Zásady ochrany osobných údajov

 

Používatelia a návštevníci tejto webstránky si musia tieto Zásady pozorne prečítať skôr, ako poskytnú svoje osobné údaje a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený na tejto webovej stránke.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, skrátene „ŠGÚDŠ“ , IČO: 31753604 , so sídlom v Mlynskej doline 1, 817 04 Bratislava 11 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) považuje ochranu osobných údajov za dôležitú súčasť svojej bezpečnostnej politiky. Spracúvame Vaše aj naše osobné údaje a chceme, aby dotknuté osoby vedeli, akým spôsobom ich chránime.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sú popísané informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, pri spracúvaní osobných údajov, prijať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spracúva. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených všetkých priestorov, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber Sprostredkovateľov a ďalšie technické opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany osobných údajov pred ich neoprávneným používaním, zmenou alebo stratou. Podľa vhodnosti je tiež možné zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú primeranú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom spracovanie a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zber osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva priamo od dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom:

 • riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia Prevádzkovateľa;
 • webovej stránky Prevádzkovateľa;
 • osobného alebo poštového doručenia na adresu Prevádzkovateľa.

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Získavanie a spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely:

 • uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
 • následných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. vedenie účtovných záznamov, vymáhania pohľadávok, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.)
 • oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (marketingových aktivít Prevádzkovateľa – pozvánky, pohľadnice);
 • iných aktivít realizovaných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na základe súhlasu dotknutej osoby na vopred vymedzený účel (napr. riešenia žiadostí/sťažností dotknutých osôb).

 

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Orgány verejnej moci

 

ARCHIVÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú uchovávané:

 • záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu;
 • súhlas dotknutej osoby v závislosti od typu udeleného súhlasu po dobu trvania jeho platnosti alebo do jeho odvolania dotknutou osobou;
 • ostatné záznamy v zmysle registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba v zmysle zákona má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom jej sa týkajúcich v rozsahu stanovenom Nariadením v zmysle čl. 15;
 • právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 16, čl. 17 a čl. 18;
 • právo namietať voči spracúvaní jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 21 a čl. 22;
 • právo na prenosnosť jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 20;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia;
 • právo byť informovaný, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
 • právo na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, v prípade automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ďalej len „AIR“),
 • práva vyjadriť svoje stanovisko k AIR,
 • právo napadnúť rozhodnutie AIR,
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27.

 

UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Uplatnenie práv je možné osobne v sídle Prevádzkovateľa, písomne na adresu Prevádzkovateľa, alebo zaslaním mailu na e-mailovú adresu: osobneudaje@geology.sk.

 

Prevádzkovateľ bude spravidla odpovedať na podania v takej podobe akej boli podané. Pre potreby jednoznačnej identifikácia môže Prevádzkovateľ žiadateľa spätne kontaktovať na telefónne číslo, ktoré eviduje vo svojom systéme. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť do 1 mesiaca od jej doručenia.

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

 

Prevádzkovateľ taktiež môže odmietnuť uplatnenie práv dotknutej osoby, ak nevie jednoznačne fyzickú osobu identifikovať.

 

VÝBEROVÉ KONANIA

V prípade, ak Prevádzkovateľ vyhlási výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu právnym základom takéhoto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje zaslané k vyhlásenému výberovému konaniu budú spracúvané po dobu výberového konania.

Rozsah osobných údajov, ktorý Prevádzkovateľ požaduje je nasledovný:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo a/alebo e-mail,
 • preukázanie dostatočného vzdelania,
 • praxe a/alebo osobitného kvalifikačného predpokladu,

V prípade ak, občan/uchádzač zašle svoj životopis Prevádzkovateľovi mimo vyhláseného výberového konania alebo zašle osobné údaje nad rámec hore uvedeného, bude sa takého zaslanie považovať za prejav súhlasu so spracúvaním v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, čím nie sú dotknuté práva dotknutej osoby v zmysle Nariadenia. Prevádzkovateľ môže v takomto prípade spätne dotknutú osobu na uvedené kontaktné údaje kontaktovať a požadovať od nej potvrdenie súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov.

Osobné údaje zaslané mimo vyhláseného výberového konania budú spracúvané po dobu šesť mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov. a následne budú po tejto lehote vo všetkých formách zlikvidované.

V prípade, ak sa občan/uchádzač rozhodne zaslať nám svoj životopis mimo vyhlásených výberových konaní, prosíme postupujte podľa inštrukcií v prílohe informácia pre uchádzačov o zamestnanie.

 

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE.