Mapové aplikácie

GeologickaMapa copy

Geologické mapy

Okrem najnavštevovanejšej aplikácie Geologickej mapy SR M 1:50 000 tu nájdete napr. aj hydrogeologické, hydrogeochemické, neotektonické, tektonické, kvartérne mapy …
Čítať viac
magnet copy

Geofyzikálne mapy

Rastre meraní VES, umelej a prírodnej rádioaktivity (horniny, pôdny vzduch, voda), gravimetrie, magnetometrie a ďalšie webaplikácie napr. radónové riziko …
Čítať viac
g vglg copy

Náučná geológia

Skupina Náučná geológia obsahuje aplikácie: Významné geologické lokality, mapy z edície geologicko-náučných máp, ložiská nerastných surovín SR a geohazardov.
Čítať viac
atlassd copy

Atlasy

Šesť digitálne spracovaných knižných atlasov vo forme webových aplikácií vrátane Geochemického atlasu SR, Atlasu geotermálnej energie SR, Atlasu stability svahov SR …
Čítať viac
gismobil copy

Tematické aplikácie

Environmentálne a zdravotné indikátory SR (znečistenie v geologickom prostredí a ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva) a výsledky Čiastkového monitorovacieho systému …
Čítať viac
pu copy

Registre geofondu

Komplexné priestorové informácie o geologickej preskúmanosti územia SR, ktoré sa spracovávajú a vedú na základe zákonov č. 569/2007 Z.z. a č. 44/1988 v znení neskorších predpisov.
Čítať viac

2D/3D Mapový portál

V zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. geoportál je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom alebo službám priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb.

Geoportál ŠGÚDŠ umožňuje:

  • lokalizovať podľa geografických názvov
  • pridávať vrstvy z pripravených datasetov
  • pridávať WMS služby
  • vytvárať, zdieľať a tlačiť mapové kompozície
  • zobrazovať vrstvy v 2D alebo 3D zobrazení
  • zvoliť si podkladovú mapu
Čítať viac

eGeo.sk

eGeo.sk predstavuje vstupnú bránu k zabezpečovaným elektronickým službám verejnej správy v kompetencii Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Čítať viac