Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

Prevádzkovateľ:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
e-mail: secretary@geology.sk, tel.: +421 2 59375147

Kontakt na zodpovednú osobu:

osobneudaje@geology.sk

Kontakt na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

dozor@pdp.gov.sk.

Súvisiace linky:

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra spracúva osobné údaje predovšetkým v rámci plnenia povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (účely spracúvania, právne základy, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v odkaze. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Štátny geologický ústav Dionýza Štúra postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zber osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva priamo od dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom:

  • riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia Prevádzkovateľa;
  • webovej stránky Prevádzkovateľa;
  • osobného alebo poštového doručenia na adresu Prevádzkovateľa.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

(Dokument PDF na nahliadnutie)

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

  • Orgány verejnej moci

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, KRITÉRIA NA JEJ URČENIE

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym poriadkom ŠGÚDŠ vrátane Registratúrneho plánu ŠGÚDŠ, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, ako je určená osobitným právnym predpisom a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným právnym predpisom za účelom materiálnej ako aj formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba dotazovali a dožadovali práva odvolať súhlas, práva na výmaz, práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, práva namietať.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle ŠGÚDŠ. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré o Vás máme k  dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom emailu alebo v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak nemáme legitímny právny základ na spracúvanie, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

V súvislosti s uplatnením vyššie uvedených práv, môžete podať žiadosť alebo podnet zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a to prostredníctvom emailu osobneudaje@geology.sk, tel. číslo: +421 2 59375147

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov sú porušované. Dozorným orgánom, kde si môžete uplatniť právo podať sťažnosť je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, v prípade ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov sú porušované. Dozorným orgánom, kde si môžete uplatniť právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.