Geol_Prac_Spr_031_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bacsó, Zoltán
Potriasové skarnové ložiská pri Tisovci
13
Gregor, Tomáš
Vzťah zrudnenia k štruktúrno-tektonickým pomerom na ložiskách Železník a Rákoš
47
Láznička, Petr
Geologicko-mineralogické poměry rudního výskytu Dúhovo a jeho okolí
61
Ivanov, Miroslav
Ku geochémii hornín kryštalinika Kohúta
81
Václav, Jozef
Identifikácia kobelitu zo žily Dávid pri Henclovej
91
Leško, B., Salaj, J., Samuel, O.
Paleogén bradlového pásma slovenských Karpát
95
Ďurkovič, Tibor, Číčel, Blahoslav
Mineralogicko-petrografická charakteristika vrchnokriedového súvrstvia dukelsko-užockých vrás
103
Forgáč, Jozef
Schéma delenia synvulkanických a postvulkanických premien efuzív a pyroklastík
117
Karolusová, Eva
Klasifikácia a terminológia pyroklastických hornín
127
Šinály, Teodor
O výskyte melafýrov v juhovýchodnej časti handlovského hnedouhoľného ložiska
137
Mihaliková, Anna
Petrograficko-petrochemická charakteristika melafýrov z Novej Lehoty
143
Siblík, Miloš
K nálezu liasových brachiopodů v horní části Belanské doliny
157
Kullman, Eugen
Bilancia obehu podzemných vôd v južnej časti Považského Inovca
183
Číčel, Blahoslav, Gazda, Stanislav
Mineralogicko-geochemická štúdia zosuvného územia v Handlovej
195
Kantor, Ján
Je studenecký granit zo západnej časti Nízkych Tatier kriedovou intrúziou?
213