Základné kontakty

Adresa

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava 11

Fax

02 / 54771940

Telefón

Recepcia: 02 / 59375238

Sekretariát GR: 02 / 54773408

E-mail

secretary@geology.sk
Viac informácií

Adresa

Zelená 5

974 04 Banská Bystrica

Telefón

++421 / 48 / 414 16 58

E-mail

secretary.bb@geology.sk

Adresa

Jesenského 8

040 01 Košice

Telefón

055 / 6250043

Fax

055 / 6250044

E-mail

secretary.ke@geology.sk

Adresa

Markušovská cesta 1

052 40 Spišská Nová Ves

Telefón

053 / 4421241

Fax

053 / 4426709, GAL: 053 / 4426096

E-mail

secretary.snv@geology.sk

secretary.gal@geology.sk

Pracoviská

Regionálne centrum Banská Bystrica

Pracovisko v Banskej Bystrici je regionálnym centrom ŠGÚDŠ Bratislava, ktorého činnosť sa zameriava na geologický výskum a prieskum najmä v regióne stredného Slovenska a to v týchto hlavných oblastiach:

  • Základný geologický výskum a mapovanie
  • Inžinierska a environmentálna geológia
  • Nerudné nerastné suroviny

Viac informácií

Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Regionálne centrum Spišská Nová Ves vykonáva geologické práce pri riešení úloh geologického výskumu a prieskumu najmä v regióne stredného a východného Slovenska. Odborné činnosti v ložiskovej geológii, geofyzike, hydrogeológii, inžinierskej geológii, geochémii a regionálnej geológii, ako aj súvisiacu tvorbu, využívanie a ochranu informačného systému zabezpečujú pracovníci odboru geológie a odboru informatiky.
Viac informácií

Regionálne centrum Košice

Pracovníci regionálneho centra sa podieľajú na riešení geologických úloh zameraných na geologický, hydrogeologický, inžinierskogeologický a ložiskový výskum a prieskum, prieskum geologických činiteľov životného prostredia, technologický výskum nerastných surovín a výskum v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, a to nielen na území východoslovenského regiónu, ale aj v iných častiach Slovenska. Okrem projektov na národnej úrovni je značná časť aktivít pracoviska spojená s prípravou a riešením medzinárodných projektov.
Viac informácií

Infoservis

Ako požiadať o informácie od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

Gestorom uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) pri poskytovaní informácií občanom v zmysle zákona je námestník ŠGÚDŠ, vecný gestor poskytovania informácií je sekretariát.
Supervisory Skills
Viac informácií

Zamestnanci

Informácie o zamestnancoch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

Viac informácií