Geofond

Oddelenie zabezpečuje činnosti podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a to: písomná dokumentácia (archív); hmotná dokumentácia; registre geologickej preskúmanosti.

Písomná dokumentácia má za úlohu poskytovanie záverečných správ a posudkov nachádzajúcich sa v archíve ŠGÚDŠ (Geofond). S tým súvisí každoročná registrácia bádateľov, dopĺňanie databázy bibliografických údajov a i. Bádatelia majú prístup k naskenovaným dokumentom prostredníctvom aplikácie – DIGITÁLNY ARCHÍV.

Hmotná dokumentácia zabezpečuje trvalé uloženie hmotnej geologickej dokumentácie odovzdanej Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Za týmto účelom ŠGÚDŠ prevádzkuje sklady hmotnej geologickej dokumentácie a to v Bratislave, Kráľovej pri Senci a v Betliari. Elektronické údaje si je možné pozrieť v aplikácii – DATABÁZA HD.

Registre geologickej preskúmanosti tvoria nadstavbu písomnej dokumentácie. Výsledky sú publikované prostredníctvom aplikácií na vybudovanom informačnom portáli ŠGÚDŠ – MAPY A DÁTA (Registre Geofondu). Aplikácie sú aktualizované priebežne.

 

IMG_1484
Geofond
IMG_1469
IMG_1474

Geofond

Email: geofond@geology.sk

Vedúci oddelenia Geofondu

Ing. Jozef Mižák

Telefón: 02 593 75 325

E-mail: jozef.mizak@geology.sk

Sekretariát

Jana Šebestová

Telefón: 02 593 75 362

E-mail: jana.sebestova@geology.sk

Archív ŠGÚDŠ (Geofond)

Email: archiv@geology.sk

Archív ŠGÚDŠ (Geofond)

Andrea Kozmérová

Telefón: 02 593 75 320

E-mail: andrea.kozmerova@geology.sk

Registrácia bádateľov

Andrea Kozmérová

Telefón: 02 593 75 320

E-mail: archiv@geology.sk

Príprava správ do študovne (objednávky)

Eduard Rác

Telefón: 02 593 75 368

E-mail: studovna@geology.sk

Objednávky skenovacích prác

Gabriela Bruteničová

Telefón: 02 593 75 361

E-mail: geofond.objednavky@geology.sk

Registre geologickej preskúmanosti

Email: geologicka.preskumanost@geology.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00
Utorok 8:00 – 12:00
Streda 8:00 – 12:00
Štvrtok 8:00 – 12:00
Piatok 8:00 – 12:00

Ohlasovanie geologických prác

Jana Šebestová

Telefón: 02 593 75 362

E-mail: ohlasovanie@geology.sk

Register ložiskovej preskúmanosti

RNDr. Peter Španek, PhD.

Telefón: 02 593 75 327

E-mail: peter.spanek@geology.sk

Štatistické výkazy „Geo“

RNDr. Peter Španek, PhD.

Telefón: 02 593 75 327

E-mail: vykazy@geology.sk

Register prieskumných území

Ing. Jozef Mižák

Telefón: 02 593 75 325

E-mail: jozef.mizak@geology.sk

Register starých banských a banských diel
RNDr. Peter Španek, PhD.
Telefón: 02 593 75 327
E-mail: peter.spanek@geology.sk

Register skládok
E-mail: geofond@geology.sk

 

Register svahových deformácií
E-mail: geofond@geology.sk

Register vrtnej preskúmanosti (hydrogeologických, geotermálnych a ostatných vrtov)
Mgr. Marta Sentpetery
Telefón: 02 593 75 314
E-mail: marta.sentpetery@geology.sk

Register geofyzikálnej preskúmanosti
E-mail: geofond@geology.sk

Register mapovej a účelovej preskúmanosti
E-mail: geofond@geology.sk

Hmotná dokumentácia

Hmotná dokumentácia
RNDr. Michal Stolár
E-mail: michal.stolar@geology.sk

1952 Uznesením vlády ČSR bol zriadený Geologický fond ako osobitná zložka Ústredného geologického ústavu v Prahe.
1954 Geofond v Bratislave s pôsobnosťou pre Slovensko bol zriadený ako samostatná bunka pri Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.
1961 Geofond v Bratislave bol organizačne začlenený do Geofondu v Prahe.
1962 Geofond v Bratislave sa na základe rozhodnutia Ústředního ústavu geologického (ÚÚG) Praha stal pobočkou Geofondu Praha.
1969 Rozhodnutím Slovenského geologického úradu (SGÚ) sa stal Geofond v Bratislave samostatnou rozpočtovou organizáciou.
1996 Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky bol Geofond v Brati­slave zrušený zlúčením a stal­ sa súčasťou Geologickej služby Slovenskej republiky ako odbor informatiky; súčasťou odboru sa stala aj Ústredná geologická knižnica.
2001 Geologická služba Slovenskej republiky bola premenovaná na Štátny geologický ústav Dio­nýza Štúra.
2005 Odbor informatiky bol premenovaný na odbor Geofondu.
2008 Zlúčenie oddelenia evidencie a ložísk nerastných surovín s oddelením registrov
2011 Zlúčenie oddelení písomnej a hmotnej dokumentácie
2015 Vytvorenie oddelenia Geofondu a informačných systémov a geologickej preskúmanosti
2016 Vytvorenie oddelenia Geofondu

Archív odborných správ v hlavnom fonde (Geofonde) uchováva cca 100 000 archívnych materiálov s priemerným ročným prírastkom približne 1 200 geologických záverečných správ. Tieto poskytujú ucelený vedecký pohľad na vývoj a geologickú stavbu územia Slovenskej republiky, informácie o nerastnej surovinovej základni, zdrojoch podzemných, geotermálnych a minerálnych vôd ako aj informácie pre územno-plánovacie orgány z hľadiska stability územia a vplyvov na životné prostredie.

Súčasťou archívu je aj archív elektronických médií (diskety, CD ROM, DVD), ak boli súčasťou odovzdávaných záverečných správ.

Rozsah (fyzicky a digitálne) poskytovaných správ je priemerne 50 000 ročne. Sú poskytované stovkám odborníkov aj laickým záujemcom. Ročne sa zaregistruje cca 500 bádateľov. Registrovaní bádatelia tak získajú fyzický prístup k dokumentom  v študovni a prihlasovacie údaje pre on-line prístup do digitálneho archívu.

Hlavný archívny fond „fond Geofondu“, s priemerným mesačným prírastkom cca 100 nových záverečných správ, je kompletne bibliograficky spracovaný. Súčasne s ukladaním bibliografických údajov vkladáme aj obsah dátových nosičov. Tým prispievame k väčšiemu rozsahu dostupných dát v digitálnom archíve. Staršie záverečné správy skenujeme podľa interného plánu a aj podľa požiadaviek bádateľov. Mesačne naskenujeme cca 1 000 správ vrátane príloh. S počtom cca 65 000 objektov v digitálnom archíve môžeme konštatovať, že okolo 70% archívneho fondu je dostupná v digitálnej podobe z pohodlia domova.

Súbory správ zneprístupnených podľa § 19 geologického zákona budú vložené do systému až po uplynutí stanovených lehôt.

V archíve ŠGÚDŠ je uložených niekoľko tisíc správ z iných archívnych fondov, na spracovaní ktorých, stále pracujeme.

 

Registrácia bádateľa

 

V zmysle zákona č. 503/2007 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je bádateľ povinný oboznámiť sa s Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom príslušného archívu a pri práci s poskytnutými údajmi dodržať zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom záko. V rámci jednotného poplatku 10€/kalendárny rok budete mať k dispozícii služby digitálneho archívu, preukaz na štúdium v archíve a v knižnici ŠGÚDŠ. Pre registráciu je potrebné:

 1. vyplnený formulár „Bádateľský list“ priniesť osobne, alebo mailom poslať na adresu archiv[a]geology.sk, alebo poštou na adresu ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava;
 2. zaplatiť ročný registračný poplatok vo výške 10€ prevodom na účet:
 • IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960,
 • Variabilný symbol: 620,
 • Poznámka: meno a priezvisko bádateľa

Ak bude platba pripísaná na náš účet a obdržíme Bádateľský list, zašleme Vám na Vašu e-mailovú adresu prihlasovacie údaje (meno, heslo). Platnosť registrácie je vždy do konca príslušného kalendárneho roka.


POZOR ZMENA:


V zmysle zákona o archívoch a registratúrach je bádateľom fyzická osoba, t.j. doklad o zaplatení (faktúru) vystavujeme výlučne na fyzickú osobu. Uhrádzajte preto poplatok z fyzických účtov. Doklad o zaplatení (faktúra) Vám bude zaslaný elektronicky (e-mailom).

 

Otváracie hodiny

Archív: archiv@geology.sk 02 59375 368

 

Pondelok 8:00 – 12:00
Utorok 8:00 – 12:00
Streda 8:00 – 12:00
Štvrtok 8:00 – 12:00
Piatok 8:00 – 12:00

Ročné prírastky

2009

2015

2010

2016

2011

2017

2012

2018

2013

2019

2014

2020

Databáza Archívu ŠGÚDŠ (Geofond)

Hmotná geologická dokumentácia je miestom, kde sa eviduje a ukladá najdôležitejší dokumentačný materiál v geológií – nositeľ prvotnej informácie o geologickej stavbe – geologická horninová (paleontologická, mineralogická…) vzorka. Od tohto prvotného nosiča informácie sa odvíja všetka ostatná geologická činnosť. Všetky ostatné zdroje z neho vychádzajú a interpretujú ho. Preto je najdôležitejšie zachovať materiál, z ktorého pri interpretácií vychádzame. Neskôr, po rokoch a desaťročiach sa tak dá znovu pristúpiť k jeho vyhodnoteniu novými metódami a k interpretácií v svetle nových skutočností.

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov popisuje v § 19 Odovzdávanie a sprístupňovanie geologickej dokumentácie:

(1) Objednávateľ je povinný bezodplatne odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie, a to do jedného mesiaca od jej schválenia alebo od jej prevzatia podľa § 18 ods. 2 a 3.

(2) Objednávateľ pri odovzdaní záverečnej správy oznámi Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra podmienky na jej sprístupňovanie a poskytovanie informácií z nej vrátane požadovaných finančných úhrad; podmienky sú záväzné desať rokov od ich odovzdania Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.

(3) Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie informácií ústredným orgánom štátnej správy, ktorým Štátny geologický ústav Dionýza Štúra poskytne bezplatne informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh.

(4) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu len na účely jej vizuálneho opisu. Odber vzoriek z hmotnej geologickej dokumentácie na špeciálne geologické a laboratórne účely je možný len so súhlasom ministerstva za podmienok v ňom určených a za cenu podľa osobitného predpisu.21) Kópie úplných záznamov z geofyzikálnych meraní na účel opätovného prehodnotenia aj v digitálnej forme poskytne Štátny geologický ústav Dionýza Štúra za cenu podľa osobitného predpisu. 21)

(5) Záverečné správy sa považujú za informácie o životnom prostredí a na ich sprístupňovanie sa okrem prípadov podľa odsekov 2 a 3 vzťahuje osobitný predpis.22)

 

Hlavnou činnosťou hmotnej geologickej dokumentácie bola v posledných dvadsiatich piatich rokoch realizácia projektu moderného uloženia hmotnej geologickej dokumentácie. Od roku 1993 sa vo vtedajších dvoch geologických organizáciách, v Geofonde a na Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave, pracovalo na novej koncepcii uloženia geologického dokumentačného materiálu. Spočívala v ekonomickejšom a prehľadnejšom, dnešnej dobe zodpovedajúcom uložení a evidencii. Táto koncepcia sa zaoberala najmä radikálnym zmenšením objemu uloženého materiálu bez toho, aby sa znížila jeho dokumentačná a výpovedná hodnota, uložením informácií v databázach a prepojení týchto na ďalšie informačné zdroje. Myšlienkové zrenie dospelo k realizácii projektu, ktorý mal hlavne zabrániť zničeniu a stratám nenahraditeľných informácií obsiahnutých v hmotnej geologickej dokumentácií. Hlavnou úlohou bolo zachovanie najdrahšieho dokumentačného materiálu – vrtných jadier, ktorého získanie si vyžiadalo značné finančné náklady.

Súčasne sa začala budovať jednotná a centrálna databáza hmotnej geologickej dokumentácie Slovenskej republiky, ktorá umožní okrem mapového zobrazenia lokalizácie vrtov získavať aj údaje o geologických charakteristikách jednotlivých vrtov, ako aj o presnom uskladnení uchovávanej hmotnej geologickej dokumentácie interaktívnym spôsobom. Budovaný informačný systém hmotnej dokumentácie je plne prepojiteľný s ostatnými archivovanými materiálmi Odboru informatiky ŠGÚDŠ, archívom záverečných správ, Registrami geologickej preskúmanosti a i.

Trnavka

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Bratislava – Galvániho ul. 18 (Trnávka) pozostáva z 8 skladov, v ktorých je trvalo uložených na 849 paletách 27 418 bm vrtného jadra z celkom 1 625 vrtov ako aj 3 926 dební s približne 500 000 dokumentačnými vzorkami a duplikátmi chemických analýz. Dočasne je tu uložený na spracovanie materiál na 256 paletách s približne 15 360 bm vrtného jadra. Na základni sú uložené aj študijné zbierky s 8 120 kusmi horninového materiálu a 32 260 kusmi paleontologického materiálu.

Kralova

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Kráľova pri Senci pozostáva z dvoch skladov, v ktorých je trvalo uložených na 814 paletách 47 418 bm vrtného jadra z 3 088 vrtov. Okrem toho je v skladoch uložených na 8 paletách okolo 800 m materiálu na spracovanie.

Betliar

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Betliar pozostáva z dvoch skladov, v ktorých je na 313 paletách uložených 16 240 bm vrtného jadra a 96 vzorkových dební s približne 10 000 horninovými vzorkami. Ďalej je tu na 118 paletách uložených okolo 5 900 bm vrtného materiálu na spracovanie.

Podľa § 36 ods. 1) písm. x zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zabezpečuje:

 1. vykonávanie geologicko-technologického výskumu hornín, nerastných surovín a podzemných vôd vrátane ich úpravy,
 2. vykonávanie geologického výskumu územia štátu,
 3. geologické mapovanie územia štátu a jeho častí, tvorba a zostavovanie geologických máp,
 4. vykonávanie národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia,
 5. vypracúvanie štúdií, posudkov a rešerší z výsledkov geologických prác,
 6. prevádzkovanie informačného systému v geológii v rámci informačného systému verejnej správy, 48)
 7. vedenie evidencie stavu a zmien zásob ložísk nerastov,
 8. uchovávanie a sprístupňovanie záverečných správ a iných geologických materiálov,
 9. vedenie evidencie prieskumných území,
 10. vedenie registrov geologickej preskúmanosti a registrov starých banských diel,1)
 11. vykonávanie funkcie Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi,49)
 12. plnenie úlohy referenčného laboratória pre špeciálne analýzy geologických materiálov,
 13. vedenie evidencie prognóznych zdrojov nerastov,
 14. vedenie evidencie o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov

 

Register ložiskovej preskúmanosti

Register nerastných surovín vznikol v roku 1955 ako povinnosť vyjadrovania sa k investičnej výstavbe z pohľadu ochrany ložísk nerastných surovín. V roku 1972 sa činnosť Geofondu rozšírila o evidenciu nevyužívaných ložísk nerastných surovín na Slovensku. Boli to ložiská, o ktoré po prieskume nebol ťažobný záujem.

Záznamy o ložiskách existovali iba ako zákresy na mapách a v knihách s údajmi. Prvé pokusy o elektronizáciu sa datujú do roku 2002. V rámci riešenej úlohy autorov Kúšik D., Lamoš A. „Vzťah horninového prostredia ku ochrane prírody a krajiny.“ sa položil základ moderného Registra. Vznikla tak digitálna vrstva výhradných ložísk. V roku 2004 k nej pribudla vrstva ložísk nevyhradených nerastov. S rozvojom GIS technológií postupne je postupne prebudovávaný až do súčasnej podoby. Bola vytvorená geodatabáza celej ložiskovej preskúmanosti.

V roku 2008 bol ako jeden z prvých Registrov publikovaný cez mapový portál. Išlo o ADF web aplikáciu a dáta boli ukladané do Oracle databázy (ArcSDE). V roku 2017 databáza opustila prostredie Oraclu a bola premigrovaná do prostredia PostgreSQL. Aplikácia bola prepísaná do programovacieho jazyka JavaScript.

Okrem úloh vyplývajúcich zo zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov Register rieši aj úlohy súvisiace so zákonom č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

V Registri sa nachádzajú informácie o výhradných ložiskách, o ložiskách nevyhradených nerastov, prognóznych zdrojov, nebilancovaných ložiskách, vyťažených a historických ložiskách ako aj o negatívnych ložiskových prieskumov.

 

Bilancia zásob výhradných ložísk SR a ložísk nevyhradených nerastov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie podľa § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov Slovenskej republiky (ďalej len BZVL). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne zostavuje tiež evidenciu ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky (ďalej len ELNN).

 

Termín: každoročne do 20. marca

Prostredie: Elektronická aplikácia (odkaz na app)

Kontakt: vykazy[a]geology.sk

 

 

Register prieskumných území

V Registri sa nachádzajú informácie o navrhovaných; určených; zrušených prieskumných územiach. Činnosť Registra je priamo ukotvená v legislatíve – zákon č. č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (Štvrtá časť).

 

Register ohlasovania geologických prác

Vznik Registra je datovaný od roku 1961. Organizácie boli povinné geologické práce pred ich začatím zaregistrovať v Geofonde. Cieľom bolo predchádzať duplicite vo vykonávaní prác rôznymi organizáciami. Po turbulentnom období bol opätovne obnovený v roku 2008. Súviselo to so zmenou legislatívy.

 

Register svahových deformácií

Register začal písať svoju históriu v roku 1960. Podnetom vzniku bol katastrofálny zosuv v Handlovej. Vznikla tak potreba viesť evidenciu podobných území. Záverečná správa o výskume zosuvných území bola hotová 22. decembra 1963 a spolu s prehľadnou mapou 1 : 200 000 a s ma­pami 1 : 25 000 za celé územie republiky bola uložená v Geofonde v Prahe. Slovenská časť bola odovzdaná aj do Geofondu v Bratislave. Zo Slovenska sa zaregistrovalo 4 372 zosuvov.

Register svahových deformácií prešiel výraznou zmenou v roku 2013. Bola vytvorená prierezová geodatabáza, ktorá spája rôzne zdroje dát. Išlo o dáta z pôvodného Registra budovaného na Geofonde a dáta z úlohy Atlas svahových deformácií. Nová geodatabáza sa ešte neustále vyvíja – prispôsobuje sa potrebám inžiniersko-geologickým úlohám. V roku 2013 boli tieto dáta vypublikované prostredníctvom ArcGIS Servera do mapovej aplikácie.

Od roku 2016 sa pracuje na podrobnejšom vymapovaní a zakreslení svahových deformácií. Ako podklad sa používa štátne mapové dielo ZBGIS®.

 

Register skládok

V roku 1993 sa skončila úloha, pri ktorej boli zostavené mapy vhodnosti územia na skládky odpadu v mierke 1 : 50 000. Keďže Geofond sa na úlohe zúčastnil spracúvaním grafických výstupov a zostavovaním databázy, na ďalšie obdobie bol poverený ako organizácia, ktorá bude každoročne databázu aktualizovať na základe pravidelných hlásení obvodných úradov životného prostredia. Tým vznikol register skládok.

Najvýraznejšou zmenou v registri skládok bola bezpochyby tvorba mapovej aplikácie v roku 2010. Aplikácia bola navrhnutá tak aby do nej prostredníctvom mena a hesla mohli vstupovať pracovníci úradov životného prostredia. Po prihlásení si tak môžu aktualizovať dáta v hraniciach pôsobnosti úradu. Okrem signálnych údajov o skládke, obsahuje záznam aj popis skládkovaného materiálu podľa príslušných kódovníkov. Od roku 2010 postupne dochádza k prečisťovaniu geodatabázy, čo má aj za následok znižujúci sa počet záznamov.

 

Register hydrogeologických a geotermálnych vrtov

Vznik tohto Registra sa začal písať v roku 1961. Na prelome rokov 2010 a 2011 prešiel Register (databáza) technickým vývojom. Dáta boli prevedené do geodatabázy. Štruktúra sa prispôsobila existujúcim pasportom k vrtom.

V roku 2013 boli dáta zobrazené prostredníctvom mapovej aplikácie. V roku 2017 pribudli k objektom aj pôvodné pasporty.

 

Register mapovej a účelovej preskúmanosti

Register mapovej preskúmanosti sa začal tvoriť v roku 1961 ako súčasť registrácie geologických prác. Záznamy sa zakresľovali do analógových máp. K jednotlivým objektom sa tvorili pasporty.

Najväčšie zmeny nastali v roku 2013, kedy sa prebudovala databáza, zjednotili sa kódovníky a doplnili sa o nové hodnoty. Sústredili sa dáta už len do jednej geodatabázy. V tom istom roku sa dáta z mapového registra dostali aj do mapovej aplikácie preskúmanosti.

V Registri sa nachádzajú informácie o účelovej mapovej geologickej preskúmanosti – prehľad geologického mapovania podľa účelu ako napr. základná geológia, ložisková geológia a pod.; o geologickej mapovej preskúmanosti – prehľad základných geologických máp a celková mapová preskúmanosť.

 

Register geofyzikálnej preskúmanosti

Register mapovej preskúmanosti sa začal tvoriť v roku 1961 ako súčasť registrácie geologických prác. Záznamy sa zakresľovali do analógových máp. K jednotlivým objektom sa tvorili pasporty.

Najväčšie zmeny nastali v roku 2013, kedy sa prebudovala databáza, zjednotili sa kódovníky a doplnili sa o nové hodnoty. Sústredili sa dáta už len do jednej geodatabázy. V tom istom roku sa dáta z mapového registra dostali aj do mapovej aplikácie preskúmanosti.

V Registri sa nachádzajú informácie o plošnej a profilovej geofyzikálnej preskúmanosti – základné údaje o skúmaných lokalitách, o účeloch merania a i.; o karotážnych meraniach vo vrtoch – technické údaje o spôsobe a účele merania a i.

 

Register vrtov (prevažne inžiniersko – geologických)

Register vrtov je mohutný register, ktorý obsahuje vrtnú preskúmanosť celého Slovenska. Väčšina dát sa však nachádza na mapách a priesvitkách. S rozvojom výpočtovej techniky sa tieto dáta postupne menia na záznamy v databáze. V súčasnosti (2018) register obsahuje 762 370 záznamov, no spracovaných do digitálnej podoby je len okolo 100 000. V roku 2013 sa aj tieto dáta dostali na verejnosť prostredníctvom mapovej aplikácie.

 

Register starých banských a banských diel

Vznik Registra je spätá s geologickou úlohou „Slovensko – návrh sanácie starých banských diel – inventarizácia, vyhľadávací prieskum, stav k 31.12.1996“. Keďže koordináciou úlohy, zostavením databázy a mapových výstupov bol poverený Geofond, logicky pokračoval v aktualizácii a budovaní registra aj naďalej. Tak ako ostatné registre, tak aj register starých banských a banských diel prešiel od svojho vzniku až po súčasnosť zmenami. Prispôsobila sa databáza novým technologickým výzvam. Postupne sa dopĺňajú nové informácie a zakresľujú sa nové záznamy. V roku 2008 bola vrstva starých banských diel vypublikovaná na mapovom serveri.

Geologická preskúmanosť

Ohlasovanie geologických prác

Nahlásenie starých banských diel

Pasport výhradného ložiska

Archív

Protokol o odovzdaní ZS

Bádateľský list (PDF)

Bádateľský list (DOCX)

Ing. Jozef Mižák, PhD.
Vedúci oddelenia