Vydavateľská činnosť

Komplexné informácie o geologickom vývoji a geologickej stavbe územia sú nevyhnutným podkladom na racionálne vyhľadávanie a hodnotenie surovinových zdrojov, potenciálnych zdrojov termálnych, minerálnych a obyčajných podzemných vôd, ako aj na ich optimálne využívanie a ochranu.
Tieto informácie sú takisto potrebné pre hodnotenie územia z hľadiska jeho inžinierskogeologických pomerov i tvorby a ochrany životného prostredia. Tieto funkcie plnia najmä všetky druhy geologických máp, ktorých zostavovanie a vydávanie patrí podľa zriaďovacej listiny do pôsobnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ). Základné a regionálne geologické mapy podľa osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z.) sú štátnym mapovým dielom.

ŠGÚDŠ zostavuje a vydáva nasledujúce druhy geologických máp:

  • základné geologické mapy v mierke 1 : 25 000,
  • regionálne geologické mapy v mierke 1 : 50 000,
  • prehľadné geologické mapy regiónov a topografických listov v mierke 1 : 100 000 a 1 : 200 000,
  • republikové geologické mapy v mierke 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000,
  • regionálne mapy ložísk a prognóz nerastných surovín, základné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy v mierke 1 : 50 000,
  • regionálne a prehľadné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy v mierkach 1 : 200 000 a 1 : 1 000 000,
  • iné špeciálne, účelové a tematicky zamerané mapy zostavené na báze geologických informácií,
  • monotematické atlasy ako súhrnný zdroj informácii (geochémia, geotermálna energia, geofyzika a pod.).

Autorské originály máp sú archivované v geofonde ŠGÚDŠ. Všetky geologické a iné mapy zostavené podľa smerníc MŽP SR sa pripravujú do tlače jednotlivo alebo vo forme atlasu, pričom podliehajú aprobačnému konaniu (komisia na aprobáciu geologických máp pri ŠGÚDŠ).

Okrem geologických máp vydáva ŠGÚDŠ odbornú geologickú literatúru v niekoľkých edíciách:

GPS_138m