Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Ak Ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií prostredníctvom infoservisu či kontaktného formulára, alebo Vás zaujíma svet geológie a využili našu službu „Spýtajte sa geológa„, prípadne Ste využili služby nášho internetového obchodu, zverili Ste nám niektoré Vaše osobné údaje.

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame Vaše osobné údaje, a aké sú Vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

Kto sme?

Sme Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, skrátene „ŠGÚDŠ“ , IČO: 31753604 , so sídlom v Mlynskej doline 1, 817 04 Bratislava 11. Sme spracovateľom Vašich osobných údajov, ak Ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: secretary@geology.sk alebo poštou na adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11.

 

Kedy spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 

Aké osobné údaje spracovávame?

 • Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
 • V niektorých prípadoch spracovávame aj Vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.

 

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje zbierame výlučne za účelom odpovedania na Vaše otázky alebo žiadosti o informácie, ktoré Ste nám zaslali
 • a pre potreby vybavenia objednávky v prípade nákupu v našom internetovom obchode.

 

Na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na základe  § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo na základe objednávky, ktorú Ste nám zaslali.

 

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania a náš oprávnený záujem. V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

 

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Prístup k Vašim osobným údajom je udelený iba pre obmedzený počet pracovníkov ŠGÚDŠ, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám, okrem služby Google Analytics spoločnosti Google.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území mimo Európskej únie, nakoľko budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame ak už nie je potrebná ich evidencia (netrvá už účel spracovania). V tomto prípade vymažeme alebo anonymizujeme všetky Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u Vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké Vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás Vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, pošlite nám, prosím, e-mail na secretary@geology.sk , alebo list poštou na našu adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

 

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

 

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov nemá k Vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý Ste nám osobné údaje poskytli.

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.