Návštevu bádateľne si môžete dohodnúť vopred telefonicky, resp. mailom. (všeobecný kontakt archiv@geology.sk )

Študovňa-bádateľňa: 02/ 593 75 368, studovna@geology.sk

Registrácia bádateľov, odovzdanie správ, informácie: 02/ 593 75 320, archiv@geology.sk, andrea.kozmerova@geology.sk

 

Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky umožnil príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostanú v priebehu nasledovných rokov milióny strán textu a stotisíce grafických prílohZdigitalizované objekty budú priebežne sprístupňované.

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Ku dňu ukončenia projektu v elektronickej podoby bolo 44 tisíc objektov. Zvyšných cca 65 tisíc objektov bude zdigitalizovaných v rámci udržateľnosti projektu.

Digitalizované objekty tvoria:

Záverečné správy a posudky archívu Geofondu. V aplikácii nájdete naskenované správy naprieč celým archívnym fondom v ktorom je vyše 100 000 archívnych jednotiek a 70 % záverečných správ už je zdigitalizovaných a registrovaný bádateľ si ich môže stiahnuť. Dáta do systému získavame okrem skenovania aj vkladaním súborov z odovzdávaných digitálnych nosičov (CD,DVD). Súbory správ zneprístupnených podľa § 19 geologického zákona budú vložené do systému až po uplynutí stanovených lehôt.

Vybrané fondy ÚGK SR. Nachádzajú sa tu dokumenty vydané ŠGÚDŠ, monografie, zborníky, atlasy, odborné články z periodík a zborníkov a časť historických kníh. Digitálny fond obsahuje časopisy: Geologické práce, Slovak geological magazine, Mineralia Slovaca, Nerastné suroviny, Regionálna geológia Západných Karpát, a Západné Karpaty. Počet zdigitalizovaných článkov je 10 500 ks.

 

Do digitálneho archívu môžete vstúpiť anonymne, alebo ako registrovaný bádateľ.

 

Postup pri registrácii:

V zmysle zákona č. 503/2007 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  je bádateľ povinný oboznámiť sa s Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom príslušného archívu a pri práci s poskytnutými údajmi dodržať zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve. V rámci jednotného poplatku 10€/kalendárny rok budete mať k dispozícii služby digitálneho archívu, preukaz na štúdium v archíve a v knižnici ŠGÚDŠ. Pre registráciu je potrebné:

1. vyplnený formulár „Bádateľský list“ priniesť osobne, alebo mailom poslať na adresu archiv@geology.sk , alebo poštou na adresu ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava;

2. zaplatiť ročný registračný poplatok vo výške 10€ prevodom na účet:

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960 

Variabilný symbol: 620  

Poznámka: meno a priezvisko bádateľa

 

Ak bude platba pripísaná na náš účet a obdržíme Bádateľský list, zašleme Vám na Vašu e-mailovú adresu prihlasovacie údaje (meno, heslo). Platnosť registrácie je vždy do konca príslušného kalendárneho roka.

V zmysle zákona o archívoch a registratúrach je bádateľom fyzická osoba, t.j. doklad o zaplatení (faktúru) vystavujeme výlučne na fyzickú osobu. Uhrádzajte preto poplatok z osobných účtov. Doklad o zaplatení (faktúra) Vám bude zaslaný elektronicky (e-mailom).

 

 Dokumenty na stiahnutie:

Vzhľadom na to, že na aplikácii sa stále pracuje a snažíme sa ju pre Vás zdokonaľovať, privítame Vaše návrhy a podnety na adrese: archiv@geology.sk, kniznica@geology.sk

Projekt bol spolu financovaný prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti a jeho riadiacim orgánom je Úrad vlády SR.