Sídlo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - Bratislava

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ako rezortný vedeckovýskumný ústav v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou geologický výskum a prieskum územia Slovenskej republiky, tvorbu informačného systému v geológii ako súčasti štátneho informačného systému, registráciu a evidenciu činností súvisiacich s výkonom geologických prác, zhromažďovanie , evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky, výkon ústrednej geologickej knižnice, vydávanie a predaj máp a odborných geologických publikácií.

Štátny geologický ústav nesie meno významného geológa slovenského pôvodu Dionýza Štúra.

Viac informácií

Regionálne centrum Banská Bystrica

Pracovisko v Banskej Bystrici je regionálnym centrom ŠGÚDŠ Bratislava, ktorého činnosť sa zameriava na geologický výskum a prieskum najmä v regióne stredného Slovenska a to v týchto hlavných oblastiach:

  • Základný geologický výskum a mapovanie
  • Inžinierska a environmentálna geológia
  • Nerudné nerastné suroviny

Viac informácií

Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Regionálne centrum Spišská Nová Ves vykonáva geologické práce pri riešení úloh geologického výskumu a prieskumu najmä v regióne stredného a východného Slovenska. Odborné činnosti v ložiskovej geológii, hydrogeológii, inžinierskej geológii, geochémii životného prostredia, geofyzike a 3D geologickom modelovaní, ako aj činnosti súvisiace so správou geologických údajov v rámci informačného systému ŠGÚDŠ zabezpečujú pracovníci odboru geológie a odboru informatiky.

Geoanalytické laboratóriá v Spišskej Novej Vsi sú Referenčným laboratóriom MŽP SR pre geológiu a analýzy geologických materiálov a horninového prostredia a zabezpečujú analytické rozbory pre rôzne geologické a environmentálne úlohy.

Viac informácií

Regionálne centrum Košice

Pracovníci regionálneho centra sa podieľajú na riešení geologických úloh zameraných na geologický, hydrogeologický, inžinierskogeologický a ložiskový výskum a prieskum, prieskum geologických činiteľov životného prostredia, technologický výskum nerastných surovín a výskum v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, a to nielen na území východoslovenského regiónu, ale aj v iných častiach Slovenska. Okrem projektov na národnej úrovni je značná časť aktivít pracoviska spojená s prípravou a riešením medzinárodných projektov.
Viac informácií
Trnavka

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Bratislava - Galvániho ul. 18 (Trnávka)

pozostáva z 8 skladov, v ktorých je trvalo uložených na 849 paletách 27 418 bm vrtného jadra z celkom 1 625 vrtov ako aj 3 926 dební s približne 500 000 dokumentačnými vzorkami a duplikátmi chemických analýz. Dočasne je tu uložený na spracovanie materiál na 256 paletách s približne 15 360 bm vrtného jadra. Na základni sú uložené aj študijné zbierky s 8 120 kusmi horninového materiálu a 32 260 kusmi paleontologického materiálu.
Kralova

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Kráľova pri Senci

pozostáva z dvoch skladov, v ktorých je trvalo uložených na 814 paletách 47 418 bm vrtného jadra z 3 088 vrtov. Okrem toho je v skladoch uložených na 8 paletách okolo 800 m materiálu na spracovanie.
Betliar

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Betliar

pozostáva z dvoch skladov, v ktorých je na 313 paletách uložených 16 240 bm vrtného jadra a 96 vzorkových dební s približne 10 000 horninovými vzorkami. Ďalej je tu na 118 paletách uložených okolo 5 900 bm vrtného materiálu na spracovanie.