Geofond

OZNAM
V súvislosti s pandemickou situáciou sa študovňa archívu Geofondu uzatvára pre prezenčné štúdium. Správy a služby sa budú poskytovať len on-line a na objednávku. Mailový kontakt: archiv@geology.sk, studovna@geology.sk


Registrácia bádateľov bola opätovne spustená
. Podmienky registrácie nájdete na stránke archívu.

Oddelenie zabezpečuje činnosti podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a to: písomná dokumentácia (archív); hmotná dokumentácia; registre geologickej preskúmanosti.

Písomná dokumentácia má za úlohu poskytovanie záverečných správ a posudkov nachádzajúcich sa v archíve ŠGÚDŠ (Geofond). S tým súvisí každoročná registrácia bádateľov, dopĺňanie databázy bibliografických údajov a i. Bádatelia majú prístup k naskenovaným dokumentom prostredníctvom aplikácie – DIGITÁLNY ARCHÍV.

Hmotná dokumentácia zabezpečuje trvalé uloženie hmotnej geologickej dokumentácie odovzdanej Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Za týmto účelom ŠGÚDŠ prevádzkuje sklady hmotnej geologickej dokumentácie a to v Bratislave, Kráľovej pri Senci a v Betliari. Elektronické údaje si je možné pozrieť v aplikácii – DATABÁZA HD.

Registre geologickej preskúmanosti tvoria nadstavbu písomnej dokumentácie. Výsledky sú publikované prostredníctvom aplikácií na vybudovanom informačnom portáli ŠGÚDŠ – MAPY A DÁTA (Registre Geofondu). Aplikácie sú aktualizované priebežne

IMG_1484
Geofond
IMG_1469
IMG_1474

Geofond

E-mail

geofond@geology.sk

Vedúci oddelenia Geofondu

Ing. Jozef Mižák

Telefón: 02 593 75 325

E-mail: jozef.mizak@geology.sk

Sekretariát

Jana Šebestová

Telefón: 02 593 75 362

E-mail: jana.sebestova@geology.sk

Archív ŠGÚDŠ (Geofond)

E-mail

archiv@geology.sk

Vzhľadom na pandemickú situáciu Vás prosíme aby ste si prípadnú návštevu vopred dohodli telefonicky, resp. mailom a prišli až po potvrdení termínu.

 

Pondelok8:00 – 12:00
Utorok8:00 – 12:00
Streda8:00 – 12:00
Štvrtok8:00 – 12:00
Piatok8:00 – 12:00

Archív ŠGÚDŠ (Geofond)

Andrea Kozmérová

Telefón: 02 593 75 320

E-mail: andrea.kozmerova@geology.sk

Registrácia bádateľov

Andrea Kozmérová

Telefón: 02 593 75 320

E-mail: archiv@geology.sk

Príprava správ do študovne (objednávky)

Eduard Rác

Telefón: 02 593 75 368

E-mail: studovna@geology.sk

Objednávky skenovacích prác

Gabriela Bruteničová

Telefón: 02 593 75 361

E-mail: geofond.objednavky@geology.sk

Registre geologickej preskúmanosti

E-mail

geologicka.preskumanost@geology.sk

Otváracie hodiny

Vzhľadom na pandemickú situáciu Vás prosíme aby ste si prípadnú návštevu vopred dohodli telefonicky, resp. mailom a prišli až po potvrdení termínu.

 

Pondelok8:00 – 12:00
Utorok8:00 – 12:00
Streda8:00 – 12:00
Štvrtok8:00 – 12:00
Piatok8:00 – 12:00

Ohlasovanie geologických prác

Jana Šebestová

Telefón: 02 593 75 362

E-mail: ohlasovanie@geology.sk

Register ložiskovej preskúmanosti

RNDr. Peter Španek, PhD.

Telefón: 02 593 75 327

E-mail: peter.spanek@geology.sk

Štatistické výkazy „Geo“

RNDr. Peter Španek, PhD.

Telefón: 02 593 75 327

E-mail: vykazy@geology.sk

Register prieskumných území

Ing. Jozef Mižák

Telefón: 02 593 75 325

E-mail: jozef.mizak@geology.sk

Register starých banských a banských diel

RNDr. Peter Španek, PhD.

Telefón: 02 593 75 327

E-mail: peter.spanek@geology.sk

Register skládok

RNDr. Klára Kohútová

Telefón: 02 593 75 312

E-mail: klara.kohutova@geology.sk

Register svahových deformácií

RNDr. Klára Kohútová

Telefón: 02 593 75 312

E-mail: klara.kohutova@geology.sk

Register vrtnej preskúmanosti (hydrogeologických, geotermálnych a ostatných vrtov)

Mgr. Marta Sentpetery

Telefón: 02 593 75 314

E-mail: marta.sentpetery@geology.sk

Register geofyzikálnej preskúmanosti

 

 

E-mail: geofond@geology.sk

Register mapovej a účelovej preskúmanosti

 

 

E-mail: geofond@geology.sk

Hmotná dokumentácia

Hmotná dokumentácia

RNDr. Michal Stolár

 

E-mail: michal.stolar@geology.sk

 

1952Uznesením vlády ČSR bol zriadený Geologický fond ako osobitná zložka Ústredného geologického ústavu v Prahe.
1954Geofond v Bratislave s pôsobnosťou pre Slovensko bol zriadený ako samostatná bunka pri Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.
1961Geofond v Bratislave bol organizačne začlenený do Geofondu v Prahe.
1962Geofond v Bratislave sa na základe rozhodnutia Ústředního ústavu geologického (ÚÚG) Praha stal pobočkou Geofondu Praha.
1969Rozhodnutím Slovenského geologického úradu (SGÚ) sa stal Geofond v Bratislave samostatnou rozpočtovou organizáciou.
1996Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky bol Geofond v Brati­slave zrušený zlúčením a stal­ sa súčasťou Geologickej služby Slovenskej republiky ako odbor informatiky; súčasťou odboru sa stala aj Ústredná geologická knižnica.
2001Geologická služba Slovenskej republiky bola premenovaná na Štátny geologický ústav Dio­nýza Štúra.
2005Odbor informatiky bol premenovaný na odbor Geofondu.
2008Zlúčenie oddelenia evidencie a ložísk nerastných surovín s oddelením registrov
2011Zlúčenie oddelení písomnej a hmotnej dokumentácie
2015Vytvorenie oddelenia Geofondu a informačných systémov a geologickej preskúmanosti
2016Vytvorenie oddelenia Geofondu

Archív odborných správ v hlavnom fonde (Geofonde) uchováva cca 100 000 archívnych materiálov s priemerným ročným prírastkom približne 1 200 geologických záverečných správ. Tieto poskytujú ucelený vedecký pohľad na vývoj a geologickú stavbu územia Slovenskej republiky, informácie o nerastnej surovinovej základni, zdrojoch podzemných, geotermálnych a minerálnych vôd ako aj informácie pre územno-plánovacie orgány z hľadiska stability územia a vplyvov na životné prostredie.

Súčasťou archívu je aj archív elektronických médií (diskety, CD ROM, DVD), ak boli súčasťou odovzdávaných záverečných správ.

Rozsah (fyzicky a digitálne) poskytovaných správ je priemerne 50 000 ročne. Sú poskytované stovkám odborníkov aj laickým záujemcom. Ročne sa zaregistruje cca 500 bádateľov. Registrovaní bádatelia tak získajú fyzický prístup k dokumentom  v študovni a prihlasovacie údaje pre on-line prístup do digitálneho archívu.

Hlavný archívny fond „fond Geofondu“, s priemerným mesačným prírastkom cca 100 nových záverečných správ, je kompletne bibliograficky spracovaný. Súčasne s ukladaním bibliografických údajov vkladáme aj obsah dátových nosičov. Tým prispievame k väčšiemu rozsahu dostupných dát v digitálnom archíve. Staršie záverečné správy skenujeme podľa interného plánu a aj podľa požiadaviek bádateľov. Mesačne naskenujeme cca 1 000 správ vrátane príloh. S počtom cca 65 000 objektov v digitálnom archíve môžeme konštatovať, že okolo 70% archívneho fondu je dostupná v digitálnej podobe z pohodlia domova.

Súbory správ zneprístupnených podľa § 19 geologického zákona budú vložené do systému až po uplynutí stanovených lehôt.

V archíve ŠGÚDŠ je uložených niekoľko tisíc správ z iných archívnych fondov, na spracovaní ktorých, stále pracujeme.

 

Registrácia bádateľa

Registrácia bádateľov bola opätovne spustená.

V zmysle zákona č. 503/2007 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je bádateľ povinný oboznámiť sa s Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom príslušného archívu a pri práci s poskytnutými údajmi dodržať zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom záko. V rámci jednotného poplatku 10€/kalendárny rok budete mať k dispozícii služby digitálneho archívu, preukaz na štúdium v archíve a v knižnici ŠGÚDŠ. Pre registráciu je potrebné:

 1. vyplnený formulár „Bádateľský list“ priniesť osobne, alebo mailom poslať na adresu archiv[a]geology.sk, alebo poštou na adresu ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava;
 2. zaplatiť ročný registračný poplatok vo výške 10€ a to buď osobne v pokladni Geofondu, alebo prevodom na účet:
 • IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960,
 • Variabilný symbol: 620,
 • Poznámka: meno a priezvisko bádateľa

Ak bude platba pripísaná na náš účet a obdržíme Bádateľský list, zašleme Vám na Vašu e-mailovú adresu prihlasovacie údaje (meno, heslo). Platnosť registrácie je vždy do konca príslušného kalendárneho roka.


POZOR ZMENA:


V zmysle zákona o archívoch a registratúrach je bádateľom fyzická osoba, t.j. doklad o zaplatení (faktúru) vystavujeme výlučne na fyzickú osobu. Uhrádzajte preto poplatok z fyzických účtov. Doklad o zaplatení (faktúra) Vám bude zaslaný elektronicky (e-mailom).

 

Otváracie hodiny

Vzhľadom na pandemickú situáciu Vás prosíme aby ste si prípadnú návštevu vopred dohodli telefonicky, resp. mailom a prišli až po potvrdení termínu.

Archív: archiv@geology.sk 02 59375 368

 

Pondelok8:00 – 12:00
Utorok8:00 – 12:00
Streda8:00 – 12:00
Štvrtok8:00 – 12:00
Piatok8:00 – 12:00

Ročné prírastky

2009

2015

2010

2016

2011

2017

2012

2018

2013

2019

2014

2020

Hmotná geologická dokumentácia je miestom, kde sa eviduje a ukladá najdôležitejší dokumentačný materiál v geológií – nositeľ prvotnej informácie o geologickej stavbe – geologická horninová (paleontologická, mineralogická…) vzorka. Od tohto prvotného nosiča informácie sa odvíja všetka ostatná geologická činnosť. Všetky ostatné zdroje z neho vychádzajú a interpretujú ho. Preto je najdôležitejšie zachovať materiál, z ktorého pri interpretácií vychádzame. Neskôr, po rokoch a desaťročiach sa tak dá znovu pristúpiť k jeho vyhodnoteniu novými metódami a k interpretácií v svetle nových skutočností.

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov popisuje v § 19 Odovzdávanie a sprístupňovanie geologickej dokumentácie:

(1) Objednávateľ je povinný bezodplatne odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie, a to do jedného mesiaca od jej schválenia alebo od jej prevzatia podľa § 18 ods. 2 a 3.

(2) Objednávateľ pri odovzdaní záverečnej správy oznámi Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra podmienky na jej sprístupňovanie a poskytovanie informácií z nej vrátane požadovaných finančných úhrad; podmienky sú záväzné desať rokov od ich odovzdania Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.

(3) Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie informácií ústredným orgánom štátnej správy, ktorým Štátny geologický ústav Dionýza Štúra poskytne bezplatne informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh.

(4) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu len na účely jej vizuálneho opisu. Odber vzoriek z hmotnej geologickej dokumentácie na špeciálne geologické a laboratórne účely je možný len so súhlasom ministerstva za podmienok v ňom určených a za cenu podľa osobitného predpisu.21) Kópie úplných záznamov z geofyzikálnych meraní na účel opätovného prehodnotenia aj v digitálnej forme poskytne Štátny geologický ústav Dionýza Štúra za cenu podľa osobitného predpisu. 21)

(5) Záverečné správy sa považujú za informácie o životnom prostredí a na ich sprístupňovanie sa okrem prípadov podľa odsekov 2 a 3 vzťahuje osobitný predpis.22)

 

Hlavnou činnosťou hmotnej geologickej dokumentácie bola v posledných dvadsiatich piatich rokoch realizácia projektu moderného uloženia hmotnej geologickej dokumentácie. Od roku 1993 sa vo vtedajších dvoch geologických organizáciách, v Geofonde a na Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave, pracovalo na novej koncepcii uloženia geologického dokumentačného materiálu. Spočívala v ekonomickejšom a prehľadnejšom, dnešnej dobe zodpovedajúcom uložení a evidencii. Táto koncepcia sa zaoberala najmä radikálnym zmenšením objemu uloženého materiálu bez toho, aby sa znížila jeho dokumentačná a výpovedná hodnota, uložením informácií v databázach a prepojení týchto na ďalšie informačné zdroje. Myšlienkové zrenie dospelo k realizácii projektu, ktorý mal hlavne zabrániť zničeniu a stratám nenahraditeľných informácií obsiahnutých v hmotnej geologickej dokumentácií. Hlavnou úlohou bolo zachovanie najdrahšieho dokumentačného materiálu – vrtných jadier, ktorého získanie si vyžiadalo značné finančné náklady.

Súčasne sa začala budovať jednotná a centrálna databáza hmotnej geologickej dokumentácie Slovenskej republiky, ktorá umožní okrem mapového zobrazenia lokalizácie vrtov získavať aj údaje o geologických charakteristikách jednotlivých vrtov, ako aj o presnom uskladnení uchovávanej hmotnej geologickej dokumentácie interaktívnym spôsobom. Budovaný informačný systém hmotnej dokumentácie je plne prepojiteľný s ostatnými archivovanými materiálmi Odboru informatiky ŠGÚDŠ, archívom záverečných správ, Registrami geologickej preskúmanosti a i.

Trnavka

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Bratislava – Galvániho ul. 18 (Trnávka) pozostáva z 8 skladov, v ktorých je trvalo uložených na 849 paletách 27 418 bm vrtného jadra z celkom 1 625 vrtov ako aj 3 926 dební s približne 500 000 dokumentačnými vzorkami a duplikátmi chemických analýz. Dočasne je tu uložený na spracovanie materiál na 256 paletách s približne 15 360 bm vrtného jadra. Na základni sú uložené aj študijné zbierky s 8 120 kusmi horninového materiálu a 32 260 kusmi paleontologického materiálu.

Kralova

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Kráľova pri Senci pozostáva z dvoch skladov, v ktorých je trvalo uložených na 814 paletách 47 418 bm vrtného jadra z 3 088 vrtov. Okrem toho je v skladoch uložených na 8 paletách okolo 800 m materiálu na spracovanie.

Betliar

Základňa hmotnej geologickej dokumentácie Betliar pozostáva z dvoch skladov, v ktorých je na 313 paletách uložených 16 240 bm vrtného jadra a 96 vzorkových dební s približne 10 000 horninovými vzorkami. Ďalej je tu na 118 paletách uložených okolo 5 900 bm vrtného materiálu na spracovanie.

Podľa § 36 ods. 1) písm. x zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zabezpečuje:

 1. vykonávanie geologicko-technologického výskumu hornín, nerastných surovín a podzemných vôd vrátane ich úpravy,
 2. vykonávanie geologického výskumu územia štátu,
 3. geologické mapovanie územia štátu a jeho častí, tvorba a zostavovanie geologických máp,
 4. vykonávanie národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia,
 5. vypracúvanie štúdií, posudkov a rešerší z výsledkov geologických prác,
 6. prevádzkovanie informačného systému v geológii v rámci informačného systému verejnej správy, 48)
 7. vedenie evidencie stavu a zmien zásob ložísk nerastov,
 8. uchovávanie a sprístupňovanie záverečných správ a iných geologických materiálov,
 9. vedenie evidencie prieskumných území,
 10. vedenie registrov geologickej preskúmanosti a registrov starých banských diel,1)
 11. vykonávanie funkcie Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi,49)
 12. plnenie úlohy referenčného laboratória pre špeciálne analýzy geologických materiálov,
 13. vedenie evidencie prognóznych zdrojov nerastov,
 14. vedenie evidencie o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov

 

Register ložiskovej preskúmanosti

Register nerastných surovín vznikol v roku 1955 ako povinnosť vyjadrovania sa k investičnej výstavbe z pohľadu ochrany ložísk nerastných surovín. V roku 1972 sa činnosť Geofondu rozšírila o evidenciu nevyužívaných ložísk nerastných surovín na Slovensku. Boli to ložiská, o ktoré po prieskume nebol ťažobný záujem.

Záznamy o ložiskách existovali iba ako zákresy na mapách a v knihách s údajmi. Prvé pokusy o elektronizáciu sa datujú do roku 2002. V rámci riešenej úlohy autorov Kúšik D., Lamoš A. „Vzťah horninového prostredia ku ochrane prírody a krajiny.“ sa položil základ moderného Registra. Vznikla tak digitálna vrstva výhradných ložísk. V roku 2004 k nej pribudla vrstva ložísk nevyhradených nerastov. S rozvojom GIS technológií postupne je postupne prebudovávaný až do súčasnej podoby. Bola vytvorená geodatabáza celej ložiskovej preskúmanosti.

V roku 2008 bol ako jeden z prvých Registrov publikovaný cez mapový portál. Išlo o ADF web aplikáciu a dáta boli ukladané do Oracle databázy (ArcSDE). V roku 2017 databáza opustila prostredie Oraclu a bola premigrovaná do prostredia PostgreSQL. Aplikácia bola prepísaná do programovacieho jazyka JavaScript.

Okrem úloh vyplývajúcich zo zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov Register rieši aj úlohy súvisiace so zákonom č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

V Registri sa nachádzajú informácie o výhradných ložiskách, o ložiskách nevyhradených nerastov, prognóznych zdrojov, nebilancovaných ložiskách, vyťažených a historických ložiskách ako aj o negatívnych ložiskových prieskumov.

 

Bilancia zásob výhradných ložísk SR a ložísk nevyhradených nerastov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie podľa § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov Slovenskej republiky (ďalej len BZVL). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne zostavuje tiež evidenciu ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky (ďalej len ELNN).

 

Termín: každoročne do 20. marca

Prostredie: Elektronická aplikácia (odkaz na app)

Kontakt: vykazy[a]geology.sk

 

 

Register prieskumných území

V Registri sa nachádzajú informácie o navrhovaných; určených; zrušených prieskumných územiach. Činnosť Registra je priamo ukotvená v legislatíve – zákon č. č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (Štvrtá časť).

 

Register ohlasovania geologických prác

Vznik Registra je datovaný od roku 1961. Organizácie boli povinné geologické práce pred ich začatím zaregistrovať v Geofonde. Cieľom bolo predchádzať duplicite vo vykonávaní prác rôznymi organizáciami. Po turbulentnom období bol opätovne obnovený v roku 2008. Súviselo to so zmenou legislatívy.

 

Register svahových deformácií

Register začal písať svoju históriu v roku 1960. Podnetom vzniku bol katastrofálny zosuv v Handlovej. Vznikla tak potreba viesť evidenciu podobných území. Záverečná správa o výskume zosuvných území bola hotová 22. decembra 1963 a spolu s prehľadnou mapou 1 : 200 000 a s ma­pami 1 : 25 000 za celé územie republiky bola uložená v Geofonde v Prahe. Slovenská časť bola odovzdaná aj do Geofondu v Bratislave. Zo Slovenska sa zaregistrovalo 4 372 zosuvov.

Register svahových deformácií prešiel výraznou zmenou v roku 2013. Bola vytvorená prierezová geodatabáza, ktorá spája rôzne zdroje dát. Išlo o dáta z pôvodného Registra budovaného na Geofonde a dáta z úlohy Atlas svahových deformácií. Nová geodatabáza sa ešte neustále vyvíja – prispôsobuje sa potrebám inžiniersko-geologickým úlohám. V roku 2013 boli tieto dáta vypublikované prostredníctvom ArcGIS Servera do mapovej aplikácie.

Od roku 2016 sa pracuje na podrobnejšom vymapovaní a zakreslení svahových deformácií. Ako podklad sa používa štátne mapové dielo ZBGIS®.

 

Register skládok

V roku 1993 sa skončila úloha, pri ktorej boli zostavené mapy vhodnosti územia na skládky odpadu v mierke 1 : 50 000. Keďže Geofond sa na úlohe zúčastnil spracúvaním grafických výstupov a zostavovaním databázy, na ďalšie obdobie bol poverený ako organizácia, ktorá bude každoročne databázu aktualizovať na základe pravidelných hlásení obvodných úradov životného prostredia. Tým vznikol register skládok.

Najvýraznejšou zmenou v registri skládok bola bezpochyby tvorba mapovej aplikácie v roku 2010. Aplikácia bola navrhnutá tak aby do nej prostredníctvom mena a hesla mohli vstupovať pracovníci úradov životného prostredia. Po prihlásení si tak môžu aktualizovať dáta v hraniciach pôsobnosti úradu. Okrem signálnych údajov o skládke, obsahuje záznam aj popis skládkovaného materiálu podľa príslušných kódovníkov. Od roku 2010 postupne dochádza k prečisťovaniu geodatabázy, čo má aj za následok znižujúci sa počet záznamov.

 

Register hydrogeologických a geotermálnych vrtov

Vznik tohto Registra sa začal písať v roku 1961. Na prelome rokov 2010 a 2011 prešiel Register (databáza) technickým vývojom. Dáta boli prevedené do geodatabázy. Štruktúra sa prispôsobila existujúcim pasportom k vrtom.

V roku 2013 boli dáta zobrazené prostredníctvom mapovej aplikácie. V roku 2017 pribudli k objektom aj pôvodné pasporty.

 

Register mapovej a účelovej preskúmanosti

Register mapovej preskúmanosti sa začal tvoriť v roku 1961 ako súčasť registrácie geologických prác. Záznamy sa zakresľovali do analógových máp. K jednotlivým objektom sa tvorili pasporty.

Najväčšie zmeny nastali v roku 2013, kedy sa prebudovala databáza, zjednotili sa kódovníky a doplnili sa o nové hodnoty. Sústredili sa dáta už len do jednej geodatabázy. V tom istom roku sa dáta z mapového registra dostali aj do mapovej aplikácie preskúmanosti.

V Registri sa nachádzajú informácie o účelovej mapovej geologickej preskúmanosti – prehľad geologického mapovania podľa účelu ako napr. základná geológia, ložisková geológia a pod.; o geologickej mapovej preskúmanosti – prehľad základných geologických máp a celková mapová preskúmanosť.

 

Register geofyzikálnej preskúmanosti

Register mapovej preskúmanosti sa začal tvoriť v roku 1961 ako súčasť registrácie geologických prác. Záznamy sa zakresľovali do analógových máp. K jednotlivým objektom sa tvorili pasporty.

Najväčšie zmeny nastali v roku 2013, kedy sa prebudovala databáza, zjednotili sa kódovníky a doplnili sa o nové hodnoty. Sústredili sa dáta už len do jednej geodatabázy. V tom istom roku sa dáta z mapového registra dostali aj do mapovej aplikácie preskúmanosti.

V Registri sa nachádzajú informácie o plošnej a profilovej geofyzikálnej preskúmanosti – základné údaje o skúmaných lokalitách, o účeloch merania a i.; o karotážnych meraniach vo vrtoch – technické údaje o spôsobe a účele merania a i.

 

Register vrtov (prevažne inžiniersko – geologických)

Register vrtov je mohutný register, ktorý obsahuje vrtnú preskúmanosť celého Slovenska. Väčšina dát sa však nachádza na mapách a priesvitkách. S rozvojom výpočtovej techniky sa tieto dáta postupne menia na záznamy v databáze. V súčasnosti (2018) register obsahuje 762 370 záznamov, no spracovaných do digitálnej podoby je len okolo 100 000. V roku 2013 sa aj tieto dáta dostali na verejnosť prostredníctvom mapovej aplikácie.

 

Register starých banských a banských diel

Vznik Registra je spätá s geologickou úlohou „Slovensko – návrh sanácie starých banských diel – inventarizácia, vyhľadávací prieskum, stav k 31.12.1996“. Keďže koordináciou úlohy, zostavením databázy a mapových výstupov bol poverený Geofond, logicky pokračoval v aktualizácii a budovaní registra aj naďalej. Tak ako ostatné registre, tak aj register starých banských a banských diel prešiel od svojho vzniku až po súčasnosť zmenami. Prispôsobila sa databáza novým technologickým výzvam. Postupne sa dopĺňajú nové informácie a zakresľujú sa nové záznamy. V roku 2008 bola vrstva starých banských diel vypublikovaná na mapovom serveri.

Geologická preskúmanosť

Ohlasovanie geologických prác

Nahlásenie starých banských diel

Pasport výhradného ložiska

Archív

Bádateľský poriadok

Protokol o odovzdaní ZS

Archívny poriadok

Výpožičný lístok

Bádateľský list (PDF)

Archív ŠGÚDŠ (Geofond) – záverečné správy a posudky

V aplikácii sa nachádzajú naskenované správy rôznych archívnych čísel od najstarších po najnovšie prírastky, t. j. naprieč celým archívnym fondom. Nie je naskenovaných ešte cca 40% fondu.

Dokumenty skenované v období pred rokom 2015 (archívne čísla cca 84000-90999) boli prebraté v pôvodnej podobe z predchádzajúceho archívneho systému do nového digitálneho archívu. Tieto dokumenty budú opätovne spracované.

Dáta do systému získavame okrem skenovania aj vkladaním súborov z odovzdávaných digitálnych nosičov (CD,DVD). Súbory správ zneprístupnených podľa § 19 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) budú vložené do systému až po uplynutí stanovených lehôt.

Elektronické spracovanie správ mimo poradia vyhotovujeme za úhradu – na zákazku.

 

 

Digitálny archív

(neregistrovaní)

Digitálny archív

(registrovaní bádatelia)

Registre geologickej preskúmanosti

V zmysle § 36 ods. 1 písm. x zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), vedie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra špecializované registre. Údaje sú priebežne aktualizované.

Prieskumné územia

Ložiská nerastných surovín

Ložiská nerastných surovín (štatistické výkazy)

Staré banské diela a banské diela

Svahové deformácie

Skládky

Vrty

Preskúmanosť

Hmotná dokumentácia

Hmotná dokumentácia

Hmotná dokumentácia (databáza)

Stála expozícia minerálov Slovenska – Veľká sála Dionýza Štúra (budova Geofondu)

Zbierka pozostáva výlučne z minerálov, ktoré sa našli na území Slovenska. Dopĺňanie zbierky je otvorené; v súčasnosti má 297 kusov minerálov. Mineralogický systém obsahuje 141 druhov minerálov z vyše 800 druhov opísaných na Slovensku.

Základ zbierky vznikol osobnými darmi entuziastov, zapálených zberateľov, ale i ľudí pre ktorých je stavovská príslušnosť ku geológii a baníctvu hrdosťou a cťou:

Bačo Pavel, Bakoš František, Gargulák Andrej, Gargulák Milan, Greguš Ján, Hraško Ľubomír, Jeleň Stanislav, Káčer Štefan, Kaňa Richard, Koděra Peter, Kúšik Dušan, Madarás Ján, Ozdín Daniel, Paudits Peter, Petro Ľubomír, Sečkár Peter, Siman Pavol, Slavkay Miroslav, Šoltés Stanislav, Uher Pavel, Vitáloš Jiří.

Antimonit (Wiki)

Antimonit (Wiki)

Axinit

Cinabarit (Wiki)

Gersdorffit (Wiki)

Gersdorffit (Wiki)

Ing. Jozef Mižák
Vedúci oddelenia