Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ako rezortný vedeckovýskumný ústav v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia je príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou geologický výskum a prieskum územia Slovenskej republiky, tvorbu informačného systému v geológii ako súčasti štátneho informačného systému, registráciu a evidenciu činností súvisiacich s výkonom geologických prác, zhromažďovanie , evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky, výkon ústrednej geologickej knižnice, vydávanie a predaj máp a odborných geologických publikácií.

Štátny geologický ústav nesie meno významného geológa slovenského pôvodu Dionýza Štúra.

SGUDS z JT 2

Sídlo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – Mlynská dolina v Bratislave

DIONÝZ ŠTÚR - GEOLÓG SVETOVÉHO MENA

DIONÝZ ŠTÚR sa narodil v roku 1827 v Beckove. Strednú školu absolvoval v Bratislave a Modre. V roku 1844 sa zapísal na viedenskú polytechniku. Pod vplyvom prednášok významného mineralóga prof. W. Haidingera a botanika prof. Š. Endlichera sa preorientoval na prírodné vedy. V roku 1847 dostal Štúr štipendium na Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici, kde študoval baníctvo a geológiu. V roku 1849 bol vo Viedni založený Ríšsky geologický ústav, ktorého prvý riaditeľ prof. Haidinger v roku 1850 povolal Dionýza Štúra do služieb ústavu. Vykonával geologický výskum vo všetkých krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska a zostavil prvú geologickú mapu monarchie. Pre nás najdôležitejšími prácami sú tie, ktoré sa týkajú Slovenska. Nimi položil základy systematického geologického výskumu Západných Karpát. Hlavnými jeho dielami o Západných Karpatoch sú práce o geológii povodia Váhu a Nitry, o geológii horného Považia a Pohronia a o geológii Spišsko-gemerského rudohoria. Vedecká činnosť D. Štúra spadá do troch vedných odborov, a to geológie, paleontológie a botaniky. O svojich výskumoch napísal veľa rozsiahlych odborných prác, ktorými sa uviedol medzi vedcov svetového významu. Za výsledky svojej húževnatej práce sa mu dostalo uznania už za života. Bol vyznamenaný vysokými hodnosťami a radmi, členstvom vo viacerých akadémiách vied a prírodovedeckých spoločností mnohých európskych štátov. V roku 1885 ho menovali riaditeľom Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Túto funkciu zastával až do roku 1892, keď odišiel do výslužby. Umrel dňa 9. októbra 1893 na následky srdcovej choroby a s najvyššími poctami bol pochovaný vo Viedni.

Podrobnejšie o živote a diele Dionýza Štúra
3-ba73521c08e2083dcc592ed185dc74a8a40203b7

Dionýz Štúr 1827 – 1893