V súčasnej dobe vedomosti, poznatky a skúsenosti geológov výrazne napomáhajú pri ochrane životného prostredia. Príspevkom geologickej pospolitosti je ovplyvňovanie uvedomenia ľudskej spoločnosti (a to najmä mladej generácie) cestou prípravy a vydávania celého spektra geologických publikácií (knihy, mapy a i.) o prírode, o jej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Do tohto širokého spektra publikácií vhodne zapadá aj edícia geologicko-náučných máp. Účelom týchto máp je prinášať celý rad nových poznatkov o geologickej stavbe, prírodných útvaroch, turistických zaujímavostiach, živej a neživej prírode jednotlivých regiónov Slovenska a vzájomných vzťahoch medzi týmito zložkami životného prostredia. Skúsenosti z viacerých krajín umožňujú predpokladať, že geologicko-náučné mapy sú veľkým prínosom:

  1. pre rozvoj cestovného ruchu a geoturistiky;
  2. pre všeobecný rozvoj znalostí obyvateľstva o geologickej stavbe regiónu;
  3. pre populárno-vedecké, propagačno-náučné a osvetové ciele;
  4. ako učebné pomôcky pre základné a stredné školy pri názornom vyučovaní prírodovedných predmetov v prírode, pri príprave a realizovaní školských exkurzií a výletov do prírody.

Odborný garant: RNDr. Pavel Liščák, CSc.;
tel: 02/593 75 160; e-mail: pavel.liscak@geology.sk

Významné geologické lokality

Zaujímavé geologické a montanistické lokality s podrobnou geologickou charakteristikou, stupňom ochrany, doplnené o fotografie.
Viac informácií

Geologické náučné mapy a Geoparky

Vstupná aplikácia pre Významné geologické lokality a geologicko-náučné mapy publikované ŠGÚDŠ.
Viac informácií
Banskobystrický geopark

Banskobystrický geopark

Zaujímavý región z hľadiska ťažby rúd v minulosti, z etnografického, turistického a krajinárskeho hľadiska a v neposlednom rade aj samotnou faunou a flórou.
Viac informácií
Sandbersko

Sandbersko-pajštúnsky geopark

Pestrá geologická stavba malého územia, širšieho okolia metropoly Slovenska – Bratislavy, ktorej výsledkom sú rozmanité formy reliéfu.
Viac informácií
Cerová vrchovina

Geologicko-náučná mapa Cerovej vrchoviny

Interpretácia geologickej stavby územia a informácie o turistických zaujímavostiach daného regiónu, napr. prírodná rezervácia Šomoška, Kamenný vodopád.
Viac informácií
Tatry

Geologicko-náučná mapa Tatier

Geologicko-náučná mapa slovenskej a poľskej časti Tatier. Interpretácia geologickej stavby územia a informácie o turistických zaujímavostiach najmenších veľhôr na svete.
Viac informácií
Vihorlatské vrchy

Geologicko-náučná mapa Vihorlatských vrchov

Interpretácia geologickej stavby územia a informácie o prírodných krásach daného regiónu, turistických zaujímavostiach a významných mineralogických výskytov.
Viac informácií
Zemplínske vrchy

Geologicko-náučná mapa Zemplínskych vrchov

Interpretácie geologickej stavby územia a informácie o živej prírode daného regiónu, histórie Zemplínskej župy a turistických zaujímavostiach.
Viac informácií

Geologicko-náučná mapa Medzev – Jasov

Interpretácie geologickej stavby územia a informácie o histórii banskej činnosti tejto jedinečnej krajiny.
Viac informácií

Expozícia ložísk nerastných surovín Slovenska

Expozícia ložísk nerastných surovín ŠGÚDŠ doplnená o všetky ostatné ložiská nerastných surovín Slovenska M 1:200 000.
Viac informácií

GeoHazardy

Aplikácia prírodných hazardov registrovaných v SR (napr. zosuvy; erózia; zemetrasenia; neotektonické pohyby; krasový proces; radónové riziko).
Viac informácií