Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky

Detailné informácie pre celé územie SR o obsahoch chemických prvkov (stave znečistenia) v geologickom prostredí (environmentálne indikátory) a o ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva (zdravotné indikátory).
Viac informácií

Čiastkový monitorovací systém - Geologické faktory

Monitoring zameraný hlavne na tzv. geologické hazardy, t. j. škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku aj človeka.
Viac informácií
radon

Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí

Aplikácia zobrazuje zhodnotenie nameraných údajov v ročných cykloch monitorovania pomocou grafov, ktoré prislúchajú jednotlivým monitorovaným bodom a v ich mieste sú aj na mape zobrazené.
Viac informácií