Vzhľadom na technické problémy s registráciou bádateľov do digitálneho archívu je registrácia až do odvolania pozastavená. Vstupujte do archívu ako neregistrovaný bádateľ.

Vzhľadom na pandemickú situáciu Vás prosíme aby ste si prípadnú návštevu vopred dohodli telefonicky, resp. mailom a prišli až po potvrdení termínu.

Archív: archiv@geology.sk 02/ 593 75 368

 

Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky umožnil príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostanú v priebehu nasledovných rokov milióny strán textu a stotisíce grafických prílohZdigitalizované objekty budú priebežne sprístupňované.

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Ku dňu ukončenia projektu v elektronickej podoby bolo 44 tisíc objektov. Zvyšných cca 65 tisíc objektov bude zdigitalizovaných v rámci udržateľnosti projektu.

Digitalizované objekty tvoria:

Záverečné správy a posudky archívu Geofondu. V aplikácii nájdete naskenované správy naprieč celým archívnym fondom v ktorom je cca 100000 archívnych jednotiek a 70 % záverečných správ už je zdigitalizovaných a registrovaný bádateľ si ich môže stiahnuť. Dáta do systému získavame okrem skenovania aj vkladaním súborov z odovzdávaných digitálnych nosičov (CD,DVD). Súbory správ zneprístupnených podľa § 19 geologického zákona budú vložené do systému až po uplynutí stanovených lehôt.

Vybrané fondy ÚGK SR. Nachádzajú sa tu dokumenty vydané ŠGÚDŠ, monografie, zborníky, atlasy, odborné články z periodík a zborníkov a časť historických kníh. Digitálny fond obsahuje časopisy: Geologické práce, Slovak geological magazine, Mineralia Slovaca, Nerastné suroviny, Regionálna geológia Západných Karpát, a Západné Karpaty. Počet zdigitalizovaných článkov je 10 500 ks.

 

Do digitálneho archívu môžete vstúpiť anonymne, alebo ako registrovaný bádateľ.

 

Postup pri registrácii:

V zmysle zákona č. 503/2007 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  je bádateľ povinný oboznámiť sa s Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom príslušného archívu a pri práci s poskytnutými údajmi dodržať zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve. V rámci jednotného poplatku 10€/kalendárny rok budete mať k dispozícii služby digitálneho archívu, preukaz na štúdium v archíve a v knižnici ŠGÚDŠ. Pre registráciu je potrebné:

1. vyplnený formulár „Bádateľský list“ priniesť osobne, alebo mailom poslať na adresu archiv@geology.sk , alebo poštou na adresu ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava;

2. zaplatiť ročný registračný poplatok vo výške 10€ a to buď osobne v pokladni Geofondu, alebo prevodom na účet:

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960 

Variabilný symbol: 620  

Poznámka: meno a priezvisko bádateľa

 

Ak bude platba pripísaná na náš účet a obdržíme Bádateľský list, zašleme Vám na Vašu e-mailovú adresu prihlasovacie údaje (meno, heslo). Platnosť registrácie je vždy do konca príslušného kalendárneho roka.

 

POZOR ZMENA:

 

V zmysle zákona o archívoch a registratúrach je bádateľom fyzická osoba, t.j. doklad o zaplatení (faktúru) vystavujeme výlučne na fyzickú osobu. Uhrádzajte preto poplatok z fyzických účtov. Doklad o zaplatení (faktúra) Vám bude zaslaný elektronicky (e-mailom).

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Vzhľadom na to, že na aplikácii sa stále pracuje a snažíme sa ju pre Vás zdokonaľovať, privítame Vaše návrhy a podnety na adrese: archiv@geology.sk, kniznica@geology.sk

Projekt bol spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti a jeho riadiacim orgánom je Úrad vlády SR.