V zmysle § 20 Zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov sa výsledky geologických prác využívajú pri územnom plánovaní. Orgány územného plánovania a vodohospodárske orgány postupujú v súlade s výsledkami geologických prác, najmä vo vzťahu k ložiskám nerastov, množstvám vôd v hydrogeologických celkoch, k starým banským dielam, podzemným priestorom, prírodným horninovým štruktúram, zosuvným územiam, skládkam odpadov, environmentálnym záťažiam, radónovému riziku a k využívaniu geotermálnej energie.

Verejnej správe, ale aj ďalším užívateľom je určená aplikácia na získanie podkladov ku stanovisku pozostávajúce z výsledkov geologických prác vrátane stiahnutia dát.
Súčasťou aplikácie je stručný návod na používanie.

Stanovisko obsahuje tieto položky:
1. ložiská nerastov, chránené ložiskové územia, dobývacie priestory, chránené územia ložísk nevyhradeného nerastu,
2. staré banské diela a podzemné priestory,
3. prírodné horninové štruktúry,
4. zosuvné územia,
5. skládky odpadov,
6. environmentálne záťaže,
7. radónové riziko,
8. prieskumné územia.