K O N T R A K T

uzavretý medzi

Ministerstvom životného prostredia SR

a

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

na riešenie úloh vedy a výskumu, geologického prieskumu, monitoringu, informatiky, vydavateľstva, činnosti laboratórií a monitorovacieho systému životného prostredia v nasledujúcich tematických oblastiach na činnosti: veda a výskum, monitoring, informatika a dokumentácia, edičná, propagačná a vydavateľská činnosť, výchova a vzdelávanie, investičné akcie, budovanie a údržba zariadení, medzinárodná spolupráca a iné.

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2024 (pdf 2,9 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2023 (pdf 3,5 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2022 (pdf 157 KB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2021 (pdf 209 KB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2020 (pdf 2 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2019 (pdf 152 KB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2018 (pdf 2 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2017 (pdf 1 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ pre rok 2016 (pdf 2,6 MB)