Mapový portál

GeologickaMapa copy

Geologické mapy

Okrem najnavštevovanejšej aplikácie Geologickej mapy SR M 1:50 000 tu nájdete napr. aj hydrogeologické, hydrogeochemické, neotektonické, tektonické, kvartérne mapy …
Čítať viac
magnet copy

Geofyzikálne mapy

Rastre meraní VES, umelej a prírodnej rádioaktivity (horniny, pôdny vzduch, voda), gravimetrie, magnetometrie a ďalšie webaplikácie napr. radónové riziko …
Čítať viac
g vglg copy

Náučná geológia

Skupina Náučná geológia obsahuje aplikácie: Významné geologické lokality, mapy z edície geologicko-náučných máp, ložiská nerastných surovín SR a geohazardov.
Čítať viac
atlassd copy

Atlasy

Šesť digitálne spracovaných knižných atlasov vo forme webových aplikácií vrátane Geochemického atlasu SR, Atlasu geotermálnej energie SR, Atlasu stability svahov SR …
Čítať viac
gismobil copy

Tematické aplikácie

Environmentálne a zdravotné indikátory SR (znečistenie v geologickom prostredí a ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva) a výsledky Čiastkového monitorovacieho systému …
Čítať viac
pu copy

Registre geofondu

Komplexné priestorové informácie o geologickej preskúmanosti územia SR, ktoré sa spracovávajú a vedú na základe zákonov č. 569/2007 Z.z. a č. 44/1988 v znení neskorších predpisov.
Čítať viac

Webové mapové služby

Vybrané vrstvy z mapového portálu sú dostupné aj formou Webové Mapové Služby (WMS), ktoré je možné ďalej využiť pri tvorbe vlastných mapových kompozícii.

Zoznam WMS poskytovaných ŠGÚDŠ:

  • Geológia
  • Hydrogeológia
  • Geofyzika
  • Geochémia
  • Pôdy
  • Nerastné suroviny
  • Banské diela
  • Geomorfologické členenie
integration illustration