Oznámenie týkajúce sa protispoločenskej činnosti je možné podať:

 • písomne;
 • ústne do záznamu;
 • elektronickou poštou.

Písomné oznámenie je možné poslať poštou na adresu:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
Na obálke musí byť vyznačené, že je to adresované zodpovednej osobe s komentárom „NEOTVÁRAŤ –  oznámenie v zmysle zákona“.

Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu je možné uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby ŠGÚDŠ.

Zodpovednou osobou je kontrolór ŠGÚDŠ.  

Záznam o ústnom podaní oznámenia obsahuje:

 • dátum prijatia oznámenia a napísania záznamu;
 • meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podala oznámenie (oznamovateľ); na žiadosť oznamovateľa je možné tieto informácie neuvádzať a v takom prípade sa oznámenie vedie ako anonymné oznámenie;
 • predmet oznámenia;
 • podpis zodpovednej osoby a oznamovateľa, pokiaľ nie je vedený ako anonymný.

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu:
protispolocenskacinnost@geology.sk  24 hodín denne.

Každé oznámenie týkajúce sa protispoločenskej činnosti zaeviduje zodpovedná osoba v samostatnom registratúrnom denníku – listinne v osobitnej evidencii. Zodpovedná osoba potvrdí oznamovateľovi (ak je známy kontakt na neho) prijatie oznámenia do 7 dní.

Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a  musí byť z  neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:

 • detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.)
 • informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal
 • či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať)
 • či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť)
 • či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým
 • totožnosť a  kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza.

Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže pre ŠGÚDŠ uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a  zodpovedať na prípadné otázky.  ŠGÚDŠ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje Trestný poriadok alebo osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi oznamovateľa.

Pri oboznamovaní sa s obsahom oznámenia zodpovedná osoba dbá na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na Smernicu ŠGÚDŠ Ochrana osobných údajov v ŠGÚDŠ.

Oznamovateľ môže využiť aj iné externé kanály na podanie oznámenia a to:

 • políciu
 • prokuratúru
 • správne a kontrolné orgány