Registre Geofondu predstavujú komplex priestorových informácií o geologickej preskúmanosti územia SR, ktoré sa spracovávajú a vedú na základe zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) a zákona č. 44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov. Historicky vznikali v rôznych obdobiach, nie kontinuálne.

Aplikácie registrov sú okrem iného využívané aj pri vyjadrovaní sa k investičnej výstavbe a k územným plánom obcí (ÚPN O) a vyšších územných celkov (ÚPN VÚC) na základe zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Prieskumné územia

Register evidencie navrhovaných, určených, blokovaných a zrušených prieskumných území.
Viac informácií

Ložiská

Prehľad výhradných ložísk (s určenými dobývacími priestormi a chránenými ložiskovými územiami) a ložísk nevyhradených nerastov.
Viac informácií

Staré banské diela a banské diela

Historické prejavy banskej činnosti na území SR mimo území určených dobývacích priestorov, ktoré boli získané z nahlásenia alebo z archívnych materiálov.
Viac informácií

Svahové deformácie

Register zdokumentovaných svahových deformácií na území SR. Obsahuje zosuvy bodové (malých rozmerov) a plošné.
Viac informácií

Skládky

Register zaevidovaných skládok odpadov na území Slovenskej republiky. Údaje sú aktualizované pravidelne každý rok.
Viac informácií

Vrty

Aplikácia zobrazuje dáta z dvoch samostatných registrov – Register ostatných vrtov a Register hydrogeologických a geotermálnych vrtov.
Viac informácií

Preskúmanosť

Aplikácia slúžiaca na rýchle zistenie ložiskovej, mapovej geologickej a geofyzikálnej preskúmanosti v užívateľom definovanom území.
Viac informácií

Hmotná dokumentácia

Databáza vrtov realizovaných na celom území Slovenska, ktoré sú uložené v skladoch hmotnej dokumentácie ŠGÚDŠ.
Viac informácií