Portál Starých geologických máp je webová aplikácia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Slúži k jednoduchému prístupu ku starým geologickým mapám so zameraním predovšetkým na územie Slovenska, ktoré bolo do roku 1918 súčasťou Rakúsko-Uhorska.

Česká geologická služba aj v spolupráci s ŠGÚDŠ a Štátnym ústredným banským archívom v Banskej Štiavnici v roku 2004 vydala DVD Geologické mapy Európy (1780-1918), ktoré sa okamžite stalo veľmi populárnym a žiadaným. Jeho súčasná nedostupnosť a technologické zmeny spojené s publikovaním údajov na internete nás viedli ku postupnému spracovaniu všetkých dostupných máp a sprístupneniu na webovej stránke ŠGÚDŠ. Za poskytnutie digitálnych kópií stoviek ďalších starých geologických máp z územia Slovenska patrí veľká vďaka Rakúskej geologickej službe.

Geologické mapy sú v aplikácii členené do tematických skupín. Ich súčasťou sú popisné informácie k jednotlivým mapám a fotografie autorov so stručným životopisom. Aplikácia je viacjazyčná (SK, CZ, DE, EN, HU). Podrobnejšie informácie nájdete priamo v aplikácii (aktuálne je optimalizovaná len pre webový prehliadač Google Chrome).