu: 1.3.2022
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011CBI3
Výška NFP: 2 787 739,88 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2023
ITMS: 310031N706
Výška NFP: 3 529 146,36 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Pavel Liščák, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N708
Výška NFP: 3 522 811,49 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Monitoring svahových deformácií
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Peter Ondrejka, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N710
Výška NFP: 2 624 069,57 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Projekty APVV

Výskum najvhodnejších technologických typov domácich zdrojových surovín pre výrobu kovového horčíka a kremíkového kovu a technológií na prípravu medziproduktov
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Danková, PhD.
Dátum začatia projektu: 01.07.2022
Dátum ukončenia projektu: 30.06.2026
Identifikačné číslo projektu: APVV-21-0176
Charakter výskumu: Aplikovaný výskum
Akronym: MgSiTech
Finančný objem na celú dobu riešenia: 250 000,00 EUR
Tento projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu