Geologické mapy spolu s textovými vysvetlivkami predstavujú po obsahovej aj odbornej stránke rozsiahle diela monografického charakteru, ktoré sú určené odbornej i laickej verejnosti. Predstavujú jednu zo základných podkladových vrstiev, ktoré sa využívajú pri analýzach a aplikáciách v odvetví životného prostredia. Tvorba geologickej mapy určitého regiónu je viacročný proces a pokrytie oblastí Slovenskej republiky geologickými mapovými dielami trvá viacero desaťročí. To prirodzene viedlo k tomu, že niektoré interpretácie geologickej stavby prešli za desaťročia istým vývojom, spolu so zmenou širších koncepcií geologickej stavby Západných Karpát. Nové koncepcie boli podporované aj zmenou výskumných metodík, ktoré viedli k presnejšiemu určeniu vekového a tektonického zaraďovania horninových súborov. Tento proces stále prebieha a preto sa mapové diela stále spresňujú a inovujú.

Geologická mapa predstavuje dvojrozmerný obraz geologickej stavby územia, ale skúsený geológ vie z nej vyčítať aj tretí – hĺbkový rozmer, ako aj detailne definovať štvrtý rozmer – teda časový vývoj geologickej stavby.

Od roku 2005, kedy bola verejnosti predstavená  Digitálna geologická mapa SR M 1:50 000 s jednotnou legendou. Je založená na spojení regionálnych mapových diel. Jej obsah je pravidelne aktualizovaný po ukončení nových regionálnych máp. Pri mapových dielach (napr. Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria M 1:50 000, ktoré sú založené na odlišnej koncepcii ako prevažná väčšina geologických máp, sme zvolili prístup osobitného zobrazenia v rámci mapového servera. Odborne orientovaný užívateľ si tak môže vybrať medzi rôznymi prístupmi v tvorbe geologickej mapy.

Geologická mapa SR M 1:50 000

Vznikla spojením regionálnych geologických máp, s jednotnou legendou pre celé územie SR, pôvodnou legendou, prehľadom mapovania, použitého podkladu a vrstvou kvality.
Viac informácií

Prehľadné geologické mapy

Štyri samostatné geologické mapy rôznych mierok v jednej aplikácií ponúkajú spojitý obraz geologickej stavby územia Západných Karpát.
Viac informácií

Tematické mapy

13 prehľadných máp so stručnými anotáciami v M 1:500 000, alebo 1:200 000 s možnosťou samostatného zobrazenia mapy a získania informácií.
Viac informácií

Hydrogeologické mapy

Hydrogeologická mapa SR M 1:200 000 a vybrané regióny základných hydrogeologických máp M 1:50 000 (vrchný, spodný kolektor a HG objekty).
Viac informácií

Hydrogeochemické mapy

Vybrané regióny základných hydrogeochemických máp M 1:50 000 (geochemická charakteristika prostredia, kvalitatívne vlastnosti podzemných vôd).
Viac informácií

Geotermálne útvary podzemných vôd

Vymedzenie geotermálnych útvarov podzemných vôd v zmysle Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu.
Viac informácií

GIB-GES

Výsledky geologickej úlohy „Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)“ riešenej v období rokov 2007-2011.
Viac informácií

Geologické ukladanie oxidu uhličitého

Aplikácia podáva prehľadný obraz oblastí, v ktorých je možné, resp. nie je možné vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn.
Viac informácií
gme20000

Geologické členenie Európy

Štruktúrna schéma Európy vyjadruje postavenie Slovenska (Karpát a panónskeho bazénu) v kontexte geologickej stavby celého kontinentu.
Viac informácií
spisgemer

Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria v mierke 1 : 50 000

Interpretácia geologickej stavby, litológie a tektoniky južnej časti vnútorných Západných Karpát. Publikovaná bola v roku 2009.
Viac informácií
akt50js

Aktualizácia geologickej stavby problémových území SR - M 1:50 000

Výsledky geologickej úlohy, ktoré pozostávali z prehodnotenia problémových území z Digitálnej geologickej mapy SR M 1:50 000.
Viac informácií