SŤAŽNOSTI

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej len „ŠGÚDŠ“)  pri prijímaní a prešetrovaní sťažností postupuje v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

V zmysle zákona o sťažnostiach sa sťažnosťou rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Sťažnosti vybavuje a eviduje kontrolór ŠGÚDŠ.

Ďalšie náležitosti upravuje zákon o sťažnostiach https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/9/20190201

Sťažnosti je možné podávať:

  • poštou na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
  • osobne v podateľni ŠGÚDŠ, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava, v pracovných dňoch od 9:00 h. – 14:00 h
  • v elektronickej podobe v súlade s § 5 ods. 4 zákona o sťažnostiach.

PETÍCIE

Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Petíciu možno podať:

  • poštou na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
  • osobne v podateľni ŠGÚDŠ, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava, v pracovných dňoch od 9:00 h. – 14:00 h

ŠGÚDŠ  je povinné vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Túto lehotu možno predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

ŠGÚDŠ  zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Výsledok vybavenia petície sa zverejňuje do desiatich dní od jej vybavenia.

Petície eviduje a vybavuje kontrolór ŠGÚDŠ.