Vznik a vývoj geologického ústavu

od 1. mája 2000  *  ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Rozhodnutím ministra ŽP SR z 26. apríla 2000 č. 647/2000 – min. bola Geologická služba Slovenskej Republiky premenovaná na Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

1996 – 2000  *  GEOLOGICKÁ SLUŽBA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 11. 10. 1995 č. 1979/45 – min. boli k 31. 12. 1995 zrušené organizácie:
– príspevková organizácia Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava,
– rozpočtová organizácia Geofond, Bratislava, zriadená organizačným opatrením riaditeľa Slovenského geologického úradu č. 168/69 zo dňa 17. 4. 1994.
Slovenská geológia š. p. Spišská Nová Ves, založená rozhodnutím ministra životného prostredia SR č. 22/1994 z 24. 8. 1994.
Predchodcom Slovenskej geológie, š. p. bol Geologický prieskum n. p. Turčianske Teplice, ktorý vznikol v roku 1958 a v roku 1965 sa presťahoval do Žiliny.
V roku 1965 sa tento podnik rozdelil na 2 podniky a to IGHP, n. p. Žilina s celoštátnou pôsobnosťou pre inžiniersku geológiu a hydrogeológiu a Geologický prieskum, n. p. Spišská Nová Ves s celoslovenskou pôsobnosťou pre ložiskovú geológiu s geologickými pracoviskami (strediskami) v Spišskej Novej Vsi, Žiline, Banskej Bystrici, Rožňave a Košiciach.
Súčasťou Slovenskej geológie, š. p. zrušenej v roku 1994 boli aj geologické strediská v Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré prešli do Geologickej služby Slovenskej republiky.

Vyššie uvedeným rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 11. 10. 1995 bola začlenením zrušených organizácií dňom 1. 1. 1996 zriadená príspevková organizácia Geologická služba Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.

1953 – 1995  *  GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
9. 10. 1953 bola slávnostne odovzdaná nová budova ústavu na Patrónke v Mlynskej doline a súčasne bol Slovenský ústredný ústav geologický premenovaný na Geologický ústav Dionýza Štúra podľa vynikajúceho slovenského geológa Dionýza Štúra, ktorý bol v rokoch 1885 – 1892 riaditeľom Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. V marci 1958 vláda schválila osnovu vládneho nariadenia o organizácii štátnej geologickej služby, podľa ktorej bol s platnosťou od 1.4.1958 vytvorený Ústřední geologický úřad so sídlom v Prahe ako rezortný orgán jednotnej geologickej organizácie pre celý štát. Do pôsobnosti Ústředního geologického úřadu bol začlenený aj Geologický ústav D. Štúra. Od 1. júna 1965 sa Geologický ústav D. Štúra vyčlenil z organizácie Ústředního ústavu geologického v Prahe a oficiálne sa stal samostatným ústavom pre základný geologický výskum Slovenska. Pri osamostatnení ústavu bol z jeho štruktúry súčasne vyčlenený Geofond, ktorý sa stal pobočkou pražského Geofondu. Na základe federatívneho usporiadania ČSSR bol 28.10.1968 zriadený Slovenský geologický úrad (SGÚ). Geologický ústav D. Štúra bol podriadený SGÚ ako samostatný ústav pre základný geologický výskum Slovenska, Geofond sa stal taktiež samostatnou organizačnou jednotkou podliehajúcou priamo SGÚ. Tento stav bol až do 31. 12. 1995.

1949 – 1953  *  SLOVENSKÝ ÚSTREDNÝ ÚSTAV GEOLOGICKÝ
V roku 1949 bol Štátny geologický ústav premenovaný na Slovenský ústredný ústav geologický. Ústav sa stal pobočkou Ústředního ústavu geologického v Prahe. V roku 1952 bol uznesením vlády zriadený Geologický fond (Geofond) a v roku 1954 zriadená bunka Geofondu aj na našom ústave.

1940 – 1949  *  ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV
Návrh na založenie samostatného výskumného geologického ústavu na Slovensku podali v novembri 1938 prof. D. Andrusov a prof. J. Karvaš. Zákon o Štátnom geologickom ústave prijal snem 15. mája 1940 a 12. júna vyšlo k nemu vládne nariadenie. Prvým riaditeľom ŠGÚ bol prof. D. Andrusov.