Operačný program Kvalita životného prostredia

efrr_vertical

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:   www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk 

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.partnerskadohoda.gov.sk

web_oddelovac

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 2. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Dušan Kúšik, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2020
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310011AXF2
Výška NFP: 3 719 250,08 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2022
ITMS: 310011B426
Výška NFP: 3 970 279,59 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Daniela Mackových, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2022
ITMS: 310011BA874
Výška NFP: 4 328 665,22 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2023
ITMS: 310031N706
Výška NFP: 3 529 146,36 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Pavel Liščák, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N708
Výška NFP: 3 522 811,49 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Monitoring svahových deformácií
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Peter Ondrejka, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N710
Výška NFP: 2 624 069,57 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

efrr_vertical

Spoločný sekretariát: Ministerstvo financií Maďarskej republiky

Národný kontrolór: Úrad vlády SR

Webové sídlo: https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/

web_oddelovac

Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu povodia Dunaja
(akronym – SIMONA)
Operačný program: Interreg – DNP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Igor Stríček, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.6.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.5.2021
ITMS: DNT2-093-2.1
Výška NFP: 107 429,99 EUR
Web stránka projektu/odkaz: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

efrr_vertical

Spoločný sekretariát: Mesto Viedeň

Národný kontrolór: Úrad vlády SR

Webové sídlo: http://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/

web_oddelovac

Program HORIZONT 2020

efrr_vertical

Národný koordinátor programu: Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky

Webové sídlo: https://www.minedu.sk/program-horizont-2020/

Národný kontaktný bod: Centrum vedecko-výskumných inovácií SR

Webové sídlo: http://h2020.cvtisr.sk/

web_oddelovac

Možnosti kontinentálneho ukladania CO2 v Európe (ENOS)
Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Jankulár, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.9.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: No 653718
Výška dotácie: 43 000,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: http://www.enos-project.eu/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

GeoERA – výskumný program v rámci programu Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 731166, riadený skupinou 33 národných a 15 regionálnych organizácií geologického prieskumu z Európy.
Webové sídlo: http://geoera.eu/

Manažment mestskej plytkej geotermálnej energie / Managing Urban Shallow geothermal Energy (MUSE)

Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radovan Černák, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.7.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: GeoE.171.016
Výška dotácie: 8.538,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: http://geoera.eu/projects/muse/

Informačný systém zdrojov nerastných surovín v Európe / Mineral Intelligence for Europe (Mintell4EU)

Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stanislav Šoltés, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.7.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: GeoE.171.009
Výška dotácie: 18.488,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz:  http://geoera.eu/projects/mintell4eu7/

Cezhraničný, multi-tematický rámec pre kombináciu geologických modelov a údajov pre hodnotenie zdrojov a podpora politiky / Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support (GeoConnect³d)

Operačný program: HORIZONT 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronome Balázs, PhD.
Dátum začatia projektu:  1.7.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2021
Kód projektu: GeoE.171.006
Výška dotácie: 7.574,00 EUR

Web stránka projektu/odkaz: http://geoera.eu/projects/geoconnect3d/