Ako požiadať o informácie od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

Gestorom uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) pri poskytovaní informácií občanom v zmysle zákona je námestník ŠGÚDŠ, vecný gestor poskytovania informácií je sekretariát.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11

Osobne

v pracovných dňoch od 9.30 h do 11.30 h

Telefonicky

++421-2-593 75 147, 547 73 408 (sekretariát)

E-mailom

secretary@geology.sk, alebo prostredníctvom  elektronického formulára .

Podľa § 14 ods. 2 Zákona musí byť zo žiadosti zrejmé:

 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
 • ktorých informácií sa žiadosť týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

Pri osobnom podaní žiadosti žiadateľ vyplní formulár dostupný na sekretariáte ŠGÚDŠ, 1. poschodie, kancelária č. 125, alebo formulár žiadosti o poskytnutie informácií je možné stiahnuť tu.

Pri elektronickom podaní žiadateľ vypíšte formulár tu.

ŠGÚDŠ je povinný žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej podania a zaevidovania na sekretariáte ŠGÚDŠ alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak ŠGÚDŠ nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Ak ŠGÚDŠ nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva ŠGÚDŠ ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolací orgán – Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.

Výška nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií bude oznámená žiadateľovi.

Žiadateľ môže uhradiť náklady ŠGÚDŠ (povinnej osobe) takto:

 1. poštovou poukážkou,
 2. bezhotovostným prevodom na účet:
  Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA
  Č. ú./IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0039 0960    (písať bez medzier)
  BIC/SWIFT: SPSRSKBA
  poznámka: meno a priezvisko žiadateľa
 3. v hotovosti do pokladne ŠGÚDŠ.