Úvod

Pracovníci regionálneho centra sa podieľajú na riešení geologických úloh zameraných na geologický, hydrogeologický, inžinierskogeologický a ložiskový výskum a prieskum, prieskum geologických činiteľov životného prostredia, technologický výskum nerastných surovín a výskum v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, a to nielen na území východoslovenského regiónu, ale aj v iných častiach Slovenska. Okrem projektov na národnej úrovni je značná časť aktivít pracoviska spojená s prípravou a riešením medzinárodných projektov.

V rámci regionálneho centra sa zabezpečuje kompletná príprava štyroch čísiel časopisu Mineria Slovaca ročne, predaj geologických publikácií a archivácia výstupov geologických úloh.

budova KE 2

Sídlom regionálneho centra od augusta 2001 (predtým budova Geoconzultu) sú zrekon­štruo­vané budovy bývalého geologického prieskumu na Jesenského ulici č. 6 a 8 v mestskej časti Košice – Staré Mesto, ktoré sú v blízkosti železničnej nemocnice, resp. “JUMBO centra“ (pozri lokalizáciu).

Vedúci regionálneho centra Košice: Ing. Slavka Grexová, PhD. – vedúci
Zástupca vedúceho regionálneho centra: Ing. Zuzana Danková, PhD. – odbor geológie

Kontakt a lokalizácia

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice
Tel.: ++421/55-6250043
Fax: ++421/55-6250044
Email: secretary.ke@geology.sk

História

Predchodcovia regionálneho centra

Korene nášho pracoviska siahajú až do roku 1965, keď v Košiciach vzniklo pod vedením Ing. Jána Slávika, Dr.Sc. geologické stredisko, ako integrálna súčasť Geologického prieskumu, n.p. Spišská Nová Ves. Pracovisko prechádzalo až do roku 1995 rôznymi štruktúrnymi i organizačnými zmenami, menil sa počet pracovníkov a na jeho čele sa vystriedalo niekoľko vedúcich: p.g. Michal Čuchráč, RNDr. Miroslav Slavkay, CSc., RNDr. Juraj Tózsér, CSc., Ing. Andrej Džubera,. RNDr. Imrich Varga, RNDr. Elena Kaličiaková. Hlavnou náplňou pracoviska bol geologický prieskum a vyhľadávanie rudných, nerudných a energetických nerastných surovín v oblasti východného Slovenska.
V roku 1973 bolo v Košiciach založené (v rámci Geologického prieskumu Spišská Nová Ves) pracovisko zaoberajúce sa technologickým výskumom nerastných surovín. Jeho prvým vedúcim sa stal Ing. Daniel Očenáš, neskôr Ing. Ján Kozač, Ing. Alfonz Mihalič a od mája 1992 do decembra 1995 Ing. Ľubomír Tuček.
V roku 1981 vzniklo v Košiciach pracovisko Geologického ústavu Dionýza Štúra (ako súčasť GÚDŠ Bratislava). Jeho vedúcim až do roku 1995 bol doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc., posledné mesiace Ing. Ľubomír Petro, CSc. Činnosť pracoviska bola zameraná na geologický výskum a ma­povanie územia východného Slovenska, na inžinierskogeologický a hydro­geologický výskum.

História regionálneho centra

Od 1. 1. 1996, keď došlo k celkovej reorganizácii geológie na Slovensku a vznikla Geo­lo­gic­ká služba Slovenskej republiky – GSSR (od 1. 5. 2001 premenovaná na ŠGÚDŠ), boli košické pracovisko Geologického prieskumu – resp. Slovenskej geológie, š.p. Spišská Nová Ves, časť pracovníkov Geocomplexu v Košiciach a košická pobočka GÚDŠ spojené do Regionálneho centra GSSR Košice. Jeho prvým vedúcim sa stala RNDr. Elena Kaličiaková. V období rokov 2006 – 2010 bol vedúcim RC Ing. Zoltán Németh, PhD., od októbra 2010 je ním Ing. Ľubomír Petro, CSc.