ŠGÚDŠ sprístupňuje informácie na tomto portáli v zmysle platnej legislatívy voľne a bezplatne prostredníctvom služieb a aplikácií.

Ukladacie služby podľa direktívy INSPIRE umožňujú priamy prístup ku všetkým dostupným údajom a kde je to možné aj stiahnutie úplných súborov alebo ich častí. Všetky údaje, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie podliehajú medzinárodnej licencii Creative Commons BY 4.0.

V zmysle tejto licencie pri použití a rozširovaní údajov vyplýva povinnosť uviesť údaje o autorovi a pôvode: © Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Súčasne musíte uviesť spôsob a rozsah úpravy diela.

Všetky údaje majú len informatívny charakter a ŠGÚDŠ v žiadnom rozsahu nezodpovedá za to, akým spôsobom a na aké účely boli údaje použité. Pri stiahnutí a následnom použití údajov súčasne vyjadrujete súhlas s podmienkami tejto licencie.

Príklady citácie aplikácie, resp. konkrétnej mapovej vrstvy:

  1. Aplikácia: <názov aplikácie >[online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, <rok sprístupnenia aplikácie na internete>Dostupné na internete: <webová adresa aplikácie>

Príklad: „Geologická mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/gm50js“.

  1. Mapová vrstva: <autor>:<názov>[online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, <rok vydania>Dostupné na internete: <webová adresa aplikácie>

Príklad: BEZÁK, V. a kol.: Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/pgm/.

Všetky dáta ŠGÚDŠ sú poskytované v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je základnou právnou normou upravujúcou podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác a pôsobnosť štátnej geologickej správy, ako aj vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

Okrem Geologického zákona sú údaje poskytované v súlade s viacerými legislatívnymi podkladmi: