Úvod

Regionálne centrum Spišská Nová Ves vykonáva geologické práce pri riešení úloh geologického výskumu a prieskumu najmä v regióne stredného a východného Slovenska. Odborné činnosti v ložiskovej geológii, hydrogeológii, inžinierskej geológii, geochémii životného prostredia, geofyzike a 3D geologickom modelovaní, ako aj činnosti súvisiace so správou geologických údajov v rámci informačného systému ŠGÚDŠ zabezpečujú pracovníci odboru geológie a odboru informatiky.

Geoanalytické laboratóriá v Spišskej Novej Vsi sú Referenčným laboratóriom MŽP SR pre geológiu a analýzy geologických materiálov a horninového prostredia a zabezpečujú analytické rozbory pre rôzne geologické a environmentálne úlohy.

Vedúci regionálneho centra Spišská Nová Ves: Ing. Zuzana Bednárová
ZZástupca vedúceho regionálneho centra: Miriama Fiffiková
Vedúca geoanalytických laboratórií: Ing. Zuzana Bednárová

Kontakt a lokalizácia

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
regionálne centrum Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4190115, Fax: 053/4426709
Sekretariát RC: secretary.snv@geology.sk
Sekretariát GAL: secretary.gal@geology.sk

História

Geológia je úzko spätá s mestom Spišská Nová Ves, ako i s regiónom Spiša a má svoje nezastupiteľné miesto v jeho histórii. História štátnych organizácií geologického prieskumu a výskumu v Spišskej Novej Vsi začína rokom 1952, kedy vznikol Východoslovenský rudný prieskum. Podnik v rokoch 1952 – 1958 zabezpečoval výpočty zásob v ťažobných závodoch Železorudných baní a Rudných baní najmä v priestore Spišsko-gemerského rudohoria a vykonával geologický prieskum rudných i nerudných surovín.

V roku 1958 dochádza k zjednoteniu geologického prieskumu a geologickej služby rozptýlenej vo viacerých národných podnikoch do organizácie Geologický prieskum. Podnik sídlil najskôr v Turčianskych Tepliciach a od roku 1961 v Žiline. V roku 1965 došlo k rozdeleniu organizácie na Geologický prieskum so sídlom v Spišskej Novej Vsi s celoslovenskou pôsobnosťou v ložiskovej geológii a na Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum IGHP so sídlom v Žiline s celoslovenskou pôsobnosťou v inžinierskej geológii a hydrogeológii. Národnému podniku Geologický prieskum Spišská Nová Ves boli podriadené prevádzkové závody v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Turčianskych Tepliciach a Novej Bani a Geologická služba podniku v Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Rožňave, Banskej Bystrici, Žiline, Banskej Štiavnici, Bratislave a Košiciach. Výsledkom činnosti organizácie do roku 1989 bolo objavenie a preskúmanie cca 750 ložísk. Pôsobnosť spišskonovoveskej organizácie geologického prieskumu sa neobmedzovala len na priľahlý región, záverečné správy z výskumov a výpočty zásob zahŕňajú celé územie Slovenska a celú škálu nerastných surovín.

V roku 1994 bol na základe rozhodnutia ministra životného prostredia zrušený štátny podnik Geologický prieskum a zakladajúcou listinou zriadený štátny podnik Slovenská geológia. Ďalším rozhodnutím ministra životného prostredia z roku 1995 bol podnik začlenený spolu s Geologickým ústavom Dionýza Štúra a Geofondom Bratislava do príspevkovej organizácie Geologická služba Slovenskej republiky. V roku 2000 bola Geologická služba Slovenskej republiky rozhodnutím ministra životného prostredia premenovaná na Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. V súčasnosti je Spišská Nová Ves sídlom jeho regionálneho centra.