logo GPS

Geologické práce, Správy je vedecký recenzovaný časopis , ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra od roku 1954. Vychádza v tlačenej verzii aj vo forme otvoreného online prístupu. Archív článkov umožňuje online prístup k plným textom všetkých starších ročníkov, tak aby boli k dispozícii pre širokú verejnosť. Časopis akceptuje originálne a prehľadové články aj krátke správy zo všetkých geologických disciplín. Hlavnou úlohou je čo najpružnejšie informovať o nových výsledkoch geologického výskumu.

ISSN 0433 – 4795
ISSN (On-line) 2453 – 9767

Geologické práce, Správy je vedecký recenzovaný časopis s otvoreným prístupom, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra od roku 1954. Úlohou časopisu je informovať odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z výskumov zo všetkých vedných disciplín geológie (regionálna geológia, tektonika, stratigrafia, paleontológia, petrológia, geochémia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, geofyzika, štruktúrna geológia a príbuzné odbory). Publikuje originálne články, prehľadové články aj krátke správy, so zameraním na geologické výskumy Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ale aj iných geologických organizácií. Články sú publikované v slovenskom, prípadne českom jazyku s anglickým abstraktom a resumé.
Recenzný proces
Rukopisy sú recenzované najmenej dvomi recenzentemi. Autori musia navrhnúť najmenej 3 recenzentov pri predložení rukopisu redakcii. Doručený rukopis je posúdený vedeckým redaktorom (a v prípade potreby aj iným odborníkom z redakčnej rady), ktorý posúdi, či spĺňa kritériá a pokyny autorom. O výbere recenzentov rozhodne redakčná rada, pričom zohľadňuje kompetenciu, špecializáciu, ako aj možný konflikt záujmov prípadných recenzentov. Mená recenzentov môžu byť pred autormi utajené (tzv. blind peer review).

Periodicita
Časopis vychádza raz ročne, zvyčajne v 4. štvrťroku.

Pravidlá otvoreného prístupu
Časopis Geologické práce, Správy poskytuje okamžitý otvorený prístup k svojmu obsahu. Podľa odporúčaní pre Otvorený prístup je voľne prístupný na internete a umožňuje používateľom čítať, sťahovať, kopírovať, tlačiť, distribuovať, umiestňovať na úložiská, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty týchto článkov, prehľadávať a indexovať, prenášať ich ako dáta do softvéru alebo ich používať na akékoľvek iné zákonné účely bez finančných, právnych alebo technických bariér, ak budú adekvátne citované v súlade so zvyklosťami.

Poplatky
Časopis si neúčtuje poplatky za spracovanie článkov (APC) ani poplatky za podanie.

Právne podmienky a vedecká etika
Autor(i) zodpovedajú za pravdivosť a pôvodnosť údajov predkladaného manuskriptu. Odoslaním manuskriptu do redakcie sa autor(i) zaväzujú, že manuskript je ich vlastným dielom, dodržiava základné etické princípy, neobsahuje klamlivé alebo falošné údaje, a celý nebol ani nebude publikovaný inde ani v cudzom jazyku a ani nie je posudzovaný recenzentmi na inú publikáciu (okrem abstraktov, konferenčných materiálov, preprintov, záverečných prác alebo technických správ).

Licencie

Geologické práce, Správy využívajú licenciu Creative Commons Attribution (CC BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Podľa tejto licencie si autor(i) ponechávajú vlastnícke a autorské práva k obsahu článkov, ale umožňujú komukoľvek (tretej strane), aby sťahoval, opätovne použil, tlačil, upravil, distribuoval a/alebo kopíroval obsah, pokiaľ sú správne citovaní pôvodní autori a pôvodný zdroj. Od autorov alebo vydavateľa následne nie je potrebné žiadne povolenie. Autor(i) udeľujú Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra nevýhradnú licenciu na publikovanie článku v papierovej podobe a identifikáciu ako pôvodného vydavateľa. Autori udeľujú Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra obchodné práva na vydávanie rozmnoženín časopisu na predaj knižniciam a jednotlivcom. Pri akomkoľvek opätovnom použití alebo úprave diela však musia používatelia ujasniť aj licenčné podmienky, na základe ktorých bola ich práca publikovaná. Táto licencia sa nevzťahuje na materiál, alebo jeho časti, ktoré už boli publikované inde a/alebo ich použitie je ošetrené príslušnou výnimkou alebo obmedzením. Licencia Creative Commons bola vyvinutá na uľahčenie otvoreného prístupu a neobmedzeného opätovného použitia originálnych diel všetkých typov. Použitie tejto štandardnej licencie na publikované práce zabezpečí, že budú voľne a bezplatne k dispozícii navždy.

Indexovanie

Časopis je indexovaný v databáze Directory of Open Access Journals.

Predseda vydavateľskej rady
Igor Slaninka
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
igor.slaninka[a]geology.sk

Vedecký redaktor – hlavný kontakt
Ondrej Pelech
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Slovakia
ondrej.pelech[a]geology.sk
telefón: +421 2 54773257

 

Členovia redakčnej rady

 • Klement Fordinál, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Jozef Kordík, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Juraj Maglay, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Peter Malík, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Alexander Nagy, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Roland Nádaskay, Česká geologická služba, Praha
 • Peter Ondrejka, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Ivana Pešková, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 • Samuel Rybár, Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • František Teťák, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

 

Vydavateľstvo
Ladislav Martinský
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
ladislav.martinsky[a]geology.sk
telefón: +421 2 54773233

Pokyny pre autorov

 

Manuskript článku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu vedeckého redaktora/redakcie (ondrej.pelech[a]geology.sk).

Odporúčaný rozsah manuskriptu je max. 50 strán vrátane literatúry, obrázkov a popisov k obrázkom atď. Publikácia prác väčšieho rozsahu je možná iba po schválení redakčnou radou časopisu. Články sa uverejňujú v slovenskom jazyku. Abstrakt a skrátené znenie článku (resumé, resp. summary) sú v anglickom jazyku

Text

Úpravu textu spolu so zoznamom literatúry prispôsobiť týmto pokynom. Manuskript nespĺňajúci tieto pokyny bude vrátený autorovi.

Text písať fontom Times (napr. Times New Roman) s veľkosťou 12 bodov (medziriadková medzera 1,5) na stranu formátu A4. Strany je potrebné číslovať.

Manuskript, pred prvou recenziou, zaslať do redakcie vo formáte .pdf spolu s obrázkami a priebežným číslovaním riadkov. Po recenzii zaslať opravený text vo formáte .doc bez obrázkov. Jasne označené súbory obrázkov v príslušnom formáte uvedenom nižšie zaslať zvlášť. V texte vyznačiť finálne umiestnenie obrázkov.

Text manuskriptu musí byť logicky členený. Odporúčané členenie manuskriptu je nasledovné: 1. názov článku v slovenskom a anglickom jazyku; 2. meno a priezvisko autora (autorov); 3. adresa (obyčajne adresa pracoviska) a e-mailová adresa; 4. abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku; 5. kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku; 6. úvod; 7. hlavný text (jadro) článku; 8. záver; 9. poďakovanie; 10. použitá literatúra; 11. summary – anglické resumé (nepovinné); 12. prílohy (nepovinné); 13. popisy tabuliek a obrázkov; 14. tabuľky; 15. obrázky.

Názov článku musí byť podľa možností stručný, zrozumiteľný a výstižný.

Abstrakt obsa­huje hlavné výsledky práce, neobsahuje citácie. Rozsah abstraktu nemá byť väčší ako 400 slov. Abstrakt aj kľúčové slová sú v anglickom jazyku. Za abstrakt pripojiť 4 – 6 kľúčových slov, ktoré je vhodné organizovať od všeobecných ku konkrétnejším.

V úvode jasne uviesť cieľ článku a charakteristiku skúmaného problému. Úvod môže obsahovať prehľad predošlých výskumov, popis geológie skúmaného územia a pod. Tieto môžu alternatívne tvoriť samostatné kapitoly.

Hlavný text obsahuje meto­diku práce a materiál. Výsledky majú obsahovať faktografické údaje. Zreteľne odlíšiť východiskové údaje od interpretácií. V texte neopakovať údaje z tabuliek a obrázkov, ale sa na ne len odvolať. Ako pomôcku na typologické zatriedenie môže autor členiť kapitoly a podkapitoly podľa hierarchie, a to čísli­cami 1, 2, 3, a na ďalšie úrovne (napr. 2.1, 2.2), maximálne však do 3. úrovne.

Správy

Časopis akceptuje aj krátke správy o výskumoch obsahujúce dôležité nové informácie, pre ktoré je žiadúce neodkladné zverejnenie. Správy majú rovnakú štruktúru ako články a sú rovnako recenzované. Musia obsahovať lokalizáciu skúmaného územia, či lokality (GPS lokalizáciu a/alebo mapu).

Ilustrácie a tabuľky

 1. Časopis umožňuje publikovať farebné ilustrácie. Obrazové predlohy dodávať spolu s textom článku. Vo vektorovom formáte .ai, .cdr, alebo .pdf, prípadne ako rastrovú grafiku vo formáte .jpg alebo .tif. Vo verzii pre tlač s rozlíšením najmenej 600 dpi.
 2. Veľkosť textu v ilustráciách by mala byť medzi 7 a 12 bodov a minimálne hrúbky línií 0,5 pt. Pri stanovení veľkosti predlôh je obmedzujúci formát sa­dzobného obrazca (Š x V = 170 x 250 mm – pre dva stĺpce, Š = 82 mm – pre jeden stĺpec). V prípade, že sa obr. budú zmenšovať alebo zväčšovať, na origináloch prispôsobiť veľkosť písma a hrúbku čiar a šrafúry. Prílohy väčšie ako formát A4 (skladačky) treba podľa možnosti vylúčiť alebo rozdeliť na viac strán.
 3. Každá ilustrácia (graf, mapa, tabuľka, fotografia) a príloha musí byť v texte citovaná. Ilustrácie musia obsahovať grafickú mierku mapy, označenie severu, grafickú mierku a legendu.
 4. Tabuľky dodať v samostatnom súbore (formát .xls). Majú byť organizované v takom poradí ako sú citované v texte. Tabuľky väčšie ako formát 170 x 250 mm budú prijaté iba v ojedinelých prípadoch po schválení redakciou.

Citovanie a literatúra

Citácie v texte uvádzať v zátvorke bez skratky krstného mena napr.: (Buček, 2001) alebo … podľa Bučka (2001); (Kullmanová a Gašpariková, 1982). V prípade 3 a viac spolu­autorov citovať: (Bezák et al., 1998). V zozname literatúry uvádzať všetkých spoluautorov citovanej práce. Citovanie materiálov (napr. „in prep.“ a „in press“ ), ktoré ešte nie sú akceptované na publikovanie, nie je možné. Pri viacerých publikáciách toho istého autora z toho istého roku sa odlišujú napr. Plašienka (1995a), Plašienka (1995b). Prepis názvov z iných grafických sústav, napr. z ruštiny sa riadi Pravidlami slovenského pravopisu. Spôsob bibliografického zápisu jednotlivých typov použitej literatúry (v prípade špeciálnych prípadov problematický bibliografický odkaz zvýraznite, o spôsobe jeho uvádzania rozhodne redakcia):

Mapa

Nemčok, J., (ed.), Bezák, V., Biely, A., Gorek, A., Gross, P., Halouzka, R., Janák, M., Kahan, Š., Kotański, Z., Lefeld, J., Mello, J., Reichwalder, P., Rackowski, W., Roniewicz, P., Ryka, W., Wieczorek, J. a Zelman, J., 1994: Geologická mapa Tatier 1: 50 000. Bratislava, Geologický ústav Dionýza Štúra.

Monografia, vysvetlivky ku geologickej mape

Fusán, O., Biely, A., Ibrmajer, J., Plančár, J. a Rozložník, L., 1987: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát. Bratislava, Geologický ústav Dionýza Štúra, 123 s.

Príspevok/kapitola v monografii, zborníku

Bezák, V., Jacko, S., Ledru, P. a Siman, P., 1998: Hercynian development of the Western Carpathians. In: Rakús, M. (Ed.): Geodynamic development of the Western Carpathians. Bratislava, Geological Survey of Slovak Republic, 27 – 34.

Článok v periodických publikáciách

Buček, S., 2001: Borové Formation of Middle Eocene age east of the Tatra Mts. Slovak Geological Magazine, 7, 1, 45 – 52.

Fordinál, K., Šimon, L. a Elečko, M., 2001: Regionálny geologický výskum neogénnej výplne a podložia Bánovskej kotliny. Geologické Práce, Správy, 105, 29 – 37.

Kullmanová, A. a Gašpariková, V., 1982: Vrchnokriedové sedimenty v severnej časti pohoria Považský Inovec. Geologické práce, Správy, 78, 85 – 95.

Manuskript, technická správa, dizertácia, diplomová práca a pod.

Šimon, L., Konečný, V., Dublan, L., Lexa, J., Polák, M., Halouzka, R., Köhlerová, M., Vozár, J. a Vozárová, A., 1996: Vysvetlivky ku geologickým mapám 1:25 000 listov: 35-424 Velké Pole – časť, 35-442 Nová Baňa – časť. Manuskript (arch č. 83313). Archív Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava, 34 s.

Jablonský, J., 1986: Sedimentologické štúdium porubského súvrstvia (alb-cenoman) tatrika a zliechovskej sekvencie. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, Archív Katedry geológie a paleontológie, PriF UK, 210 s.

Právne podmienky

Autori zodpovedajú za pravdivosť a pôvodnosť údajov predkladaného manuskriptu. Odoslaním manuskriptu do redakcie sa autor(i) zaväzujú, že manuskript je ich vlastným dielom, dodržiava základné etické princípy, neobsahuje klamlivé alebo falošné údaje, a celý nebol ani nebude publikovaný inde ani v cudzom jazyku.

Povinnosť uverejňovať v odbornej tlači výsledky geologických výskumov uskutočňovaných v Štátnom geologickom ústave bola uložená organizácii už pri jej vzniku v roku 1940. Preto v roku 1941 pod vedením D. Andrusova vyšla prvá publikácia s názvom Práce Štátneho geologického ústavu. Séria vychádzala ako jednotlivé diely – zošity (1 – 25), neskôr v rokoch 1950 – 1964 ako Geologické práce, Zošit (26 – 64).
V roku 1954 Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave založil edíciu Geologické práce, Správy. Táto edícia predstavuje jedinú kontinuitnú sériu vychádzajúcu až dodnes. Úlohou časopisu je informovať odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z vedeckých výskumov zo všetkých disciplín geológie. V prvých rokoch Geologické práce, Správy vychádzali v slovenskom jazyku s krátkym cudzojazyčným resumé, postupne sa v niektorých číslach publikovali celé články v cudzom jazyku. Od čísla 100 časopis vychádza vo formáte A4.
Vedeckými redaktormi časopisu Geologické práce, Správy boli postupne M. Maheľ (č. 1 – 8 a 14 – 40; 1954 – 1956 a 1958 – 1961), E. Brestenská (č. 9 – 13; 1956 – 1958), O. Samuel (č. 31 – 87; 1961 – 1988), M. Slavkay (č. 88 – 92; 1988 – 1991), J. Lexa (č. 93 – 97; 1991 – 1993), D. Vass (č. 98 – 99; 1994), M. Rakús (č. 100 – 102; 1995 – 1996), P. Kováč (č. 103 – 104; 1998 – 2000) a L. Šimon (č. 105 – 129; 2001 – 2016). Od roku 2017 je vedeckým redaktorom O. Pelech.
Počas existencie časopisu Geologické práce, Správy v ňom bolo publikovaných vyše 2 003 odborných článkov zo všetkých geologických disciplín. V súčasnosti časopis vychádza v slovenskom jazyku, zväčša s anglickým abstraktom, prípadne aj s resumé. Je zameraný predovšetkým na zverejňovanie výsledkov geologických výskumov v rámci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ale aj iných geologických organizácií.

L. Šimon a O. Pelech

Etika publikovania

v súlade s princípmi Komisie pre publikačnú etiku (COPE)

Časopis Geologické práce, Správy striktne dodržiava etické štandardy, záväzné pre všetkých účastníkov publikačného procesu: autorov, redaktorov časopisu, recenzentov, vydavateľa a vedeckú komunitu. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (vydavateľstvo ŠGÚDŠ) dôsledne dohliada na korektnosť a publikačnú etiku vo všetkých fázach publikačnej činnosti.

 1. Povinnosti autorov

Predložením manuskriptu na publikovanie autori vyjadrujú svoj súhlas s dodržiavaním štandardov etického správania, ktoré platia v časopise Geologické práce, Správy a plne korešpondujú s princípmi definovanými Komisiou pre publikačnú etiku (COPE), ktoré zahŕňajú nasledovné:

 • Autor a spoluautori zodpovedajú za pravdivosť a pôvodnosť publikovaných materiálov, a potvrdzujú, že predkladaný manuskript neobsahuje klamlivé údaje alebo falošné dáta. Fabrikácia dát a/alebo výsledkov a selektívna manipulácia s dátami sú neprijateľné.
 • Publikované materiály nesmú obsahovať predtým publikované informácie bez náležitého uvedenia zdroja a jeho korektnej citácie.
 • Rukopis, ani žiadna jeho časť, nebol ani nie je predložený na publikovanie v inom recenzovanom periodiku, elektronickom médiu alebo databáze a to ani v cudzom jazyku.
 • Pri predložení rukopisu na publikovanie autori musia informovať vydavateľa o prípadných konfliktoch záujmov,ktoré mohli ovplyvniť výsledky alebo ich interpretáciu v danom rukopise.
 • V prípade autorského kolektívu sú spoluautori osoby, ktoré výraznou mierou prispeli k výsledkom publikovaného výskumu. Komunikáciu autorov s redaktorom a redakciou zabezpečuje korešpondujúci autor.
 • Autori sú povinní archivovať dáta a/alebo vzorky (najmä neobvyklé alebo zriedkavé materiály), na ktorých sa zakladá publikácia. Po publikovaní sa odporúča tieto materiály sprístupniť na požiadanie iným vedcom, najmä prostredníctvom prístupných databáz, inštitucionálnych alebo múzejných zbierok. Výnimkou sú osobitné okolnosti (embargo, ochrana firemného tajomstva, atď.).
 • Ak korešpondujúci autor a/alebo spoluautori zistia podstatnú chybu alebo nepresnosť vo svojej už publikovanej práci, je jeho/ich povinnosťou bezodkladne na to upozorniť vedeckého redaktora a redakciu časopisu a spolupracovať na oprave článku formou publikovania korektúry (erráta).
 • Autori sú povinní v priebehu recenzného konania spolupracovať s editormi, recenzentmi a redakciou.
 • Články podané v slovenskom jazyku prechádzajú jazykovou korektúrou.
 1. Povinnosti recenzentov

Úlohou recenzentov je objektívnou a včasnou recenziou prispieť do rozhodovacieho procesu o publikovaní konkrétnych článkov v časopise, ako aj konštruktívnymi návrhmi zlepšiť kvalitu posudzovaných článkov. Každý rukopis odoslaný na recenziu je dôverným dokumentom. Recenzenti sú povinní:

 • Rešpektovať dôvernosť recenzného posudku a nezverejňovať žiadne podrobnosti o rukopise alebo rukopis samotný, počas alebo po recenznom procese osobám mimo redakčnej rady časopisu.
 • Nezneužívať informácie získané počas recenzného procesu pre svoj prospech alebo prospech tretích osôb, či organizácií, alebo za účelom znevýhodniť alebo zdiskreditovať iných.
 • Recenzovať iba rukopisy článkov, na ktorých riadne posúdenie majú požadované odborné znalosti a kompetencie, a ktoré môžu posúdiť v primeranom časovom rámci.
 • Deklarovať všetky potenciálne konflikty záujmov. Ak si recenzenti nie sú istí, či niečo predstavuje relevantný konflikt záujmov, majú toto z vlastnej iniciatívy konzultovať s redakciou časopisu. Príkladmi konfliktu záujmov môžu byť napríklad, ak sú recenzent a autor(i) (posledných 5 rokov) vo vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec, súčasný nadriadený, školiteľ alebo konzultant; v osobnom alebo rodinnom vzťahu. Podobne môže byť konflikt záujmov vtedy, ak má recenzent vedecký spor s autorom/autormi rukopisu, alebo v situácii, kde môže recenzent získať zverejnením alebo odmietnutím rukopisu finančné či iné výhody. Vedecký redaktor rozhodne, či je konflikt natoľko závažný, aby zabránil recenzentovi v písaní spravodlivej a objektívnej recenzie.
 • Zabrániť tomu, aby boli ich recenzie ovplyvnené pôvodom rukopisu, národnosťou, náboženstvom, politickým presvedčením, pohlavím alebo inými charakteristikami autorov, či komerčnými úvahami.
 • Upozorniť vedeckého redaktora na prípadné plagiátorstvo alebo iné nekalé praktiky v recenzovanom manuskripte, ak sú mu známe.
 • Upozorniť autorov rukopisu na relevantné práce k danej téme, ktoré autori necitujú. Odporúčanie musí byť dobre zdôvodnené. Relevantné práce musia byť vyvážené, pokiaľ ide o autorov, časopisy, pracovné skupiny a inštitúcie. Recenzent nemôže požadovať neadekvátne citovanie svojich vlastných prác.
 • Pri recenzii byť objektívni a konštruktívni, vyvarovať sa nepriateľských, popudlivých alebo hanlivých osobných pripomienok.
 1. Povinnosti redakčnej rady

Redakčná rada a vydavateľstvo ŠGÚDŠ sa hlási k Zásadám transparentnosti a osvedčených postupov v odbornom publikovaní, ktoré odporúča Komisia pre publikačnú etiku (COPE).

 • Redakčná rada zohľadňuje všetky rukopisy zaslané do redakcie nezaujatým spôsobom, pričom zohľadňuje ich vedeckú úroveň, bez ohľadu na rasu, pohlavie, náboženské presvedčenie, etnický pôvod, občianstvo alebo politické presvedčenie autora (resp. autorov). Prijatie jednotlivých článkov na publikovanie je založené výlučne na kvalite a vedeckej profilácii doručeného materiálu, ktorá musí korešpondovať so zameraním časopisu.
 • Vedecký redaktor a členovia redakčnej rady nesmú zverejňovať neverejné informácie o skúmanom rukopise nikomu inému ako recenzentovi a potenciálnym recenzentom. Posudky recenzentov a identita recenzenta môžu byť odovzdané vedeckému redaktorovi iného časopisu, ak sa na tom dohodnú obe strany.
 • Redakčná zodpovednosť za akýkoľvek rukopis, autorom ktorého je vedecký redaktor, musí byť delegovaná na inú kvalifikovanú osobu, ktorou by mal byť predovšetkým iný člen redakčnej rady časopisu. Redakcia sa musí vyhýbať situáciám skutočného aj potenciálneho konfliktu záujmov.
 • Články publikované v časopise neodrážajú žiadne komerčné vplyvy ani ciele.
 • Pri výbere recenzentov redakčná rada dbá na to, aby nedochádzalo k stretom záujmov medzi recenzentmi a autormi, prípadne financovateľmi výskumu.
 • Redakčná rada umožňuje recenzentom zostať v anonymite, ak si to želajú.
 • O zamietnutí po úvodnej revízii zaslaného manuskriptu (napr. pre nesúlad so zameraním časopisu) alebo z dôvodu negatívnych recenzií, vedecký redaktor bezodkladne informuje korešpondujúceho autora a vysvetlí všetky dôvody zmietnutia.
 • Ak je zistené, že v opublikovanom článku existujú závažné chyby, je redakčná rada povinná zverejniť korektúru – erráta.
 • Redakčné spracovanie a jazyková korektúra nesmú v žiadnom prípade negatívne ovplyvňovať obsah článku alebo jeho grafické časti.
Rok vydania / Year of publication
2022GPS 2022/138
2021GPS 2021/137
2020GPS 2020/135GPS 2020/136
2019GPS 2019/133GPS 2019/134
2018GPS 2018/131GPS 2018/132
2017GPS 2017/130
2016GPS 2016/128GPS 2016/129
2015GPS 2015/126GPS 2015/127
2014GPS 2014/123GPS 2014/124GPS 2014/125
2013GPS 2013/121GPS 2013/122
2012GPS 2012/119GPS 2012/120
2011GPS 2011/117GPS 2011/118
2010GPS 2010/116
2009
2008GPS 2008/114GPS 2008/115
2007GPS 2007/113
2006GPS 2006/112
2005GPS 2005/111
2004GPS 2004/109GPS 2004/110
2003GPS 2003/107GPS 2003/108
2002GPS 2002/106
2001GPS 2001/105
2000GPS 2000/104
1999
1998GPS 1998/103
1997
1996GPS 1996/101GPS 1996/102
1995GPS 1995/100
1994GPS 1994/99
1993GPS 1993/97GPS 1993/98
1992GPS 1992/94GPS 1992/95GPS 1992/96
1991GPS 1991/92GPS 1991/93
1990GPS 1990/91
1989GPS 1989/88GPS 1989/89GPS 1989/90
1988
1987GPS 1987/86GPS 1987/87
1986GPS 1986/84GPS 1986/85 - Bibliografia
1985GPS 1985/82
1984GPS 1984/80GPS 1984/81GPS 1984/83
1983GPS 1983/79
1982GPS 1982/77GPS 1982/78
1981GPS 1981/75GPS 1981/76 - Bibliografia
1980GPS 1980/74
1979GPS 1979/72GPS 1979/73
1978GPS 1978/69GPS 1978/70GPS 1978/71
1977GPS 1977/66 - BibliografiaGPS 1977/67GPS 1977/68
1976GPS 1976/65
1975GPS 1975/62GPS 1975/63GPS 1975/64
1974
1973GPS 1973/60GPS 1973/61
1972GPS 1972/58GPS 1972/59
1971GPS 1971/55GPS 1971/56GPS 1971/57
1970GPS 1970/51GPS 1970/52GPS 1970/53GPS 1970/54 - Bibliografia
1969GPS 1969/47GPS 1969/48GPS 1969/49GPS 1969/50
1968GPS 1968/44-45GPS 1968/46
1967GPS 1967/41GPS 1967/42GPS 1967/43
1966GPS 1966/38GPS 1966/39GPS 1966/40
1965GPS 1965/34GPS 1965/35GPS 1965/36GPS 1965/37
1964GPS 1964/31GPS 1964/32GPS 1964/33
1963GPS 1963/27GPS 1963/28GPS 1963/29GPS 1963/30
1962GPS 1962/24GPS 1963/25-26
1961GPS 1961/22GPS 1961/23
1960GPS 1960/17GPS 1960/18GPS 1960/19GPS 1960/20GPS 1960/21
1959GPS 1959/15GPS 1959/16
1958GPS 1958/12GPS 1958/13GPS 1958/14
1957GPS 1957/10GPS 1957/11
1956GPS 1956/5GPS 1956/6GPS 1956/7GPS 1956/8GPS 1956/9
1955GPS 1955/2GPS 1955/3GPS 1955/4
1954GPS 1954/1