Úvod

Pracovisko v Banskej Bystrici je regionálnym centrom ŠGÚDŠ Bratislava, ktorého činnosť sa zameriava na geologický výskum a prieskum najmä v regióne stredného Slovenska a to v týchto hlavných oblastiach:

 • Základný geologický výskum a mapovanie
 • Inžinierska a environmentálna geológia
 • Nerudné nerastné suroviny
 • Geochémia životného prostredia
Vedúci regionálneho centra Banská Bystrica: Mgr. Róbert Jelínek, PhD.
Zamestnanci:
Mgr. Jana Mikušová, PhD.
Mgr. Mário Olšavský, PhD.
Roman Zeman

Kontakt a lokalizácia

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Banská Bystrica
Zelená 5
974 04 Banská Bystrica
Tel.: +421/48 /414 16 58
Email: secretary.bb@geology.sk

História

V roku 1940, na žiadosť prof. Andrusova, Slovenský snem schválil zákon, podľa ktorého sa pri Ministerstve školstva a národnej osvety zriadil Štátny geologický ústav so sídlom v Bratislave. Jeho úlohou bolo „konať a organizovať systematický výskum geologickej stavby a nerastného bohatstva Slovenskej republiky“.

V roku 1958 vznikol na Slovensku podnik pre výskum a prieskum v oblasti ložiskovej geológie, hydrogeológie a inžinierskej geológie s názvom Geologický prieskum, n.p., Turčianske Teplice, ktorý sa v roku 1961 presťahoval do Žiliny.
V roku 1965 sa tento podnik rozdelil na dva podniky, a to IGHP, n.p. Žilina s celoštátnou pôsobnosťou v inžinierskej geológii a hydrogeológii a Geologický prieskum, n.p., Spišská Nová Ves s celoslovenskou pôsobnosťou v ložiskovej geológii, pričom v tom istom období vznikla aj geologická oblasť Banská Bystrica.
Na základe rozhodnutia MŽP SR dňom 30.9.1994 zaniká Geologický prieskum, n.p., Spišská Nová Ves a zároveň od 1.10.1994 vzniká nová organizácia preberajúca jej práva a povinnosti s názvom Slovenská geológia, š.p., Spišská Nová Ves. Jej súčasťou bolo aj Geologické stredisko Banská Bystrica.
Zrušením podnikov Slovenská geológia Spišská Nová Ves, Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava a Geofondu Bratislava vzniká od 1.1.1996 príspevková organizácia s názvom Geologická služba Slovenskej republiky. V roku 2000 dochádza k návratu k pôvodnému, ale už čiastočne modifikovanému názvu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Banská Bystrica plní funkciu Regionálneho centra.
 • 15.5.1940 zriadenie Štátneho geologického ústavu
 • rok 1958 vznik Geologického prieskumu, n.p., Turčianske Teplice
 • rok 1961 presťahovanie Geologického prieskumu do Žiliny
 • rok 1965 rozdelenie Geologického prieskumu na 2 podniky:
  • IGHP, n.p., Žilina
  • Geologický prieskum, n.p., Spišská Nová Ves; geologická oblasť Banská Bystrica
 • 1.10.1994 vznik Slovenskej Geológie, š.p., Spišská Nová Ves
 • 1.1.1996 vznik Geologickej služby Slovenskej republiky
 • 1.5.2000 premenovanie na Štátny geologický ústav Dionýza Štúra