Laboratóriá

GAL – Geoanalytické laboratóriá

Ponuka širokého spektra chemických analýz na vysokej odbornej a technickej úrovni.
Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Čítať viac

Laboratórium elektrón-optických metód

Elektrónový mikroanalyzátor CAMECA SX 100
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Centrála ŠGÚDŠ – Bratislavas
Čítať viac

Laboratórium izotopovej geológie

Analýzy izotopov kyslíka, vodíka, uhlíka a síry
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Centrála ŠGÚDŠ – Bratislava
Čítať viac

ATNS – Laboratórium aplikovanej technológie nerastných surovín

Nerastné suroviny efektívnejšie a ekologickejšie.
Regionálne centrum Košice
Čítať viac

Digitálny archív

Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky umožnil príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostanú v priebehu nasledovných rokov milióny strán textu a stotisíce grafických prílohZdigitalizované objekty budú priebežne sprístupňované.

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Ku dňu ukončenia projektu v elektronickej podoby bolo 44 tisíc objektov. Zvyšných cca 65 tisíc objektov bude zdigitalizovaných v rámci udržateľnosti projektu.

Geofond

Geofond v rámci svojich činností zabezpečuje:

 • registráciu prieskumných území
 • vedenie registrov geologickej preskúmanosti a vedenie registrov starých banských diel
 • vedenie evidencie výhradných ložísk, ktoré sa po ukončení prieskumu neťažia a zabezpečenie ich ochrany
 • stanoviská k investičnej výstavbe z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, stability územia a registrovaných geologických prác
 • ročné spracovávanie Bilancie zásob ložísk nerastných surovín Slovenskej republiky
 • evidenciu a správu hmotnej dokumentácie
 • v rámci štátneho informačného systému budovanie informačného systému Geofondu
 • zhromažďovanie, uchovávanie, evidenciu, spracovávanie a sprístupňovanie záujemcom, najmä:
  • správy o výsledkoch geologických prác
  • výpočty zásob ložísk nerastných surovín a zásob podzemných vôd
  • diplomové, kandidátske, doktorské, nálezové, posudkové a podobné práce geologického zamerania
  • správy zo študijných a pracovných ciest zo zahraničia s geologickým zameraním
 • evidenciu a uchovávanie náučno-propagačných filmov a videokaziet s geologickou tematikou na ďalšie využitie
 • kontrolu prijatých materiálov z hľadiska ich úplnosti a čitateľnosti a odstránenie zistených nedostatkov
 • spracovávanie a aktualizáciu prehľadnej dokumentácie o geologickom mapovaní, o ložiskovej, hydrogeologickej, inžiniersko-geologickej, geofyzikálnej, geochemickej a inej preskúmanosti územia Slovenskej republiky
 • tvorbu a prevádzkovanie centrálnej geologickej databanky
 • na objednávku spracovávanie geologických informácií
Čítať viac

Ústredná geologická knižnica

Činnosť:

 • je koordinačným, metodickým a poradenským pracoviskom pre knižnice regionálnych centier ŠGÚDŠ
 • zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty
 • poskytuje komplexné knižnično – informačné služby
 • vydáva Geologickú bibliografiu SR
 • utvára a sprístupňuje databázu v oblasti svojej špecializácie GLIB
 • sprístupňuje zahraničné databázy GEOREF, GEOBASE, EMBASE
Čítať viac

Otváracie hodiny študovne knižnice:

Pondelok – Piatok 8,00-14,00 hod.

Kontakt:

Mgr. Katarína Koblišková

vedúca knižnice
(spracovanie publikačnej činnosti)

tel.: 02/59 375 422

katarina.kobliskova@geology.sk

Vydavateľská činnosť

E-shop