Monitorovanie EZ napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky definované v strategických dokumentoch „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015, resp. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021“, ktorých účelom je okrem iného:

  • znížiť riziko pochádzajúce z kontaminovanej vody, pôdy a horninového prostredia na zdravie ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti kontaminovaných oblastí,
  • prispieť k plneniu povinností a opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie a k dosiahnutiu dobrého stavu vôd na Slovensku,
  • zastaviť šírenie kontaminačných mrakov v okolí environmentálnych záťaží a zvrátiť trendy identifikovaných znečisťujúcich látok,
  • zlepšiť informovanosť verejnosti a podnikateľských subjektov o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží.

Realizácii samotného monitorovania predchádza zostavenie plánov monitorovania pre jednotlivé lokality, v ktorom sú presne určené terénne merania, vzorkovacie a laboratórne práce uskutočňované v definovanej monitorovacej sieti. Pri návrhu plánov monitorovania EZ sa vychádza z predpokladaných miest úniku znečisťujúcich látok do podzemnej/povrchovej vody a zohľadňuje sa smer prúdenia podzemnej/povrchovej vody. Minimálne jeden pozorovací objekt je situovaný v oblasti neovplyvnenej EZ (s cieľom zistenia pozaďových vlastností prostredia). Plány monitorovania sú prehodnocované a aktualizované každoročne na základe nových výsledkov a informácií z predchádzajúceho roka.

Výsledky monitorovania podzemných vôd sú štandardne hodnotené v zmysle smernice Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2015 – 7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, v ktorej sú určené indikačné a intervenčné kritériá znečisťujúcich látok, pričom:

  • indikačné kritérium (ID) je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie môže ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje monitorovanie znečisteného územia a
  • intervenčné kritérium (IT) je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri danom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.

Výsledky monitorovania povrchových vôd sú štandardne hodnotené v zmysle Nariadenia vlády č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Mapa environmentálnych záťaží monitorovaných ŠGÚDŠ

Informatívne zhodnotenie výsledkov monitorovania EZ realizovaného ŠGÚDŠ