Činnosť vydavateľstva a propagácie
Vydávanie časopisov Mineralia Slovaca, Slovak Geological Magazine (periodikum v angl. jazyku), Geologické Práce, Správy, monografií, príležitostných publikácií (Výročná správa ŠGÚDŠ, Ročenka ŠGÚDŠ slovenská a anglická verzia, Ročenka nerastných surovín slovensko – anglická verzia, zborníky z konferencií) a dotlač máp. Redakčné spracovanie, technická a grafická úprava, príprava podkladov do tlače. Propagačná a vzdelávacia činnosť.

Zodpovedný riešiteľ: L. Martinský
Termín splnenia úlohy / projektu:
Forma výstupu: Časopisy, brožúry, periodiká, monografie, zborníky, mapy

 

Deň otvorených dverí na ŠGÚDŠ pre školy a pre verejnosť Bratislava, Košice
Organizovanie dňa otvorených dverí pre školy a verejnosť v Bratislave a Košiciach.

Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Hraško, S. Grexová
Termín splnenia úlohy / projektu: september -október
Forma výstupu: Akcia pre školy a hostí