K O N T R A K T

uzavretý medzi

Ministerstvom životného prostredia SR

a

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

na riešenie úloh vedy a výskumu, informatiky, vydavateľstva, činnosti laboratórií a čiastkového monitorovacieho systému ŽP v roku 2009, ktorý nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim obsahové, organizačné a finančné vzťahy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 202
3 (pdf 3,5 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 2022 (pdf 157 KB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 2021 (pdf 209 KB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 2020 (pdf 2 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 2019 (pdf 152 KB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 2018 (pdf 2 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 2017 (pdf 1 MB)

Kompletné znenie kontraktu medzi MŽP a ŠGÚDŠ na riešenie úloh
v oblasti informatiky a v oblasti laboratórií pre rok 2016 (pdf 2,6 MB)