Projekt EÚ č.: 101075609 programu HORIZON-CL5-2021-D3-02
Koordinujúca inštitúcia: EuroGeoSurveys  (EGS), PIC 983544402, Rue Joseph II 36-38, Brussels 1000, Belgium
Riešiteľská inštitúcia za Slovensko: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Zodpovedný riešiteľ za Slovensko: Ing. Zoltán Németh, PhD.

 

Riešenie projektu asociácie európskych geologických služieb EuroGeoSurveys (EGS) HORIZON-CSA Geological Service for Europe (v skratke GSEU), so zapojením sa 45 projektových partnerov – geologických služieb jednotlivých európskych štátov (vrátane EGS) a 4 asociovaných partnerov, začalo 1. 9. 2022 s dátumom ukončenia 31. 8. 2027 (60 mesiacov). Tento projekt je postavený na báze skoršieho, veľmi úspešného multidisciplinárneho geovedného projektu GeoERA (2018 – 2021) s účasťou 48 národných a regionálnych geologických služieb z 33 štátov Európy. Zámerom nového projektu Geological Service for Europe je kompletizácia geologických informácií v rámci jednotlivých štátov s participujúcimi geologickými službami, zosystematizovanie a zharmonizovanie týchto informácií v rámci tzv. EGDI – European Geological Data Infrastructure, a hlavne ich verejné sprístupnenie na webe. Riešenie sa uskutočňuje na báze tzv. pracovných balíkov (Work Package; WP), ktoré sú zamerané na jednotlivé geovedné oblasti či okruhy problematiky. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý reprezentuje geologickú službu na Slovensku, participuje na riešení nasledujúcich pracovných balíkov:

WP2 – Kritické nerastné suroviny – zhodnotenie ich potenciálu v Európe, zriadenie medzinárodného centra excelentnosti, reklasifikácia zásob nerastných surovín v zmysle klasifikácie UNFC; zodpovedným riešiteľom za ŠGÚDŠ je RNDr. Dušan Kúšik, PhD.

WP3 – Geotermálna energia s inventarizáciou podzemných úložísk; zodp. riešiteľ RNDr. Radovan Černák, PhD.

WP4 – Zdroje podzemnej vody – ich hodnotenie, ochrana a trvalo udržateľné využitie; zodp. riešiteľ RNDr. Peter Malík, CSc.

WP6 – Geologický rámec európskeho digitálneho geologického informačného systému; zodp. riešiteľ Ing. Zoltán Németh, PhD.

WP7 – Európska geologická dátová infraštruktúra (EGDI); zodp. riešiteľ RNDr. Štefan Káčer

WP8 – Propagácia, komunikácia a distribúcia získaných výsledkov; zodp. riešiteľ Ing. Zoltán Németh, PhD.

WP9 – Prepájanie („sieťovanie“) geologických služieb a ďalších riešiteľských subjektov; zodp. riešiteľ Ing. Zoltán Németh, PhD.

Hlavný logistický pracovný balík tohto projektu – WP1 – manažment a koordinácia v rámci celého projektu – riešia priamo expertní pracovníci zo sekretariátu EGS. ŠGÚDŠ priamo na  riešení WP1 neparticipuje, podobne ako
neparticipuje ani na riešení WP5 – Hodnotenie zraniteľnosti pobrežia a optimalizované umiestnenie veterných elektrární na pobreží, pretože tento pracovný balík je zameraný na prímorské krajiny.

Pracovné balíky sa riešia formou presne definovaných úloh a podúloh s presným časovým rámcom na riešenie. Pracovné balíky, úlohy a podúlohy majú zodpovedných riešiteľov, a to medzinárodných, so zodpovednosťou v rámci
celého projektu GSEU, a národných na riešenie v rozsahu národných kompetencií jednotlivých geologických služieb. Očakáva sa prezentácia a dostupnosť dosiahnutých výsledkov už počas riešenia projektu,  a to po ich schválení
na konci tzv. reporting periods (18., 30., 48. a 60. mesiac riešenia).

Web stránka projektu: https://eurogeosurveys.org/research/gseu/

Účastníci štartovancieho (kick-off) zasadania projektu Geological Service for Europe (Brusel, 29. – 30. september 2022). Mimo prezenčne prítomných účastníkov (na fotografii) sa zasadania zúčastnili online ďalšie desiatky spoluriešiteľov.

V prípade potreby ďalších informácií o projekte poprosíme kontaktovať:

Ing. Zoltán Németh, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy GSEU za Slovensko
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice

tel: ++421/55-6250043

e-mail: zoltan.nemeth@geology.sk